På generalforsamlingen i Danske Jagtrejsearrangører – DJA – i marts fremlægger bestyrelsen et forslag til et etisk regelsæt for de tilsluttede jagtrejsebureauer. Forslaget lægger op til, at medlemmer der overtræder regelsættet, skal kunne ekskluderes af foreningen.

Af Redaktionen

Det måtte jo komme. Og som en naturlig følge af det sidste års røre i både det interne og offentlige rum om manipuleret trofævildt og manipulerede jagttrofæer, tager foreningen, Danske Jagtrejsearrangører – DJA – nu handsken op.

På foreningens generalforsamling i marts vil bestyrelsen således fremlægge et forslag til et sæt regler, som byder medlemmerne både at respektere lovgivningen i det enkelte land, det sender klienter på jagt i såvel som et sæt etiske regler, bestyrelsen mener, det er bydende nødvendigt, bliver respekteret.

Bestyrelsen mener således, at størsteparten af jagtrejsebranchen med undtagelse af Diana Jagtrejser A/S og Limpopo Travel A/S, som har valgt at stå uden for branchefællesskabet, i fremtiden alene skal tilbyde jagt på arealer i udlandet, hvor vildtet har mulighed for at følge deres naturlige instinkter og udvise normal adfærd.

Vildt, der jages af medlemmernes klienter, skal altså have mulighed for at flygte, såvel som det skal have adgang til naturlige drikkesteder, optagelse af naturlig føde og kunne formere sig naturligt uden menneskelig indblanding.

I lighed med anbefalingerne i det skelsættende sæt etiske normer, CIC introducerede i november 2011, lægger bestyrelsen op til, at Danske Jagtrejsearrangører tager skarp afstand fra afskydning af vildt, der fremelskes og forædles i fangenskab og udsættes for jagt under bedøvelse, er kastreret eller har været udsat for andre unaturlige, uetiske og inhumane indgreb.

Bestyrelsen ønsker at forpligte de tilsluttede jagtrejsebureauer til alene at udbyde jagt på naturligt vildt, fremavlet på naturens egne præmisser uden anden påvirkning for tilvejebringelse af store trofæer end selektering gennem jagt.

Lægger op til eksklusion, hvis regler overtrædes

Forslaget lægger også op til, at arrangørerne skal tage klienterne i ed, idet det ønskes, at de skal undlade at nedlægge hundyr, som deres afkom stadig er afhængig af. Desuden lægger forslaget op til, at medlemmerne skal forpligtige sig til ikke at tilbyde jagt på vildt, som ikke udnyttes til fulde for enten kødets og/eller trofæets skyld.

Forslaget sætter desuden fokus på et så kontroversielt emne som invasive vildtarter, og der lægges op til, at regelsættet tager afstand fra jagt på vildt, der er udsat i områder, hvor det i forvejen ikke er naturligt hjemmehørende, og hvor tilstedeværelsen således falder ind under begrebet, faunaforurening.

Til gengæld anerkender forslagsstillerne, at afskydning af vildt, bestandsregulering, fældefangst og skadedyrsbekæmpelse i et ikke nærmere defineret omfang kan være nødvendige led i naturforvaltningen under forudsætning af human udførelse, men at disse tiltag kun i særlige tilfælde, der ikke specificeres nærmere, kan betragtes som egentlig sportsjagt.

For jagt i Skandinavien henvises i oplægget endvidere til de etiske regler, der er udarbejdet af Naturstyrelsen (tidligere Skov- og Naturstyrelsen), Vildtforvaltningsrådet og Danmarks Jægerforbund. Forslaget linker derimod ikke til Nordisk Safari Klubs etiske regelsæt, hvilket utvivlsomt beror på en forglemmelse fra forslagsstillernes side.

På ét punkt bryder det etiske regelsæt, DJAs bestyrelse lægger op til med andre instansers tilsvarende etiske kodeks. DJA-bestyrelsen ønsker nemlig en indbygget sanktionsmulighed, således at den til enhver tid siddende bestyrelse får legitim adgang til at ekskludere medlemmer af foreningen, der bryder regelsættet, som i den foreliggende form utvivlsomt vil give anledning til debat på den forestående generalforsamling.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
http://www.shoesvoka.com/nike-62797
http://www.topshoesbpo.com/football-shoes-87474
https://www.coolshoesup.com/lifestyles-shoes-65667
http://www.outletzonesus.com/lifestyles-shoes-womens-73718
https://www.coolshoeszmz.com/lifestyles-shoes-womens-88469
https://www.saleshoesemz.com/nike-golf-shoes-42721
http://www.shoescooleby.com/nike-lifestyle-shoes-83665
http://www.shoesasooutlet.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.resshoescool.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.mmshoesforcheap.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.goodvvshoes.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.latestshoesgood.com/nike-flyknit-womens-shoes-22696
http://www.thebewoutlet.com/nike-flyknit-womens-shoes-39786
http://www.highquality23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.theemshoes5.com/nike-air-max-29776
http://www.cool23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.highquality5outlet.com/nike-air-womens-24369
http://www.welshoes2019.com/nike-air-womens-24369
http://www.theshoesvvv.com/nike-air-max-2017-womens-29925
http://www.kikishoescheap.com/nike-air-max-2019-56838
http://www.kikishoesvip.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.ccshoesvip.com/cheap-nike-free-run-26282
http://www.nkshoesccoutlet.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.theniceshoesoa.com/max-32348
http://www.coolshoes121.com/max-32348
http://www.coolshoes531.com/max-32348
http://www.thenkbestshoes.com/football-shoes-59548
http://www.cheapnkniceoutlet.com/football-shoes-59548
http://www.cheapnkrealcool.com/football-shoes-59548
http://www.cheapnkbestshoes.com/lacrosse-shoes-27313
http://www.topnkcoolshoes.com/lacrosse-shoes-27313
http://www.topnkusashoes.com/lacrosse-shoes-27313