NaturErhvervstyrelsen har netop åbnet for ansøgninger om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. Du kan søge tilskud til etablering af levende hegn og småbeplantninger …
Af NaturErhvervsstyrelsen

Tilskudsordningen er blevet forenklet her i 2016, hvor vi blandt andet har indført standardpriser.

Når du søger om tilskud til etablering af levende hegn og småbeplantninger i år, vil du se, at der er indført en standardpris på 24 kr. pr. plante. Tilskuddet er på 50 procent, og det vil sige, at tilskuddet bliver på 12 kr. pr. plante. Hvis du for eksempel etablerer et projekt med 2.000 planter, får du et tilsagn om tilskud på 24.000 kr. Prisen dækker alle udgifterne til projektet – lige fra indkøb af planter til vedligeholdelse af beplantningen.

Ved at indføre standardpriser letter vi arbejdet for dig som ansøger. Du skal for eksempel ikke som tidligere indsende to tilbud sammen med ansøgningen, ligesom du ikke skal indsende et budget og udspecificere udgifterne.

Økonomiske rammer
Der er til ansøgningsrunden i 2016 afsat 10 mio. kr. Midlerne er fordelt med otte mio. kr. til kollektive projekter og to mio. kr. til individuelle projekter.

Prioritering af ansøgninger
De individuelle projekter prioriteres på baggrund af antallet af beplantninger i projektet, det vil sige det samlede antal af hegn og småbeplantninger i projektet. Projekter, der indeholder flere beplantninger, prioriteres før projekter, der indeholder færre beplantninger. Hvis to eller flere projekter har samme antal beplantninger, prioriteres projekter med flere antal planter forud for projekter med færre antal planter.

De kollektive projekter prioriteres på baggrund af tætheden af planter i projektet, hvor høj tæthed går forud for lav tæthed. Tætheden beregnes ved at se på antallet af planter i forhold til projektarealet. Hvis to eller flere projekter har samme tæthed af planter, går projekter med flere beplantninger forud for projekter med færre beplantninger.

Ansøgningsfrist
Sidste frist for at indsende en ansøgning er 3. maj 2016.

Definition af levende hegn og småbeplantninger
Levende hegn er sammenhængende beplantninger af træer og buske med tre-syv planterækker. Småbeplantninger er beplantninger på mindre end 0,5 hektar.

Formål med ordningen
Formålet med ordningen er at yde tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger, der i landdistrikterne kan bidrage til at:

  • Bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for dyr og planter.
  • Bevare og fremme miljø-, natur-, klima-, kultur- og landskabsværdier.
  • Etablere forbindelseslinjer i landskabet og øge andelen af småbiotoper.

Sådan søger du
Du skal bruge Tast selv-service for at søge om tilskud, og beplantningerne skal indtegnes i det tilknyttede internet markkort.

Når du søger gennem Tast selv-service, får du hjælp til at få sendt alle relevante dokumenter med. Systemet gør dig også opmærksom på fejl og mangler i ansøgningen.

Gå til Tast selv-service

Se vejledninger til Tast selv-service

Du kan læse mere om ordningen og finde vejledninger til ordningen her: Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til erhverv@naturerhverv.dk.

11. marts 2016

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »