Seancen tager kun 10-12 sekunder, men til gengæld er bukken hurtig klar igen

Tekst og foto: Henning Kørvel

I første uge af august er der knald på brunsten. Mens bukke er befrugtningsdygtige hele sommeren, kan råer kun beslås i cirka et døgn.

Når tiden er inde, udsender råen dufte gennem urinen og duftkirtler og accepterer bukken tæt på sig. I starten er råen ikke imødekommende, men når bukken jager rundt med råen, og denne stopper op, er den klar til at blive beslået. Seancen tager 10-12 sekunder og gentages mange gange i cirka det døgn, som råen er brunstig.

Jeg så de første råer i forbrunst i sidste uge af juli, men ingen parringer. Erfaringsmæssigt sker de fleste parringer nemlig i første uge af august, og brunsten er slut cirka 15. august.

Jeg var derfor på tæerne morgen og aften fra 1. august og så et par bukke, der jagede råer ud af mit synsfelt, men 5. august om aftenen havde jeg heldet med mig.

”Et sted” på Enø spottede jeg en pladsbuk (bedaget gaffelbuk) jage rundt med sin rå og beslå den. Selve seancen tager blot 10-12 sekunder, og der er således tale om ekspres-knald. Bukken gentager beslåningen talrige gange i det cirka et døgn, hvor råen er brunstig, og midt i seancen bliver de ofte trætte og sætter sig synlige for mennesker for at hvile ud, før de genoptager aktiviteten, ofte først efter, at de har taget nogle mundfulde frisk græs.

Ofte ser man bukke jage rundt med råer i cirkler – ottetaller (”hekseringe”) – og sommetider kan de være markeret ved, at vegetationen er slidt ned.

Bukke har i reglen to-tre råer, som de skal betjene, men det gælder ikke for Enø, hvor råvildt ikke bliver jaget. Her har alle de pladsbukke, som jeg kender, kun en rå.

Jeg har ingen logisk forklaring på, hvorfor pladsbukke på Enø hver især kun har en rå, men tror, at det må bero på, at der ikke er plads til flere end en rå i de forholdsvis små territorier, som bukkene accepterer at have til rådighed.

Tidligere fødsler i Østdanmark

”Underskuddet” af råer må nødvendigvis betyde, at der bliver født færre lam på Enø end i råvildtbestande, hvor der pr. buk er to-tre råer til rådighed.

Både råer og bukke er kønsmodne, når de er 14 måneder gamle, og råens forlængede drægtighed betyder, at fostret først begynder at udvikle sig sidst på året.

Råer føder et-tre lam, og der fødes lige mange lam af begge køn, men når der i råvildtbestande alligevel er færre bukke end råer, så beror på det på deres aggressions-niveau, og det faktum, at råvildtbestande kun har behov for 25% bukke, fordi bukke i gennemsnit beslår to-tre råer.

Råer føder i liggende stilling, og i Østdanmark fødes lam cirka 14 dage tidligere end i Vestjylland. De første nyfødte lam er således iagttaget på Kalø 5. maj, og de seneste 8. juli. Gennemsnitsdatoen er 2. juni, men den svinger fra år til år.

Før bukken beslog råen, så jeg dem på engen, og de accepterede en mand med hund gå forbi, uden at de flygtede skyndsomt ind i sivskoven. Dyrene er vant til mennesker, og i brunsten er grænsen øget i forhold til homo sapiens.

Borris Skydeterræn i Vestjylland er de tidligste lam iagttaget 24. maj, og de seneste 11. juli, men den overvejende del af lammene her fødes i anden og tredje uge af juni.

Forskellen er udtryk for, at fødselstidspunktet på vores breddegrader er afpasset efter, at lam fødes på det mest gunstige tidspunkt af året. Foråret kommer således senere til Vestjylland end i landets østlige egne. Forskellen ses blandt andet på græssets vækst, idet det er tidligere fremme i Østdanmark end i Vestjylland.

Men om denne forskel kan overføres til tidspunktet for brunstens start og influerer på råernes forlængede drægtighed, mangler vi stadig viden om.

Bukken jager rundt med råen omkring en lille forhøjning i terrænet.

Råen stopper og, og bukken gør klar til at bestige den.

Råen bliver beslået, og bukken gentager seancen der varer 10-12 sekunder, mange gange i det cirka et døgn, hvor råen er brunstig.

Seancen er overstået, og lige så elegant som bukken besteg råen, lader den sig glide af.

Bukken er vel nede på jorden igen, og jagten fortsætter. I det døgn, råen er brunstig, bliver den – når bukken er kørt træt og sætter sig for at hvile ud – ofte beslået af andre bukke.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »