100 fremtrædende miljøorganisationer deltager i kampagnen #ProtectWater, som vil bevare EU’s vandramme-direktiv intakt og ambitiøs til gavn for både mennesker, natur og millioner af vandfugle

Af Toke F. Nyborg, DOF

De danske vådområder er nogle af de vigtigste i verden, når det gælder raste- og fourageringsområder for en lang række vadefuglearter, lappedykkere, andefugle og vandhøns. Det samme gælder vådområder andre steder i Europa, som generelt indeholder stor artsrigdom.

Områderne er derfor under beskyttelse af EU’s vandrammedirektiv.

Direktivet anses for én af de vigtigste stykker miljølovgivning, der nogensinde er vedtaget i EU, men til stor beklagelse har EU Kommissionen valgt at lade direktivet gennemgå en revision. Det åbner op for en forringelse af vandbeskyttelsen.

Med kampagnen #ProtectWater opfordrer DOF BirdLife alle til at deltage i EU-Kommissionens offentlige høring om vandramme-direktivets fremtid via www.dof.dk/protectwater

Bag kampagnen står en række organisationer samlet i Living Rivers Europe, som. bl.a. har WWF og European Anglers Alliance som medlemmer. European Anglers Alliance har cirka 3 millioner medlemmer, der er samlet omkring bevarelsen af europæiske fiskearters  yngle- og levesteder.

 

Ved at skrive dit navn og e-mail sender du et klart signal til Kommissionen om, at vandramme-direktivet ikke skal genforhandles.

Vi brug for fælleseuropæisk lovgivning, som sikrer, at medlemslandenes regeringer beskytter og forvalter de fælles vandressourcer bæredygtigt og afsætter midler til genopretning og oprydning af ødelagte og forurenede vådområder!

Kampagnen er orkestreret af WWF, European Environmental Bureau, European Anglers Alliance, European Rivers Network og Wetlands International, som tilsammen udgør koalitionen Living Rivers Europe.

Kampagnen støttes af det europæiske BirdLife-partnersk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...