k2EHAvmTONo

I ynglesæsonen 2016 har 13 par vandrefalke ynglet med succes i Danmark, mens flere andre par er ved at gøre klar til et familieliv. Det viser ny optælling fra DOF …

Af Jan Skriver, dof.dk

29 unge vandrefalke er i løbet af den seneste måneds tid fløjet fra rederne i den danske natur og skal nu klare livet som verdens hurtigste rovfugle på egne vinger.

Danmarks ynglebestand af vandrefalk har tilsyneladende fundet et niveau omkring en snes par, efter at arten i 2001 på ny slog sig ned for at yngle i den danske natur efter knap tre årtiers fravær.

– De helt oplagte redelokaliteter på stejle klippesider og klinter på Bornholm, Møn og Stevns er formentlig ved at være optaget af vandrefalke. Men der er muligheder for endnu flere ynglepar på broer, høje bygninger og sikkert også på adskillige kystskrænter. For eksempel er det oplagt, at der i Limfjordslandet på Mors og måske Fur kan yngle vandrefalke, men endnu mangler vi beviset, selv om rovfuglene er set kontinuerligt på flere lokaliteter ved Limfjorden, siger ornitologen og falkeeksperten Niels Peter Andreasen, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) samler data om Danmarks vandrefalke.

Alt optaget på klipper og klinter

Mens de allerbedste naturlige redelokaliteter på klipper og klinter måske er ved at være besatte i Danmark, så er der rige muligheder for flere falkepar i redekasser.

Som et led i Projekt Fokuseret Fugleforvaltning, hvor Dansk Ornitologisk Forening målrettet arbejder på at forbedre levevilkårene for en række fåtallige og udvalgte arter, er flere redekasser sat op rundt om i landet.

– Jeg tror, at Danmark omkring år 2025 kan huse en bestand på måske op imod 25-30 par ynglende vandrefalke, især fordi falkene meget gerne yngler i opsatte redekasser, helst i en højde over 80 meter. Men også fordi de kan etablere sig, hvis der er egnede redehylder på bygninger og broer, siger Niels Peter Andreasen.

– I enkelte tilfælde kan falkene slå sig ned i træer med reder, der tidligere har været brugt af andre fuglearter. Bare der er fred og ro, når vandrefalken etablerer sig, og masser af føde i form af fugle i passende størrelse i nabolaget af redestedet, kan arten trives. For eksempel har et par engang ynglet på jorden på Saltholm i Øresund. Og i den tyske del af Vadehavet er der flere jordrugende par på uforstyrrede småøer, siger falkeeksperten.

Kassesucces kan true engfuglene

Byer med havneområder er oplagte ynglesteder for vandrefalke, for i reglen er der store bestande af duer, kragefugle, måger og stære på havnene eller i deres nærhed.

Da det nuværende antal ynglepar ligger over, hvad man på noget tidspunkt før i tiden har dokumenteret i Danmark, mener Niels Peter Andreasen, at man skal begrænse eller helt høre op med at sætte nye kasser op.

– Med den ret stabile bestand, vi har i øjeblikket, er det ikke hensigtsmæssigt at oparbejde en unaturlig stor bestand af en art, som i det danske landskab har sin begrænsning, og som kan forrykke balancen for andre beskyttelseskrævende fuglearter i nabolaget.

Det kan eksempelvis kan det gå hårdt ud over ynglende vadefugle, hvis vandrefalke har deres jagtmarker over værdifulde lokaliteter for engfugle, påpeger DOF’s falkeekspert.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »