Naturstyrelsen udlejer jagten på et 280 ha stor skov- og naturareal nord for Ulfborg, hvor der årligt må nedlægges 10 stykker råvildt samt 11 stykker kronvildt fordel på hinder og kalve og en enkelt ældre hjort

Af Naturstyrelsen

Naturstyrelsen Vestjylland udlejer jagten Lystbæk-Nymark

280 ha ved Ulfborg. Tilbudsfrist onsdag d. 27. marts kl. 14.

Naturstyrelsen Vestjylland ønsker at udleje jagten på 280 ha skov- og naturarealer sydøst for Ulfborg i en periode på 5 år fra 1. april 2019. Se nærmere i udbudsannoncen og bilagene nedenfor.

Naturstyrelsen Vestjylland ønsker at udleje jagten på 280 ha skov- og naturarealer sydøst for Ulfborg i en periode på 5 år fra 1. april 2019. Se nærmere i udbudsannoncen og bilagene nedenfor.

I bilag 2 kan bl.a. læses følgende:

Jagtens udøvelse

Der må holdes indtil 125 enkeltmandsjagter indenfor samme jagtsæson. Ved enkeltmandsjagter forstås jagt med maksimalt 2 deltagere. Enkeltmandsjagt må udøves af lejer og/eller medinteressenter og eventuelt én gæst. Jagt med mere end to deltagere er fællesjagt. To jægere må ikke drive jagt så én ”står for” og den anden ”trykker” vildtet.

Der skal føres jagtdagbog over enkeltmandsjagterne. Ande-, due- og gravjagt tæller som 1 jagtdag uanset antal deltagere, dog max. 3 deltagere. Andetræk må ikke udøves hyppigere end hver 3. uge ved det enkelte vandhul eller vandhulsområde.

Fællesjagter: Der må afholdes 4 fællesjagter i løbet af jagtsæsonen i perioden 1. november – 31. januar. Der må være indtil 25 deltagere på den enkelte jagt.

Som deltagere medregnes alle deltagere i jagten: skytter, drivere/trykkere/hundefolk samt evt. schweisshundefører.

Jagterne skal tilrettelægges så der går min. 3 uger mellem hver jagt.

Skydestiger/-tårne: Materialer, udformning og placering skal godkendes af naturforvaltningsenheden. Vedligeholdelse af skydestiger/-tårne udføres og bekostes af jagtlejer. Alle skydestiger/-tårne på lejemålet anvendes på eget ansvar. Udlejer kan kræve, at jagtlejer fjerner opsatte skydestiger/-tårne ved kontraktens udløb.

Vildtet/afskydningskvoter

Råvildt: Der må årligt nedlægges op til 10 stk. råvildt. Det skal tilstræbes at afskydningen fordeles således: 25% bukke, 25% råer og 50% lam. Såfremt udlejer konstaterer væsentlige afvigelser af denne fordeling, kan det medføre indskrænkninger i kvoten.

Kronvildt: Området er beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune, der er en del af Hjortevildtregion Vestjylland, hvor der p.t. er fastsat lokale jagttider for kronvildt. Afskydningskvoter meddeles af enheden for et år ad gangen inden 1. august hvert år.

Kronhjort: der må årligt nedlægges op til 1 hjort, der skal have mindst 6 sprosser (større end 2 cm) på én af stængerne.

Hind og kalv: der må årligt nedlægges op til: 10 hinder/kalve. Det skal tilstræbes at der nedlægges hinder og kalve i et forhold 1:1. Det accepteres at der, ved uheld, nedlægges én spidshjort for at være en hind pr. sæson. Nedlægges en spidshjort aftales evt. dokumentation med enheden, så misforståelser undgås.

Hvis hjortekvoten ikke udnyttes, kan der overføres max. 1 hjort til næste jagtsæson. Overskrides kvoten fragår overskridelsen næste jagtsæsons kvote.

Nedlagt kronvildt skal meddeles Naturforvaltningsenheden via mail inden 24 timer efter de er nedlagt, for hjortes vedkommende vedlagt foto.

Dåvildt, då og kalv: der må årligt nedlægges: 1 kalv.
Øvrige vildtarter: Der er fri afskydning af øvrige jagtbare vildtarter.

280 ha jagt udlejes ved Ulfborg

280 ha jagt udlejes ved Ulfborg. Tilbudsfrist onsdag d. 27. marts kl. 14.

Udbudsannonce

Faktaark – bilag 1

Jagtlejekontrakt – bilag 2

Oversigtskort – bilag 3

Detailkort – bilag 4

Tilbudsblanket – bilag 5

Tilbud indsendes/afleveres senest onsdag d. 27. marts 2019 kl. 14. Tilbuddet mærkes med “Tilbud på jagten Lystbæk-Nymark”.

Spørgsmål kan rettes til jhj@nst.dk

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »