Naturstyrelsen Himmerland udlejer 48 hektar jagtareal i Skindbjerglund, Nordjylland fra 1. april 2017…

Af Naturstyrelsen

Beskrivelse af lejemålet

Jagtlejemålet er på 48 ha og ligger i et kuperet terræn ned til Lindenborg ådal ca. 7 km nord for Skørping.

Arealet er fortrinsvis bevokset med mellemaldrende og gammel løvskov bestående af især eg, bøg og ask. Derudover er der et ubevokset overdrevsareal på ca. 7 ha.

Der findes bl.a. råvildt, harer, ræv og ænder på arealet.

Store dele af arealet afgræsses med køer fra ca. 1. maj til ca. 1. november (skovgræsning). Derfor er der på arealet hegninger bestående af en enkelt glat tråd.

  1. Der må afholdes 4 fællesjagter i løbet af jagtsæsonen med indtil 15 deltagere.
  2. Der fastsættes følgende årlige afskydningskvote for råvildt: 6 stk. Såfremt udlejer konstaterer væsentlige vildtskader, kan kvoten forhøjes.
  3. I forbindelse med jagt er det tilladt at køre i motorkøretøj på skovvejene.

Kort over arealet kan ses i bilag 1.

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2017 til 31. marts 2022.

Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode jf. Jagtlejekontraktens § 2.

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt i bilag 2.

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Himmerland i hænde senest 2. marts 2017Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbudsblanketten kan sendes som almindelig post til adressen: Møldrupvej 26, 9520 Skørping eller pr. email til him@nst.dk.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud efter procedure magen til reglerne i Cirkulære om salg af statens ejendomme af 25. januar 2010 eller Naturstyrelsen vælger, at annullere nærværende udbud jf. nedenstående om annullation.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af de i jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Naturforvaltningsenheden har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har modtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere nærværende udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på naturforvaltningsenheden eller andre naturforvaltningsenheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden saglig begrundelse for annullation.

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt, der er vedlagt i bilag 3.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Himmerland, Mads Dalsgaard, him@nst.dk. Alle spørgsmål bedes stillet skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside:

Bilag

Bilag 1: Kort over jagtarealet i Skindbjerglund

Bilag 2: Tilbudsblanket, Skindbjerglund

Bilag 3: Kontraktudkast, Skindbjerglund

%d bloggers like this: