Regeringen har afsat 630 mio. kroner til at skabe bedre levevilkår for fisk, planter og bunddyr i danske vandløb og åer …

Af Miljø- og Fødevareministeriet

Vandmiljøet skal have et løft, så blandt andet havørreder, døgnfluer og vandranunkler får bedre levevilkår. Derfor har landets kommuner siden 1. august haft mulighed for at søge om tilskud til restaurering af vandløb.

Med ordningen kan kommunerne få tilskud til i alt 11 forskellige tiltag, fx at plante træer langs åernes brinker, genslynge vandløb, fjerne spærringer i vandløb og lægge gydegrus ud. På den måde kan der blive skabt bedre vilkår for både fisk, smådyr og planter i mere end 3.500 kilometer vandløb.

– Vi skal have hævet vandkvaliteten i åer og vandløb, så fisk, smådyr og planter trives bedre. Det sætter vi turbo på nu. Kommunerne kan få penge til blandt andet at fjerne gamle opdæmninger, lave okkerrensningsanlæg eller ligefrem genslynge åer. Det er indsatser, der for alvor vil gavne vandmiljøet, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Af vandområdeplanerne, der blev lanceret af ministeren i juni 2016, fremgår det, at opgaven med restaurering af vandløb skal kunne finansieres gennem en tilskudsordning. Der er afsat i alt 630 mio. kroner til ordningen. Midlerne er cirka 75 procent nationale midler, mens resten kommer fra EU’s Hav- og Fiskerifond.

I perioden 2012-2015 har kommuner og stat i samarbejde gjort sig en lang række erfaringer med vandløbsrestaurering. Den nye ordning bygger videre på disse erfaringer.

Landets kommuner og i alt 23 lokale vandråd bestående af landbrugsorganisationer, grønne organisationer mv. er kommet med forslag til nye lokale vandløbsprojekter.

– Det er ofte i lokalområdet, man ved, hvordan man kan forbedre vandmiljøet. Og derfor har det været vigtigt at få kommuner og vandråd med på banen. Det er lykkedes rigtig godt, siger Esben Lunde Larsen.

Der kan søges tilskud til vandløbsrestaurering fra 1. august til 20. september 2016 og derefter to gange årligt frem til 2021. Læs mere om tilskudsordningen på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside.

LÆS MERE: Søg tilskud via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Fakta om virkemidler

Flere virkemidler kan benyttes i de forskellige vandløbsrestaureringsprojekter. Det kan der søges om tilskud til:

Større strækningsbaserede restaureringer:

a) Genslyngning

b) Åbning af rørlagte strækninger med hævning af bund og udlægning af groft materiale eller åbning af rørlagte strækninger med hævning af bund og genslyngning

c) Åbning af rørlagte strækninger uden hverken genslyngning eller hævning af bund, men med udlægning af groft materiale

  • Mindre strækningsbaserede restaureringer:

a) Udlægning af groft materiale

b) Udlægning af groft materiale og træplantning

c) Udskiftning af bundmateriale

d) Hævning af vandløbsbund uden genslyngning

e) Etablering af træer langs vandløb

  • Punktbaserede restaureringer:

a) Fjernelse af fysiske spærringer

b) Sandfang

c) Okkerrensningsanlæg

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »