Danmarks Naturfredningsforening påpeger i høringssvar til ny jagtlovsforslag, at der ikke skal kunne drives jagt i yngleperioder. Læs andre og andres bemærkninger her

Af Høringsportalen

Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening og Landbrug & Fødevarer har anbefalet en revision af lovens § 3, stk. 2, nr. 4 (”bør-reglen”).

Bestemmelsen i lovens § 3, stk. 2, nr. 4 om, at der ikke bør drives jagt i perioden fra 1. februar til 31. august er fastlagt for at minimere forstyrrelsen af vildtet i denne periode, som dækker yngletiden for en række arter. Det er ikke hensigten med lovforslaget at ændre denne regel. Reglen er ikke til hinder for, at der under visse forudsætninger kan fastsættes jagttid inden for den nævnte periode, men det kræver skærpet opmærksomhed på, at jagten ikke giver anledning til utilsigtede forstyrrelser af andre arter.

Bemærkningerne giver ikke anledning til at ændre lovforslaget.

Dyrenes Beskyttelse finder, at der mangler en fredning af mellemhjorte (sprossefredning). Sprossefredning er allerede mulig som en del af fastsættelsen af jagttiden for kronvildt. Nogle af de regionale hjortevildtgrupper har fået dette virkemiddel til rådighed, hvorfor der allerede med de nuværende jagttider gælder en sprossefredning i visse dele af landet.

Bemærkningerne giver ikke anledning til at ændre lovforslaget.

Danmarks Naturfredningsforening anfører, at ministeren har valgt at tilsidesætte et meget stort flertal i Vildtforvaltningsrådet vedrørende hjortevildtforvaltningen.

Miljø- og fødevareministeren har fulgt flere af Vildtforvaltningsrådets anbefalinger om den fremtidige forvaltning af kronvildt, mens andre anbefalinger ikke er fulgt. Det gælder f.eks. indstillingen om indførelse af et arealkrav.

Bemærkningerne giver ikke anledning til at ændre lovforslaget.

Endvidere så Danmarks Naturfredningsforening gerne, at der i lovforslaget var taget hensyn til blandt andet lovens utidssvarende og fagligt ubegrundede forskelsbehandling af fugle og pattedyr, at der ikke skal kunne drives jagt i den generelle yngleperiode, og at der ikke må kunne fastsættes jagttid må sjældne og truede arter samt nedlægges ubegrænsede mængder af alt jagtbart vildt på arealer ned til 1 ha, herunder også ældre kronhjorte, som der er alt for få af.

Foreningen tager til efterretning, at ministeren ikke har ønsket at tage udgangspunkt i de bekymringer, der er fremført fra en række organisationer.

Bemærkningerne giver ikke anledning til at ændre lovforslaget

Læs også: Omstridt forslag om arealbegrænsning ændres ikke 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »