Netnatur.dk har modtaget dette spørgsmål fra Anders Hviid: På vej hjem fra jagt kører jeg ofte omkring supermarkedet og handler ind. Men nu er jeg blevet lidt i tvivl om hvorvidt, det egentlig er lovligt. Eller sagt med andre ord: Hvordan må jeg efterlade mine våben i bilen?

Af Redaktionen

Med den senere tid megen snak om knive i bilen er det et både aktuelt og logisk spørgsmål, men lad os starte med et kik på de relevante lovparagraffer: Ifølge ”Bekendtgørelse om våben og ammunition mv. (BEK nr 449 af 09/06/2005 Gældende) er følgende paragraffer gyldige med hensyn til transport af genstande omfattet af Våbenloven:

Transport

§ 8. Våben og ammunition mv., der er nævnt i våben- og eksplosivstoflovens § 1, stk. 1 og stk. 2, litra a-c, og i denne bekendtgørelses § 14, skal transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde. Stk. 2. Skydevåben må kun i tilfælde af transport mellem opbevarings- og anvendelsessted og transport i forbindelse med køb, salg, reparation og andre lignende anerkendelsesværdige formål medbringes uden for det område, hvor de lovligt kan anvendes. Når skydevåben medbringes uden for det område, hvor de lovligt kan anvendes, skal skydevåbnene være indpakkede i lukket etui eller lignende. Skydevåben må ikke indeholde ammunition uden for disse områder. Skydevåben må ikke transporteres i side- eller skulderhylstre på kroppen. Med hensyn til Anders Hviids spørgsmål er den relevante sætning i §8 altså: eller tildækket i aflåst transportmiddel.

Paragraf 20 i samme bekendtgørelse omhandler de sædvanlige regler for opbevaring af våben i godkendt våbenskab og ammunition i ”aflåst gemme”. Men §21 har særlig relevans til spørgsmålet. § 21. Bestemmelserne i § 20, stk. 2-4, finder ikke anvendelse på midlertidig opbevaring af skydevåben i forbindelse med jagt, skydekonkurrence eller andet anerkendelsesværdigt formål. Midlertidig opbevaring af skydevåben må kun finde sted fra dagen før til dagen efter formålet er opfyldt. Skydevåben skal være under konstant tilsyn eller skal opbevares forsvarligt i et sikkert, aflåset gemme eller fastlåst til mur eller lignende og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende. Ammunition til skydevåben skal opbevares for sig i et aflåset gemme. I denne paragraf er den væsentlige sætning: eller skal opbevares forsvarligt i et sikkert, aflåset gemme, der er utilgængeligt for uvedkommende.   Som supplement til denne paragraf kan nævnes et råd fra Det Kriminalpræventive Råd offentliggjort i Rådets pjece om ”Opbevaring af skydevåben” side 8. Det skal understreges at denne pjece kun er rådgivende, men klart giver udtryk for Rådets tolkning af loven. Våbnet bør være adskilt under transporten, og en vital våbendel bør opbevares på egen person. • Skjul/tildæk våbnet under transporten.

• Lås det afmonterede skydevåben ned i bagagerummet, hvis det efterlades i en parkeret bil og hold bilen under opsyn. En nærlæsning og sammenfatning af de forskellige lovparagraffer synes altså ikke at indeholde noget der skulle forhindre et besøg hos købmand eller bager undervejs hjem fra en jagttur. Så hvis bilen kortvarigt forlades skal våbnet tildækkes og låses inde i bilen, og glem ikke at jagtkniven skal opbevares på samme måde. Samtidig bør bundstykke til riffel og forskæfte til jagtgevær medbringes i lommen. Det skal understreges, at ovenstående er forfatterens personlige fortolkning.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »