Blåhalsen er en fin lille spurvefugl, på størrelse med en rødhals, og i familie med den navnkundige nattergal

Af Redaktionen

I 1992 genindvandrede blåhals (Luscinia svecica) til Danmark som ynglefugl efter et fravær på omkring hundrede år. Lige siden har bestanden været i fremgang. Fuglene yngler indtil videre dog kun i Sydvestjylland.

Den hollandske bestand af blåhals er øget ganske betragteligt siden 1970, og det er formentlig disse, der nu har spredt sig til både Tyskland og Danmark.

Fuglene overvintrer i Middelhavslandene og ankommer til ynglestederne i april. I september trækker de tilbage til vinterkvartererne.

Levevis

Blåhalsen yngler i bevoksninger af tagrør og lavt pilebuskads nær rindende vand, og hvor der er tilgrænsende dyrkede marker.

Den er ofte at finde i vandfyldte grøfter og åer, i udkanten af moseområder og i overgangszonen mellem enge og dyrkede marker.

Reden placeres på jorden.

Fuglene opholder sig tæt på jorden, hvor de søger efter insekter og edderkopper.

Der findes to underarter af blåhals; nordlig blåhals, der har en rød plet på den blå strube, og sydlig blåhals der har en hvid plet på den blå strube.

Det er den sydlige underart, der yngler i Danmark. Nordlig blåhals ses på træk her i landet.

Hvad kan hjælpe blåhals?

Bevaringsstatus for blåhals vurderes at være gunstig, og eftersom dens foretrukne levesteder er almindeligt forekommende i det danske landskab, kan det tænkes, at arten fortsat vil sprede sig, og bestanden øges i antallet af ynglende par.

Kilde: Naturstyrelsen


FØLG NETNATUR.DK OG FUGLEAPP PÅ FACEBOOK
Gå ind på Netnatur eller FugleApp’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

%d bloggers like this: