Elefanter og næsehorn i den danske natur er ikke utopi. Det hævder DCE, der står bag rapport, der udpeger de områder, hvor der atter kan leve nogle af de store dyrearter, som prægede landskabet for over 100.000 år siden

Af Redaktionen 19.marts 2017

“Tænk engang hvis du kunne gå en tur i Nationalpark Thy og fange et glimt af en flok vildheste eller sågar et næsehorn”

Sådan skriver DR.dk, som i dag(se dato) omtaler en ny rapport, udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet (DCE)

Ifølge DCE er det nemlig ikke utopi at forestille sig elefanter og næsehorn i den danske natur, selv om den europæiske skovelefant uddøde for mange tusinde år siden.

Men det betyder ikke, at der ikke kan leve andre elefanter i den danske natur, da den oprindelige skovelefant skulle være nært beslægtet med den asiatiske elefant, hævder forskerne.

Læs mere: Arealstørrelse og naturpleje går hånd i hånd

Elefanter i dansk natur

Elefanter, næsehorn samt bison, vilde heste og vildkvæg, som allerede er udsat i hegnede områder, skal alle bidrage til mere lysåben dansk natur

De store pattedyr kan nemlig gøre det langt bedre end den menneskeskabte naturpleje, som p.t. udføres mange steder for at holde naturen åben for tilgroning til gavn for en større artsrigdom, understreger biolog Camilla Fløjgaard, der er medforfatter til rapporten.

Hun understreger i følge DR.dk, at rapporten fra DCE udelukkende er et bud på, hvordan store naturområder i Danmark kan se ud.

Hvorvidt der atter vil optræde næsehorn og elefanter i den danske natur vil afhænge meget af den politiske vilje, og her fremhæves det, at der åbenbart er medvind til de nye rewilding ideer i der der refereres til regeringsgrundlaget fra 2016, hvor der bl.a. skrives følgende:

“Vi vil derfor prioritere indsatsen for at standse tilbagegangen i biodiversiteten og understøtte, at mere af Danmarks vigtige natur plejes, så der skabes bedre vilkår for truede dyre- og plantearter. Vi ønsker mere urørt skov og dyrerige naturparker i Danmark.”

DCE: Ikke utopi med elefanter og næsehorn i Danmark

Den europæiske skovelefant levede i Europa i Eem-mellemistiden, som ifølge Wikipedia er betegnelsen for en varmeperiode på 3-4.000 år, som blev afløst af ny istid. I denne periode var skoven generelt mere åben, hvilket favoriserede et andet dyreliv end det vi har i dag. Bl.a. den såkaldte megafauna og i perioden optrådte både elefanter og næsehorn i Europa. (Foto viser Afrikansk savanne elefant)

Konflikter kan opstå

Forskerne er dog klar over, at der vil opstå konflikter med menneskelige interesser, hvis man sætter elefanter og andre store dyr ud i naturen og de gør det klart, at man ikke kan skrue tiden tilbage til før sidste istid.

– Det er ikke relevant at forsøge at genskabe naturen, som den så ud for 100.000 år siden, men det er absolut relevant at gøre naturen mere vild – til gavn for både den og os, hævder Fløjgaard.

Rapporten offentliggøres under Naturmødet i Hirtshals d. 18.-20. maj (se dato for artikel)

Lysåben natur

  • Lysåbne naturtyper omfatter eng, hede, mose, overdrev, strandeng, slette og hvidklit.
  • Der er omkring 375.000 hektar lysåbne naturområder i Danmark – svarende til 3.750 km2. et område, der er større end Fyn.
  • Mange sjældne dyr- og plantearter foretrækker at leve på lysåbne arealer og er derfor i fare for at uddø, hvis ikke arealerne vedligeholdes.
  • I dag vedligeholdes arealerne med naturpleje i form af ex. husdyr, der spiser beplantningen, og dermed holder arealerne åbne eller ved at rydde områderne med maskiner. Ingen af delene er optimalt for biodiversiteten.

Kilder: Miljøstyrelsen, Camilla Fløjgaard.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »