Kan de kalibrer, som bliver berørt af nye regler for brug af blyholdig ammunition til riffeljagt stadig – set ud fra et dyreetisk synspunkt – anvendes til jagt på f.eks. dåvildt og kronvildt? 

I kølvandet af nyt forslag om helt at forbyde brug af blyholdig ammunition til riffeljagt, har flere rejst spørgsmål – ikke mindst i forhold til brug af cal. 6,5 x 55, som med nuværende lovgivning vil være i underkanten, når det gælder jagt på f.eks. dåvildt og kronvildt. Emnet er tidligere berørt her på siden under henvisning til DCE rapport, som man herunder kan tilgå via aktive link.
Konklusionen fra rapporten er gengivet herunder.  

AF DCE, nov. 2020 

Bly fra jagtammunition kan forgifte arter af vilde dyr og hele økosystemer og samtidig udgør det en risiko for mennesker, der spiser vildt nedlagt med blyammunition.

Derfor skifter et stigende antal danske jægere fra blyholdig til blyfri riffelammunition, ligesom jagtdistrikter planlægger at indføre krav om blyfri ammunition. EU har påbegyndt en proces til udfasning af al blyammunition.

Der findes et stort udbud af blyfri riffelammunition, som kan anvendes under de fleste danske jagtformer.

For nogle kalibre findes der kun meget begrænset udbud af fabriksladet blyfri ammunition, der lever op til lovkravene om projektilvægt og anslagsenergi fx til jagt på det store hjortevildt.

Læs også:
Danske jægeres holdning til blyfri riffeljagt

Blandt disse kalibre er fx 6,5×55 populært blandt danske jægere, og de gældende regler er en begrænsning for, at jægere skifter til blyfri ammunition.

Der foreligger god videnskabelig dokumentation for, at bl.a. kaliber 6,5×55 har tilstrækkelig dræbeevne til at kunne leve op til kravene om dyreværnsmæssig forsvarlig jagt ved anvendelse af blyfri ammunition, der har lavere vægt og anslagsenergi end de gældende regler forudsætter.

LÆS også:

ER DIN RIFFEL STOR NOK TIL JAGT MED BLYFRI AMMUNITION?

Det konkluderes, at den forhindring for at skifte fra blyholdig til blyfri ammunition, der ligger i de gældende krav, kan fjernes ved en justering af kravene, uden at kompromittere hensynet til etisk forsvarlig jagt herunder, at vildt under jagt ikke påføres unødige lidelser.

DCE foreslår, at der i kravene i bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt mv. på arter i klasse 1 i bekendtgørelsens § 3 skelnes mellem blyholdig og blyfri ammunition.

Kravene til blyholdig ammunition foreslås uændrede og kravene til blyfri ammunition foreslås ændret til min. 7,8 g (120 gr.) og min. E100 2.000 J.

Læs også:

SVENSK JAGTKONSULENT ADVARER MOD HASTVÆRK I FORBINDELSE MED FORBUD MOD BRUG AF BLY TIL RIFFELJAGT

For jagt og regulering af arter i øvrige klasser er det p.t. ikke nødvendigt at ændre på kravene.

En ændring vurderes både at tilgodese jægernes nuværende behov og jagtdistrikters krav om at skifte til blyfri ammunition samt at fremtidssikre regelsættet ved evt. indførelse af et egentligt forbud mod blyholdig riffelammunition fx som følge af kommende restriktioner fra EU.

Læs også: 

SONIC BALLISTIC HUNT – En helt ny type blyfri riffelammunition

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »