Lille kobbersneppe tager gerne turen fra Vestafrika til Danmark non-stop, hvilket fuglen klarer på blot to et halvt døgn

Af Redaktionen

Tusindvis af små kobbersnepper (Limosa lapponica) fra både den nordskandinaviske og den nordsibiriske ynglebestand raster i Danmark, når de er på vej til og fra overvintringsområderne i henholdsvis Vesteuropa og Vestafrika.

Når den lille kobbersneppe trækker langs Europas kyster, kan det drejer det sig om over 600.000 fugle.

Fuglene ankommer i løbet af perioden marts til maj og igen i august-september.

Vadehavet er den vigtigste rasteplads, men store flokke ses også på f.eks. Tipperne og i Nissum og Odense Fjorde.

Bestanden af lille kobbersneppe, der yngler i Nordsibirien, raster i Vadehavet.

Fuglene overvintrer i Vestafrika og flyver fra Danmark til Vestafrika non-stop, hvilket tager ca. to et halvt døgn.

Under forårstrækket kan der stå op mod 40.000 til 50.000 kobbersnepper i Vadehavsområdet.

Læs mere om Fugle i Danmark

Levevis

For at et område er velegnet som rasteområde for den lille kobbersneppe, skal der være højsande eller uforstyrrede strande, som bruges som rastepladser ved højvande.

Vadefladerne skal også være forholdsvis uforstyrrede, da det er her, fuglene søger føden i form af børsteorm og andre bunddyr.

Hvad kan hjælpe lille kobbersneppe?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen på højvandsrastepladserne og i  fourageringsområderne (sejlads, fiskeri m.v.).

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »