Er DJ formandens opfordring til, at modstandere af falkejagt skal blande sig i debatten om jagt med rovfugle, rettet mod pressen eller skal opfordrigen læses som en intern udtalelse rettet mod Vildtforvaltningsrådet?

Bygger den korte nyhed om den kommende falkejagt på udtalelser til pressen eller er det en udtalelse, som skal ses som en opfordring rettet mod de øvrige medlemmer af Vildtforvaltningsrådet?

Det kan diskuteres, men i indlæg på de sociale medier udlægges det som udtalelser til pressen, selv om der i artiklen skrives, at der er tale om citater hentet fra det seneste møde i Vildtforvaltningsrådet.

Læs mere: Falkejagt for de få?

Det var således ikke direkte overfor pressen, at Claus Lind Christensen (CLC) udtalte sig om, at modstandere af falkejagt skal blande sig i debatten. Det var overfor de øvrige medlemmer i rådet.

Udover opfordringen til at modstandere af falkejagt skal blande sig kan også i aktuelle referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet læse, at CLC  er citeret for følgende: ” DJ har ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvilke arter der skal omfattes, og der er en række andre konkrete ting, der skal tages stilling til”

I artiklen blev da også præciseret, at citaterne var hentet fra “et foreløbig udkast fra Vildtforvaltningsrådet møde den 13. juni”

Artiklen er alligevel blevet genstand for debat, da debatørrer finder det kritisabelt, at DJ formanden ligefrem opfordrer modstandere af falkejagt til at blande sig, da han ifølge referat fra mødet er citeret fra at sige følgende: “CLC opfordrede modstanderne af falkejagt til også at bidrage til fastlæggelse af de konkrete regler”

Opfordringen kan der næppe rokkes ved, da det står sort på hvidt i det omtalte mødereferat, men om et referat kan opfattes som ” en udtalelse til pressen” kan nok diskuteres, selv om referatet er offentlig tilgængelig – også for pressen.

Netnatur.dks tidligere anvendte link til omtalte Vildtforvaltningsmøde er desværre “døde” da ministeriets hjemmeside er under ombygning, men herunder kan læses den del af referatet fra d. 13. juni 2017, der omhandler falkejagt:

Referat af møde i Vildtforvaltningsrådet tirsdag den 13. juni 2017, Eigtveds
Pakhus, Asiatisk Plads 2G, Sal IV, 1448 København K.
kl. 10.00-16.00.

Fra Vildtforvaltningsrådet deltog:
Jan Eriksen (formand)
Henrik Bertelsen, Landbrug og Fødevarer (næstformand)
Egon Østergaard, Dansk Ornitologisk Forening
Birgitte Heje Larsen, Dyrenes beskyttelse
Flemming Torp, Friluftsrådet
Niels Iuel Reventlow, Dansk Skovforening
Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund
Ella Maria Bisschop-Larsen, Danmarks Naturfredningsforening
Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer

Fra Aarhus Universitet deltog:
Aksel Bo Madsen

Fra Miljøstyrelsen deltog:
Kontorchef Mikkel Friberg
Specialkonsulent Jens Skovager Østergaard
Forstfuldmægtig Caroline Bald
Biolog Søren Egelund Rasmussen
Biolog Niels Kurt Nielsen (under punkt 8. om falkejagt)
Funktionsleder Annette Samuelsen

Ad. 8: Falkejagt (Bilag 2017-02-08)
Indstilling: Til drøftelse og beslutning
Resumé: Formanden har modtaget en henvendelse fra miljø- og fødevareministeren, hvori
rådet anmodes om en faglig indstilling vedrørende falkejagt, gerne inden sommer og
herunder gerne information om eventuel ny viden på området. Ministeren oplyser, at
regeringen og Dansk Folkeparti ser positivt på muligheden for at give mulighed for
falkejagt i Danmark ved en ændring af jagt og vildtforvaltningsloven.

Jan Eriksen henviste til den udsendte henvendelse fra ministeren med ønsket om en
tilbagemelding om eventuel ny faglig viden på området. Der er angiveligt et politisk flertal for
falkejagt. JE nævnte endvidere henvendelser fra Dansk Falkejagt Klub og Dansk Falkoner
Klub.

Flemming Torp redegjorde for, at Friluftsrådet på den givne baggrund støtter et treårigt
forsøg. Der skal tages stilling til arter af rovfugle, og det er vigtigt at undgå faunaforurening.
Der kan tages udgangspunkt i, hvad Dansk Falkejagt Klub har sagt tidligere, og på den
baggrund kan der blive tale om at anvende jagtfalk, vandrefalk, duehøg og spurvehøg. Det er ioverensstemmelse med Dyreetisk Råd tidligere udtalelse fra 2006.

FT hæfter sig ved, at René
Rask Bruun lægger op til, at fugle har påsat GPS-udstyr. FT finder det også vigtigt med
jagttegn, uddannelse, krav til voliere-størrelser og fuglenes transport. Det er vigtigt med en
skærpet kontrol med fugle. Det er tidligere foreslået, at der skal være tale om 30
dispensationer. Friluftsrådet foreslår tolv dispensationer, da der kun er tolv ejere af de
pågældende fugle.

Ella Maria Bisschop-Larsen så gerne en opdateret vurdering fra Dyreetisk Råd, som ikke
har været hørt siden 2006 om det etiske spørgsmål i at holde rovfugle i bur.

EMB slog fast, at
DN er imod, at man holder rovfugle i fangenskab, og kan derfor ikke bakke om et forsøg.

Jan Eriksen mente, at en evt. ny udtalelse fra Dyreetisk Råd formentligt ikke ville afvige fra
den tidligere udtalelse, hvor der var anbefalet en forsøgsordning. JE vurderede, at det af
rådets svar bør fremgå, at rådet har modtaget ministerens henvendelse og har taget til
efterretning, at der er politisk flertal for en forsøgsordning, at der ikke er væsentlig ny faglig
viden, men dog ny teknologi, som i givet fald kan anvendes til at sikre kontrol med fuglene. I
tilknytning til disse konstateringer anbefales en tre-årig forsøgsordning i overensstemmelse
med anbefalingerne fra det Etiske Råds anbefaling i falkejagtrapporten fra 2006.

Egon Østergaard udtrykte forundring over formen for henvendelse fra ministeren og lagde
til grund, at der i svaret til ministeren også kan udtrykkes holdninger til falkejagt. DOF er
imod denne jagtform, som man heller ikke har i andre nordiske lande. At en tilladelse til
falkejagt kun er relevant for meget få personer, gør det ikke mere acceptabelt for DOF.

EØ fandt, at der er mange ubesvarede spørgsmål og problemer og hæfter sig ved, at Dyreetisk
Råd ikke har anbefalet falkejagt, men alene forholdt sig til falkejagt i sammenligning med
anden jagt. Samtidigt har Vildtforvaltningsrådet tidligere udtalt, at man ikke mener, at holdet
af rovfugle skal øges, hvilket sandsynligvis vil blive konsekvensen af indførelse af falkejagt.
DOF har sendt henvendelse til ministeren og partiernes miljøordfører med fokus på, hvorfor
falkejagt ikke bør tillades i Danmark.

Birgitte Heje Larsen slog fast, at Dyrenes Beskyttelse heller ikke kan støtte indførelse af
falkejagt, heller ikke som forsøgsordning. Det kan medføre en stigende handel med truede
arter, og falkejagten er ikke dansk tradition. Dyrenes Beskyttelse mener, at rovfugle ikke skal
være i bur, og at falkejagt må anses som arrangeret dyrekamp.

Claus Lind Christensen udtrykte, at DJ bakker op om falkejagt. Der skal træffes
foranstaltninger, som sikrer at tingene er i orden, herunder stilles krav om uddannelse, og
det kan være en idé at mærke fuglene.DJ har ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvilke
arter der skal omfattes, og der er en række andre konkrete ting, der skal tages stilling til. CLC
opfordrede modstanderne af falkejagt til også at bidrage til fastlæggelse af de konkrete regler.

Lars Hvidtfeldt støttede forslaget om en forsøgsordning, men lagde vægt på, at der finder
en evaluering sted efter forsøget.

Niels Iuel Reventlow støttede også forslaget og finder, at det er en spændende jagtform.

Jan Eriksen konkluderede, at VFR har drøftet falkejagt og har konstateret, at der stadig er
meget delte meninger om dette i rådet. Rådet kan konstatere, at der ikke er megen ny, faglig
viden. Dog er der sket en teknologisk udvikling i eksempelvis trackingudstyr, som kan
anvendes i forbindelse med flyvning og evt. genfinding af bortfløjne fugle. Henset til
ministerens ønske om at indføre falkejagt, vil flertallet i VFR anbefale, at det sker via en 3-
årig forsøgsordning. Desuden anbefaler et flertal VFR, at der i forsøgsordningen tages højdefor dels Dyreetisk Råds anbefalinger i rådets udtalelse fra 2006, dels rådets spørgsmål til
afklaring i samme udtalelse.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »