Dansk Land- og Strandjagt har netop indsendt høringssvar, til en revision af Rødsand Vildtreservat, Hyllekrog Vildtreservat og Nakskov Vildtreservat. 

Pressemeddelelse af DLS
Dansk Land- og Strandjagt foreslår Rødsand Vildtreservat og Hyllekrog Vildtreservat ophævet.
Vi mener ikke, at der i Danmark er behov for mere end 100 vildtreservater, som de tre organisationer fra vildtforvaltningsrådet aftalte i det såkaldte ”køkkenbordsforlig”. Det koster det danske samfund dyrt at efterkomme jagtmodstandernes ønske om afvikling af jagt i Danmark.
I en videnskabelig rapport fra DCE ”Vurdering af forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne” Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 52, som er Naturstyrelsens grundlag for de mange ændringer i de danske vildtreservat bekendtgørelser, er der en ”vurdering af forstyrrelsestrusler” for Rødsand og Hyllekrog, da havpattedyr som spættet sæl yngler og fælder på Rødsand og bruger området som hvileplads hele året.
Endvidere har gråsælen ynglet på Rødsand hvert år i de sidste 10 år og Rødsand er dermed den eneste fast etablerede yngleplads for gråsæl i Danmark. I Hyllekrog reservatet yngler og fælder spættet sæl på stengrunden Vitten, og bruger området til hvileplads hele året.
I en artikel på Netnatur fra 1. september 2015, står: “Der er alt for mange sæler i de danske farvande. Derfor vil vi prøve at finde et politisk flertal for en aktiv regulering af sælerne, siger Venstres fiskeriordfører, Thomas Danielsen til DR.dk”.
Godt et halvt år senere, den 14. marts 2016, sender Naturstyrelsen en ændring af Rødsand vildtreservat i høring, med en serie stramninger, bl.a. i høringsbrevets punkt 3, hvor der står:
“Tilpasning af perioden for adgangsforbud på Vester Holme, så det svarer til sælernes yngletid, adgangsforbuddet udvides med 1 måned og omfatter herefter perioden 1. februar til 30. september.”
Det kan vel kun tolkes derhen, at mens regeringen vil begrænse sælbestanden, arbejder Naturstyrelsen på højtryk på at få den udvidet?
For Dansk Land- og Strandjagt er spørgsmålet, hvem skal vi tro på; er det politikerne eller embedsmændene?

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »