Naturstyrelsen bør i følge DOF oprette et korps af professionelle mårhundejægere 

Af Jan Skriver, DOF

Danmarks bedste fugleområder er truet af en eksplosiv stigning i antallet af mårhunde. Særligt jyske fuglebeskyttelsesområder er i farezonen, og hvis væksten i bestanden af mårhunde fortsætter som hidtil, vil der om få år leve rundt regnet 30.000 mårhunde i Danmark.

Også Fyn risikerer at få en vildt voksende bestand af mårhunde, hvis ikke der sættes målrettet og ambitiøst ind med en bekæmpelse af det invasive rovdyr, der stammer fra Sydøstasien.

Det mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der sammen med Danmarks Naturfredningsforening (DN), Friluftsrådet og Dyrenes Beskyttelse kritiserer Miljøstyrelsens forvaltningsplan for de fremmede rovdyrarter mink, mårhund og vaskebjørn.

Disse invasive arter er alle en trussel mod oprindeligt hjemmehørende danske dyr, og de udgør en voldsom trussel mod jordrugende fugle.

Det haster i særlig grad med at tage kampen op mod mårhunden.

Frivillig indsats er ikke nok

”Vi har stor respekt for de mange frivillige jægere fra Danmarks Jægerforbund, der har engageret sig i bekæmpelsen af mårhund. Det er bare ikke nok med en frivillig indsats, hvor ansvaret spredes ud og lægges i hænderne på mennesker, som man ikke med rimelighed kan stille krav til. Hvis mårhunden skal udryddes, kræver det en national strategi med klare og bindende målsætninger for bekæmpelsen. Der er akut brug for et korps af professionelle mårhundejægere, som kan forhindre, at mårhunden ødelægger vilkårene for jordrugende fugle i de fuglebeskyttelsesområder, som Danmark er internationalt forpligtet til at passe på”, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening.

Mangedobling af mårhunde

Der er rimeligt styr på bestanden af mink i Danmark, og vaskebjørnen er foreløbig kun på vej til at brede sig fra Tyskland og nordpå i Jylland.

Derimod har mårhunden i løbet af de seneste cirka 10 år etableret sig i hele hovedlandet i foruroligende antal, og den er nu på vej til at indtage Fyn, medmindre der sættes massivt ind med en bekæmpelse, påpeger DOF.

Vildtudbyttestatistikken, hvor danske jægere indrapporterer, hvad de har nedlagt i årets løb, bidrager med nøgne tal til fortællingen om mårhundens fremgang.

I 2011 blev der nedlagt under 100 mårhunde i den danske natur. I 2018 var antallet af skudte mårhunde vokset til rundt regnet 3.300 dyr.

I Miljøstyrelsens ”Forvaltningsplan for mink, vaskebjørn og mårhund i Danmark” oplyses det, at bestanden af mårhund i Danmark i 2016 blev vurderet til at være på mellem 2.000 og 3.000 individer, alle i Jylland.

Mårhundefamilier får i gennemsnit 11 hvalpe pr. ynglesæson, og hvis væksten i bestanden fortsætter med samme stigningstakt som hidtil, skønnes der at leve 30.000 mårhunde i Danmark om 5-10 år, hedder det i rapporten.

Lad ikke ynglefugle i stikken

”På baggrund af den reelle trussel, som mårhunden repræsenterer i vores fuglebeskyttelsesområder, er det meget utilfredsstillende, at man ikke fra centralt statsligt hold sætter mere ind på at komme rovdyret til livs. Der er brug for at bekæmpe mårhunden i alle Natura 2000-områder i Jylland og på Fyn fra 2020 med det klare mål at udrydde arten og derpå forhindre, at den etablerer sig igen. Vi kan ikke være bekendt at lade ynglefuglene i stikken i internationalt vigtige fugleområder som Vadehavet, Tipperne, De vestjyske Fjorde og Vejlerne, der alle huser voldsomt voksende bestande af mårhunde”, siger formanden for DOF.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 137)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »