Det skal være attraktivt for landmænd at etablere natur ved at lade urentable hjørner ligge brak …

af Uffe Rasmussen

Det mener både DOF, Danmarks Jægerforbund og erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer, som i et fælles brev til både miljøministeren og fødevareministeren opfordrer til at følge en række af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger.

Brevet indeholder de tre organisationers forslag til, hvordan nogle af anbefalingerne fra regeringens egen Natur- og Landbrugskommission kan føres ud i livet til gavn for både natur og landmænd.

“Den trængte natur i landbrugslandet har brug for politisk bevågenhed og handling, og her peger Natur- og Landbrugskommissionen på en række virkemidler, som de tre organisationer ønsker ministrenes handling på hurtigst muligt. Der er således tale om en indsats, der retter sig mod den natur, der i særlig grad er påvirket af og afhængig af landbrugsdriften. Her har politikerne i Danmark en mulighed for at anvende en større del end hidtil af EU’s landdistriktsmidler til natur. Disse politiske overvejelser er højaktuelle i dette efterår, efter at EU’s nye landbrugsstøtteordninger nu snart falder endeligt på plads.”

“Det klare mål med henvendelsen er at få de ansvarlige ministre til at kikke nøje på, hvilke muligheder der er lovgivningsmæssigt, så de enkelte landmænd ser naturen som en ressource i stedet for et problem i den daglige drift. Det skal så at sige være en fordel at have natur, og her kan indviklede regler og forordninger være en hindring. Vi hører, at mange landmænd gerne vil have natur på deres ejendom, men de tør ikke gøre det, som vi gerne vil have dem til på grund af repressalier fra EU. Det bør der laves om på, så det at etablere natur, at lade urentable hjørner ligge brak, at etablere lærkepletter og afgræsse ekstensive arealer bliver attraktivt for landmanden. Sådan har man det i England, og det system bør vi implementere i Danmark. Et interessant virkemiddel her er en naturplan på bedriftsniveau sammen med økonomiske incitamenter via landdistriktsmidler fra EU.”

“Alle tre organisationer ønsker med henvendelserne at lægge pres på regeringen for at få vendt en negativ udvikling i landbrugslandet, hvor der bliver stadig længere mellem naturelementerne, og jeg ser samarbejdet som et klart signal til politikerne om, at både erhvervs- og interesseorganisationer vil mere natur i det åbne land. Vi ønsker alle mere og bedre natur, men der skal politiske beslutninger til at vende den udvikling. Landbrugserhvervet er en afgørende faktor i dette på godt og ondt, men der er faktisk i vores henvendelse peget på en række værktøjer til at vende den negative afvikling af natur. Et stykke hen ad vejen handler det om, at natur i landbrugslandet får værdi for landmanden.

“I forbindelse med diskussionen om nationalparker for et par år siden bad miljøminister Ida Auken organisationerne om at sætte sig sammen på kryds og tværs og komme med fælles løsninger for naturen. Den melding har vi naturligvis taget til os, og henvendelser her skal ses som et forsøg på at finde sammen med andre om forslag til løsninger på udfordringer for naturen. Det er derfor mit håb, at de to ministre vil tage godt imod henvendelsen og give flere af forslagene politisk medvind. Nogle af forslagene er “lavthængende” frugter, som kan iværksættes uden de store omkostninger.”

Disse anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen kommer de tre organisationer med forslag til at gennemføre hurtigst muligt:

Anbefaling 2) Et nationalt naturnetværk
Et nationalt naturnetværk vil kunne skabe et overblik over naturværdierne i Danmark og være en værdifuld skabelon for, hvor og hvordan der kan ske en målrettet indsats for både eksisterende og potentiel natur.

Anbefaling 3) En national naturfond
Organisationerne bakker op om anbefalingen om, at der bliver igangsat et arbejde med at definere formål og rammer for en national naturfond.

Anbefaling 4) Bedre beskyttelse af naturarealer
De tre organisationer kan bakke op om, at der er et behov for at se på § 3-beskyttelsen, da den i dag ikke fremstår optimal.

Anbefaling 5) Naturpleje som driftsgren
De tre organisationer finder det meget tilfredsstillende, at Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger understøtter det allerede igangværende arbejde med at sikre naturplejeindsatsen. Det er organisationernes opfattelse, at der er en bred enighed hos relevante interessenter om, at det er helt afgørende for den danske natur, at naturplejeindsatsen får et løft økonomisk og administrativ og med henblik på at styrke det faglige grundlag for udførelsen af målrettet og optimeret naturpleje.

Anbefaling 6) Mere natur i landbrugslandet
Kommissionens anbefaling om, at lade småbiotoper og landskabselementer(læhegn, remiser, vildttiltag, solitærtræer m.v.) medregne i det støtteberettigede arealer i forbindelse med enkeltbetalingsordninger er højt prioriteret for de tre organisationer. Herved gives en motivation til at opretholde de vigtige småbiotoper i agerlandet – i modsætning til i dag, hvor de eksisterende bestemmelser fremmer en intensiv landbrugsmæssig udnyttelse af alle dele af marken.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »