Af Hans Meltofte, Dr. scient. og formand for DOFs naturpolitiske udvalg

Hvordan har skiftende regeringer siden 2001 ageret, hvad fugle- og naturbeskyttelse angår? Det har Dansk Ornitologisk Forening sammenstillet i nedenstående oversigt baseret for vores viden om, hvad der gavner eller skader natur og fugleliv.

DOF gør ikke krav på, at listerne er komplette. I stedet bedes læserne sende forslag til tilføjelser eller rettelser, så alle inden valget kan se, hvad der er op og ned i de skiftende regeringers indsats for naturen. For det er den og dermed biodiversiteten, det handler om her.

Det betyder f.eks., at selv om klimaændringerne vil få stor betydning for natur og biodiversitet, så handler klimapolitik mest om at undgå voldsomme effekter på vores samfund og er derfor ikke medregnet i listen.

Kommentarer eller forslag til punkter på listerne bedes sendes til dof@dof.dk

Du kan desuden læse DOFs naturpolitik her.

Centrumvenstre-regeringer

 Cirka startår  Regering
Positive tiltag 2011-2015
Randzone-loven vedtages 2011 Thorning-Schmidt
Natur- og Landbrugskommissionen etableres 2011 Thorning-Schmidt
Den Danske Naturfond etableres 2013 Thorning-Schmidt
Forbud mod gødskning og sprøjtning af § 3-natur 2015 Thorning-Schmidt
 
Negative tiltag 2011-2015
Ingen deciderede tilbageskridt

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har i denne oversigt vurderet de seneste regeringers naturpolitik og herunder den førte jagtpolitik. Netnatur.dk hører gerne fra andre foreninger såvel som enkeltpersoner, som vil lise den førte naturpolitik i hhv sorte og grønne tiltag.

Blå regeringer

                    Cirka starår Regering
Positive tiltag siden 2001
Flere EU/LIFE-naturprojekter til Danmark 2000’erne Fogh Rasmussen
Muslingefiskeri begrænses (især i Natura 2000-områder) 2000’erne Fogh Rasmussen
Natura 2000-forvaltning styrkes (Natura 2000-naturplaner og handleplaner efter krav fra EU) 2000’erne Fogh Rasmussen
Rodenticider (gnavergift) og gnaverbekæmpelse reguleres strammere 2000’erne Fogh Rasmussen
Flere fuglearter jagtfredes 2000’erne Fogh Rasmussen
Vildtudsætning reguleres strammere 2000’erne Fogh Rasmussen
Nye Natura 2000-områder udpeges for fugle og habitater 2000’erne Fogh Rasmussen
Jetski, vandscootere m.m. forbydes 2000’erne Fogh Rasmussen
Nationalparkloven vedtages 2007 Fogh Rasmussen
Randzoner langs søer og vandløb vedtages 2011 Løkke Rasmussen
Beskyttelse af store fugles redetræer styrkes 2016 Løkke Rasmussen
45 skove udlægges til urørt skov 2018 Løkke Rasmussen
Nye store Natura 2000-områder på statens arealer 2018 Løkke Rasmussen
Stop for råstofindvinding i Øresund 2018 Løkke Rasmussen
Negative tiltag siden 2001
Nedlæggelse af Naturrådet, reservatudvalg etc. (’smagsdommerne’) 2001 Fogh Rasmussen
Skrinlægning af Wilhjelm-udvalgets rapport 2001 Fogh Rasmussen
Skovning i yngletiden tiltager 2001 Fogh Rasmussen
Tilsyn med konservatorer, rovfuglehold, jagtlov m.m. svækkes 2001 Fogh Rasmussen
International miljøbistand til natur og biodiversitet beskæres/nedlægges 2001 Fogh Rasmussen
Amternes naturovervågning nedlægges, og kun en mindre del videreføres under NOVANA i statens regi 2007 Fogh Rasmussen
Brakmarker (184.000 ha) opdyrkes igen 2008 Fogh Rasmussen
Jetski m.m. får lempet lovgivningen (i hele EU?) 2009? Løkke Rasmussen
Målrettet artsforvaltning svækkes (bl.a. rødlister og forvaltningsplaner) 2010’erne Løkke Rasmussen
Lempelser for husdyrbrug (øget forurening) 2010’erne Løkke Rasmussen
”Forhadte vandløb” tages ud af vandplaner 2015 Løkke Rasmussen
Indsatsen med reservatoprettelser samt forvaltning og overvågning svækkes yderligere og sættes praktisk taget i stå 2015 Løkke Rasmussen
Ingen opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefaling om balance mellem natur, miljø, biodiversitet og økonomi 2015 Løkke Rasmussen
Danmark modarbejder fiskeribegrænsninger i Natura 2000-områder og andre særlige havområder 2015 Løkke Rasmussen
Planlovgivningen flyttes til Erhvervsministeriet, hvilket betyder markant nedprioriterede naturhensyn i planlægningen 2015 Løkke Rasmussen
Danmark modarbejder forbud mod pesticider i EU (neonics, glycosat m.fl.) 2016 Løkke Rasmussen
Landbrugspakken med øget udledning af kvælstof og fosfor til følge 2015 Løkke Rasmussen
Regeringen har i EU arbejdet for at undgå kravene til ammoniakfjernelse inden 2020 .2015 Løkke Rasmussen
Svækkelse af kystbeskyttelse og mulighed for øget byggeri i kystzonen 2016-2018 Løkke Rasmussen
Forbuddet mod gødskning og sprøjtning af § 3-natur fjernes 2016 Løkke Rasmussen
Nedtagning af luftledninger bremses (PSO-afgift afvikles) 2016 Løkke Rasmussen
Randzoner ophæves 2016 Løkke Rasmussen
Klagegebyrer øges 2016 Løkke Rasmussen
Statslig udflytning (omorganisering) svækker fagligheden i naturens ministerielle styrelser i det mindste i en årrække 2015-2018 Løkke Rasmussen
Administrationspraksis for muslingefiskeri lempes 2016 Løkke Rasmussen
Natura 2000-forvaltning og -beskyttelse svækkes 2016 Løkke Rasmussen
Åbning for flere tilladelser til havbrug 2016 Løkke Rasmussen
Kortlægning af særlig værdifuld skov (§ 25-skov) opgives i private skove 2017 Løkke Rasmussen
Falkejagt indføres 2018 Løkke Rasmussen
Nej til svensk ønske og bedre naturbeskyttelse i Kattegat 2018 Løkke Rasmussen
Natura 2000-beskyttelsen af store private områder ophæves 2018 Løkke Rasmussen
Store indskrænkninger af de udpegede Ramsar-områder 2018 Løkke RasmussenGrønne tiltag

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »