Af Hans Meltofte, Dr. scient. og formand for DOFs naturpolitiske udvalg

Hvordan har skiftende regeringer siden 2001 ageret, hvad fugle- og naturbeskyttelse angår? Det har Dansk Ornitologisk Forening sammenstillet i nedenstående oversigt baseret for vores viden om, hvad der gavner eller skader natur og fugleliv.

DOF gør ikke krav på, at listerne er komplette. I stedet bedes læserne sende forslag til tilføjelser eller rettelser, så alle inden valget kan se, hvad der er op og ned i de skiftende regeringers indsats for naturen. For det er den og dermed biodiversiteten, det handler om her.

Det betyder f.eks., at selv om klimaændringerne vil få stor betydning for natur og biodiversitet, så handler klimapolitik mest om at undgå voldsomme effekter på vores samfund og er derfor ikke medregnet i listen.

Kommentarer eller forslag til punkter på listerne bedes sendes til dof@dof.dk

Du kan desuden læse DOFs naturpolitik her.

Centrumvenstre-regeringer

 Cirka startår Regering
Positive tiltag 2011-2015
Randzone-loven vedtages2011Thorning-Schmidt
Natur- og Landbrugskommissionen etableres2011Thorning-Schmidt
Den Danske Naturfond etableres2013Thorning-Schmidt
Forbud mod gødskning og sprøjtning af § 3-natur2015Thorning-Schmidt
 
Negative tiltag 2011-2015
Ingen deciderede tilbageskridt

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har i denne oversigt vurderet de seneste regeringers naturpolitik og herunder den førte jagtpolitik. Netnatur.dk hører gerne fra andre foreninger såvel som enkeltpersoner, som vil lise den førte naturpolitik i hhv sorte og grønne tiltag.

 

Blå regeringer

                    Cirka starårRegering
Positive tiltag siden 2001
Flere EU/LIFE-naturprojekter til Danmark2000’erneFogh Rasmussen
Muslingefiskeri begrænses (især i Natura 2000-områder)2000’erneFogh Rasmussen
Natura 2000-forvaltning styrkes (Natura 2000-naturplaner og handleplaner efter krav fra EU)2000’erneFogh Rasmussen
Rodenticider (gnavergift) og gnaverbekæmpelse reguleres strammere2000’erneFogh Rasmussen
Flere fuglearter jagtfredes2000’erneFogh Rasmussen
Vildtudsætning reguleres strammere2000’erneFogh Rasmussen
Nye Natura 2000-områder udpeges for fugle og habitater2000’erneFogh Rasmussen
Jetski, vandscootere m.m. forbydes2000’erneFogh Rasmussen
Nationalparkloven vedtages2007Fogh Rasmussen
Randzoner langs søer og vandløb vedtages2011Løkke Rasmussen
Beskyttelse af store fugles redetræer styrkes2016Løkke Rasmussen
45 skove udlægges til urørt skov2018Løkke Rasmussen
Nye store Natura 2000-områder på statens arealer2018Løkke Rasmussen
Stop for råstofindvinding i Øresund2018Løkke Rasmussen
Negative tiltag siden 2001
Nedlæggelse af Naturrådet, reservatudvalg etc. (’smagsdommerne’)2001Fogh Rasmussen
Skrinlægning af Wilhjelm-udvalgets rapport2001Fogh Rasmussen
Skovning i yngletiden tiltager2001Fogh Rasmussen
Tilsyn med konservatorer, rovfuglehold, jagtlov m.m. svækkes2001Fogh Rasmussen
International miljøbistand til natur og biodiversitet beskæres/nedlægges2001Fogh Rasmussen
Amternes naturovervågning nedlægges, og kun en mindre del videreføres under NOVANA i statens regi2007Fogh Rasmussen
Brakmarker (184.000 ha) opdyrkes igen2008Fogh Rasmussen
Jetski m.m. får lempet lovgivningen (i hele EU?)2009?Løkke Rasmussen
Målrettet artsforvaltning svækkes (bl.a. rødlister og forvaltningsplaner)2010’erneLøkke Rasmussen
Lempelser for husdyrbrug (øget forurening)2010’erneLøkke Rasmussen
”Forhadte vandløb” tages ud af vandplaner2015Løkke Rasmussen
Indsatsen med reservatoprettelser samt forvaltning og overvågning svækkes yderligere og sættes praktisk taget i stå2015Løkke Rasmussen
Ingen opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefaling om balance mellem natur, miljø, biodiversitet og økonomi2015Løkke Rasmussen
Danmark modarbejder fiskeribegrænsninger i Natura 2000-områder og andre særlige havområder2015Løkke Rasmussen
Planlovgivningen flyttes til Erhvervsministeriet, hvilket betyder markant nedprioriterede naturhensyn i planlægningen2015Løkke Rasmussen
Danmark modarbejder forbud mod pesticider i EU (neonics, glycosat m.fl.)2016Løkke Rasmussen
Landbrugspakken med øget udledning af kvælstof og fosfor til følge2015Løkke Rasmussen
Regeringen har i EU arbejdet for at undgå kravene til ammoniakfjernelse inden 2020.2015Løkke Rasmussen
Svækkelse af kystbeskyttelse og mulighed for øget byggeri i kystzonen2016-2018Løkke Rasmussen
Forbuddet mod gødskning og sprøjtning af § 3-natur fjernes2016Løkke Rasmussen
Nedtagning af luftledninger bremses (PSO-afgift afvikles)2016Løkke Rasmussen
Randzoner ophæves2016Løkke Rasmussen
Klagegebyrer øges2016Løkke Rasmussen
Statslig udflytning (omorganisering) svækker fagligheden i naturens ministerielle styrelser i det mindste i en årrække2015-2018Løkke Rasmussen
Administrationspraksis for muslingefiskeri lempes2016Løkke Rasmussen
Natura 2000-forvaltning og -beskyttelse svækkes2016Løkke Rasmussen
Åbning for flere tilladelser til havbrug2016Løkke Rasmussen
Kortlægning af særlig værdifuld skov (§ 25-skov) opgives i private skove2017Løkke Rasmussen
Falkejagt indføres2018Løkke Rasmussen
Nej til svensk ønske og bedre naturbeskyttelse i Kattegat2018Løkke Rasmussen
Natura 2000-beskyttelsen af store private områder ophæves2018Løkke Rasmussen
Store indskrænkninger af de udpegede Ramsar-områder2018Løkke RasmussenGrønne tiltag

Del gerne artiklen hvor du ønsker...