Det går tilbage for tyrkerduen, og derfor bør den fine due fredes for jagt, mener DOF

Af Jan Skriver, DOF

Forårskåd og yngleklar kurrer den lystigt, den slanke, sandfarvede tyrkerdue. Men den lille due, der i reglen lever nær bebyggelser og mennesker, kan ikke kurre sig fra den kendsgerning, at den er i tilbagegang som dansk ynglefugl.

Bestanden af tyrkerduer i Danmark toppede i sidste halvdel af 1980’erne, men nu er tendensen for den nationale bestand nedadgående.

Det viser de såkaldte punkttællinger, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har lavet hvert år siden 1976.

”Noget tyder på, at tyrkerduen er udsat for konkurrence fra den noget større og kraftigere ringdue, som er gået markant frem som ynglefugl i Danmark de senere årtier. På europæisk plan er tyrkerduen i stor fremgang i landene mod sydvest, mens den går tilbage i sit nordøstlige udbredelsesområde. Og vi må konstatere, at bestanden er vigende i Danmark”, siger Charlotte Moshøj, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening.

Hun samler trådene i DOF’s punkttællinger, der i mere end fire årtier har taget pulsen på vidt udbredte arter i den danske fuglefauna. Resultaterne af de årlige tællinger er senest præsenteret i rapporten ”Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2016”.

Det er i denne rapport, at man kan se kurverne over tyrkerduens forekomst i Danmark pege nedad, både hvad angår vinterens og sommerens forekomster.

Fredning kan give nyt fodfæste

Jagttiderne for en række danske dyre- og fuglearter skal revideres, så de gælder i den kommende jagtsæson.

Og i disse uger er forslaget med ændringerne til høring med deadline 11. maj.

Vildtforvaltningsrådet har indstillet til miljøministeren, at tyrkerduen bliver fredet på Jylland og Fyn, mens den fredes i hele november i Østdanmark.

”Vi havde gerne set, at tyrkerduen blev totalfredet over hele landet, så bestanden kunne få den bedste mulighed for at komme i fremgang efter en årrække med nedgang”, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF.

Frafald blandt vinterens duer

Den faldende bestandstrend for Danmarks tyrkerduer gælder for sommerens ynglefugle de seneste 15 år og for vinterens overvintrende fugle de seneste 30 år.

Selv om tyrkerduen stadig er udbredt over næsten hele Danmark, ser bestanden ud til at mindskes med seks procent om året i yngletiden og syv procent om året i overvintringsperioden.

Den negative trend kan påvises længst i vinterfugletællingerne, hvor der over de seneste 30 år er sket en nedgang på op imod 70 procent, oplyser Charlotte Moshøj.

”Der er i mange år registreret færre sydtrækkende tyrkerduer i Sverige om efteråret. Ved Falsterbo Fuglestation blev der i 1970’erne registreret op til 100 trækkende tyrkerduer på vej mod syd. De senere år er der ikke hvert år set tyrkerdue på træk ved Falsterbo. Dette manglende efterårstræk kan være en medvirkende årsag til den negative trend for vinterforekomsten af tyrkerduer i Danmark”, siger biologen, der påpeger, at tyrkerduen er gået mest tilbage i den østlige del af Danmark.

Tæt naboskab med mennesket

Historien om tyrkerduen er ellers en historie om en succesfuld indvandrer, der blev vidt udbredt i løbet af få årtier.

”Efter det første danske ynglefund af tyrkerduen i 1950, gik det hurtigt fremad for arten, der lukrerede på landbrugets udvikling, hvor større og større arealer blev brugt til dyrkning af korn. I 1960’erne og 70’erne var fremgangen markant, og i 1980’erne var tyrkerduen jævnt udbredt over hele Danmark”, siger Charlotte Moshøj.

Tyrkerduen viste sig også at være yderst dygtig til at tilpasse sig et tæt naboskab med mennesket, og den slog sig ofte ned i landsbyer og forstæder. Selv i storbyernes parker etablerede den sig.

”Vores årlige tællinger viser, at den aktuelle nedgang, vi ser i disse år, blev indledt omkring 2010. Det er omkring samme periode, hvor ringduen topper og har udvidet sin yngleudbredelse markant i og omkring byerne. Derfor er det nærliggende at tro, at en øget konkurrence om føden kan spille en negativ rolle for tyrkerduen”, siger biologen.

Sygdom blandt frøædende fugle

”I England har sygdommen ”gul knop”, der forårsages af parasitter, som giver gule belægninger i svælget, hærget blandt frøædende fugle. Og ”gul knop” har været udbredt i bestanden af tyrkerduer i blandt andet England. DTU Veterinærinstituttet i Danmark melder om flere tilfælde af ringduer med ”gul knop”. Dog har der ikke været tegn på nogen stigende tendens eller at sygdommen i særlig grad går ud over tyrkerduer”, siger Charlotte Moshøj.

Yderligere oplysninger:

Charlotte Moshøj, biolog, mobil: 61 77 55 03

Knud Flensted, biolog, 21 24 22 75

https://www.facebook.com/netnatur/posts/1811036932280146

Følg Netnatur.dk og FugleApp på facebook
Gå ind på Netnatur eller FugleApp’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »