Dværgmågen er yderst sjælden som ynglefugl i Danmark. Men i træktiden kan den til gengæld ses langs vore kyster

Af Redaktionen

Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) er primært udbredt i Europa og Asien og yngler endvidere i begrænset omfang i Nordamerika.

I Europa yngler størstedelen af dværgmåger i Rusland, Hviderusland og Finland.

Dværgmågen er i Danmark en yderst sjælden ynglefugl, men en forholdsvis almindelig trækgæst og ses fortrinsvis langs kysterne i træktiden.

Et mindre antal dværgmåger overvintrer i de danske havområder.

Levevis

I yngletiden kan man finde dværgmågen ved søer og moser samt på sumpede strandenge med tuer og den yngler ofte i forbindelse med hættemåge-, fjordterne- eller sortternekolonier.

“Uden for yngletiden ses dværgmågen ofte langs kysterne.”

Dværgmågen lever af insekter og småfisk og synes især at være afhængig af store forekomster af myg eller dansemyg.

Hvad kan hjælpe dværgmågen?

Fred og ro omkring ynglestedet er vigtigt.

Sådan er dværgmågen beskyttet

Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I
Bern-konventionen (liste II)
Fredet

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »