Danmarks Jægerforbund har officelt taget afstand fra arealkrav, men derudover er DJ’s ideer alt for vævende lyder det fra vildtbiolog Egon Bennetsen

Tekst og foto: Egon Bennetsen, vildtbiolog 

DANMARKS JÆGERFORBUND
– KRONVILDTFORVALTNING

  En forvaltningsplan for kronhjorte, der bygger på mere eller mindre frivillige aftaler (laug), og elementer som brunstjagt, ”mellemhjorte”fredning og arealbegrænsning, vil aldrig føre til målet om 5 % 8+ hjorte undtagen i få og specielle tilfælde.

At man på trods af en ihærdig indsats over 2 1/2 måned i et område der vrimler med hjorte, kun var i stand til at skyde 4 – som ikke alle var tophjorte – ud af en tildeling på 19, vidner om hvor svært, det er at skyde hjorte – især 8+ hjorte – uden for brunsten, selvom det, som vist i videoerne, ville være meget let i brunsten.

Ikke blot ændrer det afskydningsprocenten for hjorte generelt, men det ændrer især aldersprofilen blandt de nedlagte hjorte.

De største er nemlig de nemmeste at skyde i brunsten, og de sværeste at skyde uden for brunsten.

… 

 

DJ har lykkeligvis taget afstand fra en kronvildtforvaltning med arealbegrænsning. Men Dj fremlægger ikke et konkret forvaltningsforslag. I stedet væver man om:

* Intetsigende mere eller mindre frivillig samforvaltning på tværs af skel. (Detaljer udbedes).

* Afskydning af de ringeste og de gamle hjorte i brunsten by design. (Tror man virkelig selv på det?)

* Bestandsmonitering på baggrund af en ikke valideret tandsnitsmetode, efterfulgt af en estimering af den levende bestand på baggrund af det skudte materiale. (Glem det. Og husk at direkte optælling af fritlevende hjortevildtbestande er en umulighed.)

En forvaltningsplan for kronhjorte, der udelukkende bygger på mere eller mindre frivillige aftaler (laug), og elementer som brunstjagt, ”mellemhjorte”fredning og arealbegrænsning, vil aldrig føre til målet om 5 % 8+ hjorte undtagen i få og specielle tilfælde.

Jeg fatter ikke, at man ikke tilslutter sig min model, hvor man lader jagttidens længde (uden for brunsten) variere efter bestandens størrelse, og hvor jagttidens længde kan gøres kortere for kronebærende hjorte for at opnå en større andel voksne hjorte.

Forvaltningsmodel
for kronhjort

 

Jeg tror, langt de fleste jægere og øvrige naturelskere vil kunne tilslutte sig denne model, hvis de fik kendskab til den.

Den vil virke, og den er enkel og ubureaukratisk!

Men det er måske det, der er problemet for Jægerforbundet?

….

BRUNSTJAGT

De der var til stede ved kronvildthøringen i Folketinget i 2016, vil huske at Mads Flinterup, DJ, brugte det meste af sin taletid på at minimere betydningen af den manglende brunstjagt på det dokumenterede store antal voksne hjorte i Thy.

Han mente, det var de store statsarealer med kvotepålagte jagtlejemål, der var afgørende.

Jeg er enig med ham i, at det ville se anderledes ud, hvis de 7 jagtlejemål på ca. 6000 ha statsskov jeg har særligt kendskab til, i stedet bestod af 100 ejendomme på 60 ha. Det drejer sig om ”Den gyldne trekant” begrænset af Hanstholm, Østerild, Bulbjerg.

Men hvor afgørende vigtig den manglende brunstjagt er for forekomsten af hjorte i intervallet 8 – 14 år, viser følgende eksempel:

I det delområde, jeg optager mine brunstvideoer: https://www.youtube.com/user/EgonBennetsen/videos

er tre af de statslige jagtlejemål beliggende, ligesom det omfatter 4 private plantager, samt vidtstrakte landbrugsarealer.

Det fremgår tydeligt af videoerne, at i det ca. 2000 ha store område ville der let kunne nedlægges en lang række af de allerstørste hjorte i løbet af nogle få dage. De 6 hjorte på kvoten i de tre statsplantager burde være stensikre. Dertil kommer ca. 6 andre på private arealer.

Der kan skydes 1/3 af hver aldersklasse ved bæredygtig forvaltning. Det ville ved brunstjagt blive langt overskredet, vel at mærke selv om man holder sig inden for den foreslåede arealbegrænsning.

Jeg vurderer, at der i det berørte område er ca. 25 pladshjorte i alderen 6 – 14 år. Heraf måske 6 – 8 der er 8+ hjorte.

Det vil sige, at alle 8+ hjorte, samt en stor del af de 6 – 7 – årige hjorte, vil være borte i løbet af 1 eller 2 år, hvorefter toppen nok vil ligge omkring 6 år beroende på tilgang nedefra hvert år.

Hvordan ser det så ud, når vi ikke har brunstjagt?

Jeg har af vildtkonsulent Tommy Hansen fået oplyst kvoter og afskydningen i de 7 statslige jagtlejemål i 2018.

Kvoterne i de syv jagtlejemål udgør 14 kronhjorte. Kvoterne tildeles imidlertid for flere år ad gangen, og derfor var det totale antal, som konsortierne havde til rådighed i netop 2018 på 19 kronhjorte.

Heraf skød man 4 kronhjorte, hvoraf de 3 var pladshjorte, men ikke blandt de største, og den sidste var en mindre, 10 – ender afskudshjort.

At man på trods af en ihærdig indsats over 2 1/2 måned i et område der vrimler med hjorte, kun var i stand til at skyde 4 – som ikke alle var tophjorte – ud af en tildeling på 19, vidner om hvor svært, det er at skyde hjorte – især 8+ hjorte – uden for brunsten, selvom det, som vist i videoerne, ville være meget let i brunsten.

Ikke blot ænder det afskydningsprocenten for hjorte generelt, men det ændrer især aldersprofilen blandt de nedlagte hjorte.

De største er nemlig de nemmeste at skyde i brunsten, og de sværeste at skyde uden for brunsten.

Det er simpelthen grunden til, at nogle opnår at blive 13- 14 år.

At begrænsningen af jagttrykket på grund af de store statsarealer også er af betydning, anerkender jeg fuldt ud.

Men det har jeg taget højde for i min model.

I et område som Thy kan man have en jagttid for kronebærende hjorte på 2,5 måned, hvor man i områder med mange mindre skovejendomme og dermed stærkt forøget jagttryk kan være nødt til at begrænse jagttiden til måske 14 dage på kronebærende hjorte.

En bekræftelse på hvor stor en del af afskydningen, der ligger i brunsten, leverer Flinterup selv dokumentation for i: https://www.jaegerforbundet.dk/media/14055/kæberapport-2018-19.pdf   

Her findes dette diagram:

 

Det viser, at 2 ud af 3 hjorte i undersøgelsen nedlægges i de 15 dage, der er placeret i tidsrummet 1/9 – 15/10 (brunsten) i de regioner, der har valgt jagttid før 16/10.

De 15 dage udgør her mellem 1/3 og 1/6 af jagttiden.

Selv med forbehold for, at der kun er tale om en lille del af det nedlagte antal hjorte, giver det en tydelig indikation af problemet.

Derfor taler alt for at forbyde jagt på kronhjorte før 16/10.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »