DCE, Aarhus Universitet stiller skarpt på riffeljagt og brug af blyfri jagtammunition for især mindre og populære jagtrifler

Af Redaktionen, 24. juni 2020 

“Bly fra jagtammunition kan forgifte arter af vilde dyr og hele økosystemer og samtidig udgør det en risiko for mennesker, der spiser vildt nedlagt med bly-ammunition.”

Det skriver DCE, Aarhus Universitet i udsendt rapport om anvendelse af riffelammunition uden bly.

Det faglige notat bærer titlen “Krav til projektilvægt, anslagsenergi m.v. for riffelammunition, der anvendes til jagt og regulering”.

Baggrunden er “stigende fokus på blyholdig riffelammunition pga. risikoen for, at bly fra denne type ammunition forgifter ådselædere og prædatorer, der får adgang til nedlagte eller anskudte dyr eller slagteaffald fra vildt nedlagt med blyammunition”

Bevistheden omkring de negative konsekvenser omkring brug af bly i riffelammunition har betydet, at et stigende antal danske jægere overgår fra brug af blyholdig til bly-fri riffelammunition.

Desuden har EU påbegyndt en proces til udfasning af al blyholdig ammunition.

DCE konstaterer at der findes et stort udbud af blyfri riffelammunition, som kan anvendes under de fleste danske jagtformer.

“For nogle kalibre findes der kun meget begrænset udbud af fabriksladet blyfri ammunition, der lever op til lovkravene om projektilvægt og anslagsenergi fx til jagt på det store hjortevildt “

Det betyder, at nogle af de mest populære kalibrere til jagt på større vildtarter kan komme i klemme ved en evt. lovændring, da de ikke kan leve op til lovens nuværende krav, hvis projektilet udskiftes til et lettere. 

Blandt disse kalibre er fx 6,5×55 populær blandt danske jægere

De gældende regler er derfor en begrænsning for, at jægere som anvender 6,5×55 skifter til blyfri ammunition.

Men i følge DCE og holdet bag den danske rapport er der en løsning på denne udfordring.

Formålet DCE, Aarhus Universitets notat er “at fremlægge et teknisk og ballistisk funderet forslag til ændring af kravene for kuglevægt og anslagsenergi ved jagt på klasse 1-arter og desuden foretage en vurdering af, om der er behov for at justere kravene i andre klassekategorier”.

 

Der foreligger god videnskabelig dokumentation for, at bl.a. kaliber 6,5×55 har tilstrækkelig dræbeevne til at kunne leve op til kravene om dyreværnsmæssig forsvarlig jagt ved anvendelse af blyfri ammunition, der har lavere vægt og anslagsenergi end de gældende regler forudsætter.

Det skrives der i notatet, hvor det konkluderes, at den forhindring for at skifte fra blyholdig til blyfri ammunition, der ligger i de gældende krav, kan fjernes ved en justering af kravene, uden at kompromittere hensynet til etisk forsvarlig jagt herunder, at vildt under jagt ikke påføres unødige lidelser.

DCE foreslår derfor at der i kravene i bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt mv. på arter i klasse 1 i bekendtgørelsens § 3 skelnes mellem blyholdig og blyfri ammunition.

Kravene til blyholdig ammunition foreslås uændrede og kravene til blyfri ammunition foreslås ændret til min. 7,8 g (120 gr.) og min. E100 2.000 J. For jagt og regulering af arter i øvrige klasser er det p.t. ikke nødvendigt at ændre på kravene.

En ændring vurderes både at tilgodese jægernes nuværende behov og jagtdistrikters krav om at skifte til blyfri ammunition samt at fremtidssikre regelsættet ved evt. indførelse af et egentligt forbud mod blyholdig riffelammunition fx som følge af kommende restriktioner fra EU.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »