I de sidste år er tonen i Vildtforvaltningsrådet blevet ufordragelig, og man ser parterne i offentlig kamp – næsten som i gamle dage.

Af Redaktionen

De danske naturforvaltningslove, bl.a. jagtloven er under revision. Siden høringen startede i februar med frist den 15. februar har forslaget kunnet findes på borgerportalen. Ud over omtale på Netnatur har der ikke været meldt ud til jægerne hverken hos Vildtforvaltningsrådet eller Jægerforbundet.

Jævnfør jagtlovens § 51 skal miljøministeren nedsætte et vildtforvaltningsråd, der er rådgivende for ministeren i spørgsmål om jagt og vildtforvaltning. Et sådant råd har eksisteret i snart 30 år, og det har haft op og nedture. Særligt startårene var svære med meget konfliktende synspunkter mellem medlemmer.

1983-jagtloven bar således ikke præg af det store samarbejde, og jægerne fik da også så hatten passede, bl.a. med et storstilet tab af bl.a. vadefuglejagten. Vildtforvaltningsrådets storhedstid var klart i 1990’erne, hvor der var store politiske og forhandlingsmæssige landvindinger. Jagtlovsforliget forud for 1994-loven, handlingsplanen til forebyggelse i af anskydninger og andre store sager gjorde arbejdet i rådet verdensberømt.

”Sammen vender vi strømmen!”

Op igennem dette årti har det knebet mere med sammenholdet, og ikke mindst i de sidste år er tonen igen blevet ufordragelig, og man ser parterne i offentlig kamp næsten som i gamle dage. I forhold til de foreslåede ændringer af jagtloven og andre vigtige love på naturforvaltningssiden synes Vildtforvaltningsrådet slet ingen rolle at spille. Jævnfør Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside er det sidste mødereferat fra mødet den 10. december 2007, ligesom der foreligger en dagsorden (men ikke referat) fra mødet den 10. januar.

Man får ikke ud fra dette materiale indtryk af, at jagtlovsrevisionen har været drøftet i rådet eller at der foreligger en fælles strategi, hvilket understøttes af udmeldingerne fra de enkelte organisationer. Således er kommentarerne vedrørende den del af forslaget, der angår de nye regler om fastsættelse af jagttid på fugle (”Der må ikke drives jagt på fugle i yngletiden, og på fugle under træk til redebygningsstedet”), meget forskelligartede.

For Danmarks Jægerforbund giver dette ikke anledning til særlige bemærkninger, men der ønskes en gennemgang af de enkelte arters yngle- og trækperioder. Dansk Ornitologisk Forening foreslår, at man bevarer de nugældende regler om, at der ikke bør fastsættes jagttid i fra 1. februar til 31. august, men i kombination med de nye krav om, at der ikke må drives jagt i yngle- og forårstræktid. Dansk Skovforening kommenterer ikke fugledelen, men ønsker en præcisering af, at forårsbukkejagten ikke hindres.

Dyrenes Beskyttelse går i den stik modsatte retning og foreslår blandt andet en regel om, at der ikke må fastsættes jagttid på pattedyr i perioden 1. februar til 30. september for at sikre fred også i brunsttiden. Både råvildt og kronvildt nævnes i denne sammenhæng. Danmarks Naturfredningsforening kommenterer ikke jagttidsrammen specifikt, men finder samlet, at de nye formuleringer i strid med lovens formål.

Verdensnaturfonden har ikke kunnet finde tid til at kommentere materialet inden for den korte frist, og henviser til indspil til behandlingen i Miljø- og Planlægningsudvalget. Denne vil ske efter første behandling i Folketinget den 8. april. Ingen nævner eller foreslår en drøftelse af sagen i Vildtforvaltningsrådet, og alt i alt er der ikke meget fodslaw at spore i rådets organisationer. Og det gælder ikke kun for jagtlovsdelen, men også bemærkningerne til Naturbeskyttelsesloven. De tidligere ambitioner om at rådet skulle have større kompetencer også for forvaltning af levestederne synes også hermed at være blegnet en del.

Ydermere står det ikke klart, hvordan kommandovejen er. Vildtforvaltningsrådet har sit ståsted i Skov- og Naturstyrelsen, mens sagen om naturlovgivningen forvaltes af By- og Landskabsstyrelsen. Miljøministeriets konstruktion er endnu ny, og der spores mange steder usikkerhed om, hvem der gør hvad. Så spørgsmålet er således, om Vildtforvaltningsrådet overhovedet er rigtigt placeret – og om det fortsat har sin berettigelse. Netnatur.dk vender tilbage til revideringen af jagtloven beskrevet af Niels Kanstrup, www.DanskJagtakademi.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »