Den danske stats udryddelseskrig mod vildsvinets genindvandring er ifølge EU lovgivningen helt lovlig. Det slår EU kommissionen fast i et klagesvar sendt til Netnatur …

Af Michael Sand

– Kan det virkelig være sandt, at en sjælden men oprindelig hjemmehørende pattedyrart som vildsvinet må skydes hele året?

– Strider det ikke med bestemmelserne i direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter?

De spørgsmål stillede Netnaturs redaktion i januar måned 2014. Men spørgsmålene var nemmere at rejse, end de var at besvare.

Redaktionen forfattede derfor spørgsmålet, formuleret som en officiel klage og sendte det til EU-kommissionen, som den 20. maj sendte svar tilbage.

Strider ikke mod lovgivningen

I et brev underskrevet af Georges Kremlis fra den Europæiske Kommission understreges det, at den danske vildsvineregulering af indvandrende vildsvin ikke strider mod EU-lovgivningen knyttet til det nævnte direktiv.

“Direktivet har til formål at beskytte de arter, der er opført i bilag I, II og IV. Vildsvin (Sus Scrofa) er ikke opført i bilagene og falder derfor ikke ind under direktivets anvendelsesområde.”

Udledt af det citerede svar herover må det konkluderes, at udryddelse af et ikke “generelt set” truet pattedyr er et nationalt anliggende, som EU næppe blander sig i.

Konklusionen er dog lidt fortænkt. En forfulgt pattedyrart vil naturligvis på et tidspunkt gå fra almindelig til fåtallig og truet. Dermed vil den sandsynligvis ende på én af de bilagslister, som giver arten EU’s beskyttelse, inden den helt forsvinder fra et medlemslands artsliste.

I det danske tilfælde med de indvandrende vildsvin fra Tyskland er dette dog ikke sket. Den eneste liste vildsvinene er endt på, er en dødsliste.

Set på det europæiske kontinent som helhed er vildsvinet nemlig ikke truet. Derfor strider det ikke mod EU lovgivningen at erklære de nydanske vildsvin for fredløse.

Faktisk er det grundejerens pligt at holde sin ejendom helt fri for fritlevende vildsvin. Magter eller lystrer jordejeren ikke dette pålæg, kan Naturstyrelsen sættes ind for at løse problemet og skyde vildsvinene bort.

Den danske vildsvinepolitik har været yderst effektiv og vildsvinene har, med få lokale undtagelser, endnu ikke opnået et solidt fodfæste i Danmark.

Årsagen til den danske stats vildsvinepolitik bunder i svineavlernes bekymring ved udbrud af svinepest. De frygter, at en fritlevende bestand af vildsvin vil virke som katalysator, hvis og såfremt svinepest skulle udbryde i Danmark. Danske svineavlere har udbetalt skydepenge til tyske jægere, som i det dansk/tyske grænseområde skød vildsvin, som havde vendt trynen mod nord.

Men måske har denne politik haft den stik modsatte effekt. I hvert fald kunne vi her på sitet berette om en tysk undersøgelse, som videnskabeligt hævder, at jo hårdere vildsvin beskydes, jo mere spreder de sig og jo mere formerer de sig.

Artikel kan læses her: Mere jagt giver flere vildsvin

Den 20. juni udløber fristen for at fremsende oplysninger og dokumentation for, at der til trods for kommissionens redegørelse, alligevel menes at være tale om et brud på de omtalte bestemmelser behandlet i det fremsendte svar fra Georges Kremlis.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »