Personer med jagttegn og som har bestået en skriftlig falkonerprøve, kan jfr. bekendtgørelse, som kan læses her, gå på jagt med rovfugle

Af Miljø- og Fødevareministeriet

Bekendtgørelse om jagt og regulering ved brug af rovfugle1)

I medfør af § 23, stk. 5, § 43, stk. 2, § 49, stk. 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 270 af 12. april 2018, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for jagt på eller regulering af vildt efter de til enhver tid gældende regler herom, der foretages ved brug af rovfugle af falke- og høgefamilien (Accipitridae og Falconidae), medmindre andet følger af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Jagt eller regulering, jf. stk. 1, må foretages med rovfugle, der lovligt holdes i medfør af de til enhver tid gældende regler om hold af fugle i fangenskab.

Stk. 3. Uanset stk. 2 må hybrider af rovfugle ikke anvendes til jagt eller regulering.

§ 2. Ved en falkoner forstås i henhold til denne bekendtgørelse en person, der lovligt holder én eller flere rovfugle og ved træning har opnået den fornødne kontrol over rovfuglene, så de kan anvendes til jagt eller til regulering af skadevoldende vildt.

§ 3. Jagt eller regulering må foretages af falkonerer, der:

1) har ret til at gå på jagt efter den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jagttegn,

2) har bestået en skriftlig falkonerprøve, og

3) på jagttegnet har erhvervet Miljøstyrelsens påtegning om ret til jagt med rovfugle.

Stk. 2. Falkonerer, der i perioden 1. september 2016 – 1. september 2018 lovligt har haft hold af rovfugle af falke- og høgefamilien (Accipitridae og Falconidae), jf. bekendtgørelse nr. 848 af 27. juni 2016 om hold af fugle i fangenskab, er undtaget fra kravet om en bestået, skriftlig falkonérprøve.

Stk. 3. For falkonerer omfattet af stk. 2, skal anmodning om påtegning, jf. stk. 1, nr. 3, ske til Miljøstyrelsen senest 1. januar 2020.

§ 4. Falkonerer, der er bosat i udlandet, i Grønland eller på Færøerne kan efter ansøgning til Miljøstyrelsen erhverve påtegning på jagttegnet om at udøve jagt eller regulering med brug af rovfugle, når følgende betingelser er opfyldt:

1) ansøger har efter de til enhver tid gældende regler i bekendtgørelse om jagttegn fået udstedt dansk jagttegn,

2) ansøger kan dokumentere, at rovfuglen har lovlig oprindelse i henhold til CITES-reglerne, jf. Rådets Forordning 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed, og

3) ansøger kan dokumentere at opfylde bopælslandets regler om adgang til at udøve jagt og regulering ved brug af rovfugle.

§ 3. Jagt eller regulering må foretages af falkonerer, der: 1) har ret til at gå på jagt efter den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jagttegn, 2) har bestået en skriftlig falkonerprøve, og 3) på jagttegnet har erhvervet Miljøstyrelsens påtegning om ret til jagt med rovfugle.

Falkonerprøve m.v.

§ 5. Miljøstyrelsen varetager udarbejdelsen af den skriftlige falkonerprøve, jf. § 3, stk. 1, 2).

Stk. 2. Den skriftlige prøve skal omfatte spørgsmål, der belyser aspirantens viden om pasning af rovfugle, dyrevelfærdsmæssige forhold, træning af rovfugle og jagt med rovfugle.

Stk. 3. Den skriftlige falkonerprøve afholdes 1 gang hvert forår og 1 gang hvert efterår af prøvesagkyndige, der beskikkes af Miljøstyrelsen.

Stk. 4. Tilmelding til den skriftlige falkonerprøve skal ske ved betaling af et gebyr til Miljøstyrelsen på 500 kr.

Stk. 5. Spørgsmålene udformes således, at hvert spørgsmål skal besvares ved afkrydsning.

Stk. 6. Prøven består af 40 spørgsmål, som skal besvares på højst 30 minutter. For at bestå prøven må højst 4 af spørgsmålene være besvaret forkert.

Stk. 7. Umiddelbart efter den skriftlige prøves afslutning meddeler den prøvesagkyndige aspiranten, om prøven er bestået.

Stk. 8. Hvis prøven ikke bestås, kan fornyet aflæggelse af skriftlig falkonerprøve tidligst ske ved den næstfølgende, ordinære prøve.

Jagtbare arter, sporingsudstyr, indberetning og evaluering

§ 6. Egnede rovfugle, jf. stk. 2, må anvendes til jagt eller til regulering på følgende arter: bramgås, krage, råge, husskade, måger, svømmeænder, troldand, taffeland, hønsefugle, vadefugle, duer, blishøne, hare og vildkanin.

Stk. 2. Ved egnede rovfugle forstås rovfugle, hvis størrelse og adfærd passer til byttedyret, således at byttedyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt, jf. dyreværnslovens § 13, stk. 1.

Stk. 3. Rovfugle skal under træning, ved jagt og ved regulering være forsynet med egnet sporingsudstyr, f.eks. radio- eller gps-sender.

§ 7. Falkonerer skal, også selvom der ikke er nedlagt vildt, ved jagtårets afslutning og senest 31. marts – udover sædvanlig indberetning af vildtudbytte og af reguleret vildt – særskilt til Miljøstyrelsen indberette en række yderligere oplysninger om jagt eller regulering foretaget med brug af rovfugle, herunder hvor meget vildt der er nedlagt i jagtåret ved jagt eller regulering foretaget med brug af rovfugle, herunder hvilke arter af rovfugle, der er anvendt, hvilke arter af byttedyr, hver rovfugl har nedlagt, og antallet af hvert byttedyr m.v.

Stk. 2. Såfremt Miljøstyrelsen ikke senest den 31. marts har modtaget særskilt indberetning, jf. stk. 1, slettes påtegning på jagttegnet om ret til jagt med rovfugle. Påtegningen kan erhverves på ny, når Miljøstyrelsen har modtaget den særskilte indberetning.

Stk. 3. Miljøstyrelsen offentliggør senest den 31. marts, hvilke oplysninger det anses for påkrævet at indberette for det følgende jagtår. For jagtåret 2018-2019 offentliggør Miljøstyrelsen ved denne bekendtgørelses ikrafttræden, hvilke oplysninger der skal indberettes.

Stk. 4. Miljøstyrelsen gennemfører med inddragelse af relevante interessenter senest den 1. september 2022 en evaluering af de indvundne erfaringer med reglerne i denne bekendtgørelse.

Dispensation og klage

§ 8. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra de i § 6, stk. 1 i denne bekendtgørelse nævnte arter, der må jages eller reguleres ved brug af rovfugle.

§ 9. Den prøvesagkyndiges afgørelse efter § 5, stk. 7, kan af aspiranten påklages til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

§ 10. Miljøstyrelsens afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Tilsyn

§ 11. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse, herunder vilkår fastsat i medfør af § 8.

Straf

§ 12. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 3, stk. 1, 1) og 3) og § 6, stk. 1 og stk. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelige skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. § 1, stk. 1, i lov om jagt og vildtforvaltning, eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk gevinst.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 27. august 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Isabelle Navarro Vinten

Officielle noter 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »