“Bekendtgørelse om jagt og regulering ved brug af rovfugle er sendt i høring. Den nye bekendtgørelse vil bl.a. tillader jagt med rovfugle for personer, som har bestået en skriftlig falkonérprøve

Af Høringsportalen.dk

Bekendtgørelse om jagt og regulering ved brug af rovfuglei

I medfør af § 23, stk. 5, § 49, stk. 3 og § 54, stk. 3 og stk. 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 270 af 12. april 2018, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for jagt på eller regulering af vildt efter de til enhver tid gældende regler herom, der foretages ved brug af rovfugle af ordenen Falconiformes, medmindre andet følger af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Jagt eller regulering, jf. stk. 1, må foretages med rovfugle, der lovligt holdes i medfør af de til enhver tid gældende regler om hold af fugle i fangenskab.

Stk. 3. Uanset stk. 2 må hybrider af rovfugle ikke anvendes til jagt eller regulering.

§ 2. Ved en falkonér forstås i henhold til denne bekendtgørelse en person, der lovligt holder én eller flere rovfugle og ved træning har opnået den fornødne kontrol over rovfuglene, så de kan anvendes til jagt eller til regulering af skadevoldende vildt.

§ 3. Jagt eller regulering må kun foretages af falkonérer, der:
1) har gyldigt jagttegn efter den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jagttegn,
2) har bestået en skriftlig falkonérprøve, og
3) på jagttegnet har erhvervet Miljøstyrelsens påtegning om ret til jagt med rovfugle.Stk.2. Falkonérer, der i perioden 1. juli 2016 – 1. juli 2018 lovligt har haft hold af rovfugle af

ordenen Falconiformes, jf. bekendtgørelse nr. 848 af 27. juni 2016 om hold af fugle i fangenskab, er undtaget fra kravet om en bestået, skriftlig falkonérprøve.

Stk. 3. For falkonérer omfattet af stk. 2, skal påtegning, jf. stk. 1, 2) ske senest 1. januar 2020.

§ 4. Falkonérer, der er bosat i udlandet, i Grønland eller på Færøerne kan efter ansøgning til Miljøstyrelsen erhverve påtegning på jagttegnet om at udøve jagt eller regulering med brug af rovfugle, når følgende betingelser er opfyldt:

  1. 1)  ansøger har efter de til enhver tid gældende regler i bekendtgørelse om jagttegn fået udstedt dansk jagttegn (”gæstejagttegn”),
  2. 2)  ansøger kan dokumentere, at rovfuglen har lovlig oprindelse i henhold til CITES-reglerne, jf. Rådets Forordning 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed, og
  3. 3)  ansøger kan dokumentere at opfylde bopælslandets regler om adgang til at udøve jagt og regulering ved brug af rovfugle.Falkonérprøve m.v.

§ 5. Den skriftlige falkonérprøve udarbejdes af Miljøstyrelsen på baggrund af spørgsmål udarbejdet af Dansk Falkejagt Klub og Dansk Falkoner Klub.

Stk. 2. Den skriftlige prøve skal omfatte spørgsmål, der belyser aspirantens viden om pasning af rovfugle, dyrevelfærdsmæssige forhold, træning af rovfugle og jagt med rovfugle.

Stk. 3. Den skriftlige falkonérprøve afholdes 1 gang hvert forår og 1 gang hvert efterår af Miljøstyrelsen.

Stk. 4. Tilmelding til den skriftlige falkonérprøve skal ske ved betaling af et gebyr til Miljøstyrelsen på 500 kr.

Stk.5. Spørgsmålene udformes således, at hvert spørgsmål skal besvares ved afkrydsning.

page1image26544page1image26704page1image26864page1image27024page1image27184page1image27344page1image27504

Stk. 6. Prøven består af 40 spørgsmål, som skal besvares på højst 30 minutter. For at bestå prøven må højst 4 af spørgsmålene være besvaret forkert.

Stk. 7. Umiddelbart efter den skriftlige prøves afslutning meddeler den prøvesagkyndige aspiranten, om prøven er bestået.

Stk. 8. Hvis prøven ikke bestås, kan fornyet aflæggelse af skriftlig falkonérprøve tidligst ske ved den næstfølgende, ordinære prøve.

Jagtbare arter, sporingsudstyr, indberetning og evaluering

§ 6. Egnede rovfugle, jf. stk. 2, må anvendes til jagt eller til regulering efter de til enhver tid gældende regler i bekendtgørelse om vildtskader på følgende arter: krage, råge, husskade, måger, ænder, hønsefugle, gæs, vadefugle, duer, blishøne, hare og vildkanin.

Stk. 2. Ved egnede rovfugle forstås rovfugle, hvis størrelse og adfærd passer til byttedyret, således at unødig lidelse hos byttedyret så vidt muligt forhindres.

Stk. 3. Rovfugle skal under træning, ved jagt og ved regulering være forsynet med egnet sporingsudstyr, f.eks. radio- eller gps-sender.

§ 7. Falkonérer skal senest 31. marts i det efterfølgende jagtår indberette til Miljøstyrelsen, hvor meget vildt der er nedlagt i det foregående jagtår ved jagt eller regulering foretaget med brug af rovfugle.

Stk. 2. Indberetningen skal angive hvilke arter af rovfugle, der er anvendt, hvilke arter af byttedyr, hver rovfugl har nedlagt, og antallet af hvert byttedyr.

Stk. 3. Ved manglende overholdelse af pligten til indberetning, jf. stk. 1 og stk. 2, bortfalder påtegning på jagttegnet om ret til jagt med rovfugle, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, for det næstfølgende jagtår, hvorefter påtegning igen påføres jagttegnet for det derpå følgende jagtår, såfremt der er udstedt gyldigt jagttegn, jf. § 3, stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. Miljøstyrelsen har med inddragelse af relevante interessenter senest den 1. juli 2022 gennemført en evaluering af de indvundne erfaringer med reglerne i denne bekendtgørelse med henblik på stillingtagen til, om reglerne i bekendtgørelsen skal ændres.

Dispensation og klage

§ 8. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra de i § 6, stk. 1 i denne bekendtgørelse nævnte arter, der må jages eller reguleres ved brug af rovfugle.

§ 9. Den prøvesagkyndiges afgørelse efter § 5, stk. 7, kan af aspiranten påklages til Miljøstyrelsen.Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

§ 10. Miljøstyrelsens afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Tilsyn

§ 11. Miljøstyrelsen fører tilsyn med hold af rovfugle, jf. de til enhver tid gældende regler i bekendtgørelse om hold af rovfugle.

§ 12. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse.Straf

page2image24192page2image24352page2image24512page2image24672page2image24832page2image24992

§ 13. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 3, stk. 1 og stk. 3, og § 6, stk. 1 og stk. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

  1. 1)  voldt betydelige skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. § 1, stk. 1 i lov om jagt og vildtforvaltning, eller fremkaldt fare herfor, eller
  2. 2)  opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk gevinst.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.Miljø- og Fødevareministeriet, den xx. xxxx 2018

Dato:

Jakob Ellemann-Jensen /

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193.

FØLG NETNATUR.DK OG FUGLEAPP PÅ FACEBOOK
Gå ind på Netnatur eller FugleApp’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »