Nu kan du søge om et tilskud til projekter der vedrører forvaltning af danske pattedyr og fugle. Der er afsat i alt 4 mio. støttekroner

Af Miljøstyrelsen

Hvordan påvirkes rugende vadefugle af forstyrrelser og rekreativ aktivitet?
Hvordan løses konflikter mellem mennesker og vildtarter, vi gerne vil beskytte?
Hvordan nedbringes antallet af anskydninger ?

Det er blandt andet den slags spørgsmål, som man i den kommende tid kan få tilskud til at finde svar på.

Miljøstyrelsen bruger i 2018 i alt 4,0 mio. kroner til at støtte nye vildtprojekter. Pengene stammer fra jagttegnsmidlerne.

Ønsket med puljen er at aktivere bl.a. organisationer eller privatpersoner i arbejdet med at forbedre vores viden om forvaltning af vildtet og jagten i Danmark.

Miljøstyrelsen har opstillet en række temaer, hvor der er særligt brug for ny viden, som vil blive prioriteret ved behandling af ansøgningerne:

Forstyrrelser: Øget viden om påvirkning af pattedyr og fugle, inkl. ikke-jagtbare arter, gennem forstyrrelser som fx fra rekreative aktiviteter.

Færre anskydninger: Projekter, der forbedrer mulighederne for at undgå anskydninger, herunder gennem forbedring af skydefærdigheder.

Vildtsundhed
: Øget viden om vildtets sundhed med fokus på aktuelle problemstillinger og emner.

Rødlistede pattedyr og fugle: Projekter rettede mod forvaltning af rødlistede pattedyr og fugle.

Forvaltning af kronvildt og dåvildt: Udvikling af metoder til bestandsanalyser af hjortevildt.

Vildtskader: Øget viden om bl.a. nye foranstaltninger for at afværge / nedsætte omfanget af vildtskader. Gerne i form af konkrete forsøg..

Konfliktarter
: Øget viden om arter, der er eller opleves som værende konfliktfyldte, i forhold til mennesker og menneskelige aktiviteter.

Projekter der omhandler et eller flere af nedennævnte temaer vil i udgangspunktet blive prioriteret højest ved et valg mellem indkomne ansøgninger. De nævnte temaer er udvalgt efter aktualitet i forhold til igangværende initiativer, samt behovet for ny eller yderligere viden på de pågældende områder.

Ansøgninger skal sendes til Miljøstyrelsen senest 30. oktober.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »