Fløjlsanden er ikke nogen ynglefugl i Danmark, men den gæster os til gengæld i tusindtal i løbet af hele vinterperioden

Af Redaktionen

Fløjlsanden (Melanitta fusca) er en sort dykand med en længde på 51-58 centimeter, vægten er cirka 1200 til 2.000 gram, og vingefanget er på mellem 90 og 99 centimeter.

Den kan kendes fra den noget lignende sortand på dens hvide vingespejl. Desuden er fløjlsænder noget større en sortænder, og han-fløjlsanden har en hvid stribe under øjet.

Udbredelse

Fløjlsanden yngler ikke i Danmark, men flere tusinde fugle kommer til landet fra yngleområder i blandt andet Finland og Nordrusland for at fælde svingfjerene og overvintre.

Fældningen sker i perioden august-september – primært i Sejerøbugten og i det nordlige Kattegat.

I løbet af efteråret kommer flere fløjlsænder til for at overvintre. I april-maj trækker fuglene igen til ynglestederne nordpå.

Fløjlsandens levevis

Fløjlsænderne opholder sig i småflokke på forholdsvis dybt vand langt fra kysterne, hvor de dykker efter krebsdyr, fisk og muslinger.

Et egnet levested er f.eks. en blåmuslingebanke med rigelig forekomst af muslinger, som fuglene kan udnytte uden at blive forstyrret.

Omkring 1970 kunne man i Løgstør Bredning se flere end 15.000 fældende fløjlsænder, men området er nu uegnet som fældningsplads – sandsynligvis på grund af menneskelig aktivitet.

Sådan er fløjlsanden beskyttet

Fløjlsanden er fredet fra 2020.

Fuglebeskyttelsesdirektivets Artikel 4(2)
Bonn-konventionens liste II
Bern-konventionens liste III
Fredet

Hvad kan hjælpe arten?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i fældningsområderne fra juli til midten af september og i de vigtigste dele af fourageringsområderne fra midten af september til første maj.

Kilde: Miljøstyrelsen

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »