“Hvis der sker intensiv fodring især på små arealer, kan det lokalt medvirke til en ikke-bæredygtig afskydning af vildtet”, lyder det bl.a. i udkast til ny jagtlov. Læs her hvad DJ og L&F mener om udkastet

Af Høringsportalen.dk (se udkast til ny jagtlov vedr. fodring af vildt under indsendte høringssvar)

Fodring af vildt

Danmarks Jægerforbund støtter forslaget. Forbundet ønsker at påpege, at fodring er en nødvendighed ved udsætning, og at forslaget derfor ikke forventes at lægge hindringer i vejen for fodring af vildtet.

Landbrug & Fødevarer bakker op om forslaget om afstandskrav i forbindelse med fodring men finder, at detailregulering af fodertyper vil kunne være for vidtgående og svære at håndtere.

Forslaget følger Vildtforvaltningsrådets anbefaling om at gøre det muligt at forbyde visse typer af foder.

I forhold til hjortevildtet er hensigten at undgå fodring med fodertyper, der kan udgøre et problem for hjortevildtets fordøjelsessystem. Hertil kommer et ønske om generelt at minimere omfanget af fodring af hjortevildt, da fodring vurderes at øge bestandene ud over bærekapaciteten for områderne og dermed øges risikoen for vildtskader. Endelig kan fodring af hjortevildtet medføre spredning af sygdomme blandt vildtet.

Bemærkningerne fra Landbrug & Fødevarer giver derfor ikke anledning til at ændre forslaget.

https://www.facebook.com/netnatur/posts/1616314925085682

2.4 Fodring af vildt 2.4.1

Gældende ret

Det følger af jagt- og vildtforvaltningslovens § 28, stk. 1, 1. pkt., at udfodring af vildt med jagt for øje ikke må finde sted. Efter § 28, stk. 1, 2. pkt. må vildt ikke beskydes på jorden eller på vandet i umiddelbar nærhed af foderplads.

Loven indeholder ikke andre bestemmelser om foder eller fodring.

2.4.2 Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser

Fodring af vildtet har ofte til formål at understøtte en bestand på et areal eller i et område. Hvis der sker intensiv fodring især på små arealer, kan det lokalt medvirke til en ikke-bæredygtig afskydning af vildtet. Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at en bemyndigelse til, at ministeren kan fastsætte yderligere regler om foder, og hvor der må fodres, vil give mulighed for at sikre en mere etisk forsvarlig og en mere målrettet regulering af fodring. Der vil således bl.a. kunne være behov for at fastsætte bestemmelser om, hvilket foder der må anvendes under hensyntagen til vildtets fordøjelse, og bestemmelser om, i hvilken afstand fra skydetårne og naboskel der må fodres.

Det vurderes, at fastsættelse af nærmere regler om foder og fodring kan bidrage til ønsket om at nedbringe omfanget af vildtets skader på mark og i skov såvel som en mere afbalanceret afskydning særligt på små arealer.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets specielle bemærkninger til § 1, nr. 5.

2.4.3 Lovforslaget

Det foreslås, at miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om foder og fodring, herunder om, hvilke typer foder der kan anvendes, om indretning af foderpladser og om placering af foder.

%d bloggers like this: