Miljøminister har modtaget forslag om fredning af troldand, bjergand, hvinand og sortand

Af Redaktionen

Fra og med jagtsæson 2020 er der ikke længere jagt på havlit, fløjlsand og taffeland.

Men i følge den danske biolog Søren Wium-Andersen er det ikke tilstrækkeligt at frede de tre arter. 

Han mener, at også troldand, bjergand, hvinand og sortand bør fredes for for jagt.

Der er nemlig risiko for at de jagtbare arter forveksles med de arter, som man ønsker at beskytte mod jagt. 

Han henviser bl.a. til Vildtforvaltningsrådets principper for jagt og peger på den forvekslings-risiko, der nu er opstået mellem de jagtbare og ikke jagtbare andearter.

Forslaget er efter fredning af taffeland fremlagt for miljøminister Lea Wermelin og herunder kan læses den fremsendte skrivelse:

Søren Wium-Andersen: 

Det er opløftende, at miljøminister Lea Wermelin nu får fredet de tre globalt truede arter havlit, fløjlsand og taffeland. Disse arter skal friholdes fra jagt fra den 1. oktober 2020. De beskyttelsesfor­anstaltninger for biodiversiteten, der er aftalt i FNs Verdensmål og som Danmark tilsluttede sig i marts 2017, bliver nu omsider fulgt, hvilket er positivt.

Det fremgår også af bekendtgørelsen, at jagten på sortand samt tre andre mindre dykænder nemlig troldand, bjergand og hvinand bevares.

For at beskytte taffelanden bør disse tre arter fri­holdes for jagt med en hen­visning til forvekslings eller ”look-alike”problematikken. Da der også foreligger en forvekslingsproblematik mellem fløjlsand og sortand, bør sortanden også fredes.

Mangelfuld sagsbehandling i miljøministeriet og i Vildtforvaltningsrådet

I følge FNs Verdensmål burde taffeland, havlit og fløjlsand allerede have være friholdt for jagt fra den 1.1.2020. Et forhold, der har været nævnt i forbindelse med de forudgående forhand­linger om nye jagttider i Vildtforvaltningsrådet (VFR), men som VFR ikke har forholdt sig til. Det skyldes, at en kontorchef i ministeriets departement, Isabel Navarro Vinter, meddelte VFR, at miljøministeriet ikke har modtaget instruktioner fra finansministeriet om, hvorledes FNs Verdens­mål skal implemen­teres. Se side 13 i bilag 1 ”VFR´s referat fra fra den 28 marts 2019. Da ministeren skulle rådgives, accepterede VFR departementets forklaring og undlod selv at tage et initiativ til at følge op på FNs Verdensmål 15.5 om at beskytte globalt truede arter.

Taffelanden blev af AEWA klassificeret i kategorien A1b allerede i december 2018, hvilket betyder, at arten skal fredes. Men Danmark indgav en reservation til AEWA for at kunne fortsætte jagten på den globalt truede taffeland.

En gennemlæsning af VFRs behandling af jagttiderne i forbindelse med den foreliggende bekendt­gørelse viser, at VFR ikke har behandlet forvekslings eller ”look-alike” problematikken for taf­felanden og de øvrige arter af dykænder eller mellem fløjlsand og sortand.

Det er forhold, der tidligere er blevet diskuteret i VFR i forbindelse med jagttidsrevisioner, se bilag 3 p. 48-49 i ”Vildtbestande og jagttider i Danmark: Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2010. Faglig rapport fra DMU nr. 742, 2009. At forvekslingsproblematikken er en del af ”Vildtforvaltningsrådets principper for fastsættelse af jagttider”er også blevet fortiet i den konkrete sagsbehandling.

Forvekslingsproblematikken er blevet behandlet af en teknisk komité i AEWA i 2015, der efter AEWA partnernes opfor­dring har udarbejdet en vejledningen til, hvorledes partnerne skal forholde sig til ”look-alike” pro­blematikken. Se bilag 3 ”Guidance for dealing with the accidental shooting of look-alike species in the western paleartic”, 7. august 2017. Endelig er forvekslinger også be­handlet i publikationen Vejledning om jagt i medfør af Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle, 2008”se bilag 4: De tre omtalte dykænder, der kan forveksles med taffelanden, er di­rekte nævnt på side 74 i denne publikation, hvor EU også påpeger, at der foreligger en forvekslings­problematik mellem ungfugle og hunner af fløjlsand og sortand.

Såvel DCE som VFR har valgt ikke at forholde til disse vejledninger i forbindelse med de seneste jagt­tidsforhandlinger, hvorfor jeg finder, at sagsbehandlingen har været mangelfuld.

På den baggrund vil jeg anmode miljøministeren om, at bekendtgørelsen ændres således, at der tages højde for forvekslings eller ”look-alike” problematikken, hvilket betyder, at også arterne trol­dand, bjergand, hvi­nand og sortand skal fredes. Derfor opfordrer jeg ministeren til at benytte denne høring til at æn­dre ordlyden og indholdet af bekendtgørelsen til gavn for biodiversiteten, således at den danske jagtlovgivning fremover vil følge EU’s og AEWAs guidelines om forvekslings eller ”look-alike” problematikken.

Hillerød den 10. april 2020

 

Miljø- og Fødevareministeriet bemærker i svar til Søren Wium-Andersen, “at det er op til den enkelte jæger at udvise ansvarlig afskydning, herunder at udvise særlig opmærksomhed og forsigtighed, når der skydes til vildt, der potentielt kan forveksles med andet vildt, der ikke er jagtbart. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer.”

 

I en bemærkning fremsendt på mail hertil skriver Søren Wium-Andersen følgende som kommentar til Miljø- og Fødevareministeriets afgørelse:   

” Med dette svar undlader departementet at tage stilling til, at der specifikt i et af de bilag jeg havde vedlagt, direkte er nævnt hvilke arter, der giver problemer. Det kan ses på side 74 i Europa kommissionens: Vejledning om jagt i medfør af rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle” fra 2008. Efterfølgende er jeg blevet opmærksom på at Miljø- og Fødevareministeriet også finder, at de har taget højde for en præjudiciel afgørelse fra EU-retten fra 1992 nemlig sagen C-435/92. I denne dom er forvekslingsproblematikken specielt omtalt i præmis 18. “

Bilag 1 Referat af VFR modet den 28. marts 2019 side 13

Bilag 2 Biologiske grundlag for Jagttidsrevisionen 2010 side 48-49

Bilag 3 Guidance for dealing with the accidental shooting of look-alike species

Bilag 4 Vejledning om jagt i m edfør af Rådets direktiv 79-409-EØF om beskyttelse af vilde fugle siderne 29, 33 og 74

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »