Den talstærke havørnebestand skal nok klare en epidemi af fugleinfluenza. Derimod er der frygt for, at det kan gå galt for den fåtallige bestand af kongeørne, som kun tæller fem par

Med en national ynglebestand på kun ti voksne kongeørne skal der ikke ske mange ulykker, før ynglesæsonen 2021 kan blive en fiasko.

Den aktuelle fugleinfluenza H5N8 kan blive en alvorlig trussel for Danmarks skrøbelige bestand af kongeørne.

– I 2016, da fugleinfluenzaen også hærgede i Danmark, fandt vi på få måneder 17 døde havørne som ofre for virus-epidemien. Året efter kunne vi se et markant fald i den nationale bestand af havørn. Hvis den aktuelle fugleinfluenza varer ved og fører til fugledød i de områder, hvor kongeørnene lever og jager, kan det få katastrofale følger for rovfuglene, der ofte æder ådsler, siger Kim Skelmose, der er leder af Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der kontinuerligt samler data om kongeørnen.

– Kongeørnene i Lille Vildmose og skovene ved Hals tager en del af de fuglearter, som H5N8 erfaringsmæssigt får til at bukke under. Når vi har så få ynglemodne kongeørne med faste territorier, som tilfældet er, vil hvert et tab af en ørn betyde noget negativt. Og i værste fald kan den danske bestand nærme sig år 0, siger han.

Havørnen har sit på det tørre

I år har 134 par havørne gjort yngleforsøg i Danmark, og 121 af parrene har haft succes, så i alt 138 unger er kommet på vingerne i 2020.

Det bringer det samlede antal danske havørne, der er fostret siden artens genindvandring i 1996, op på 1.220 unge havørne.

Derfor er den danske bestand af havørne ikke så sårbar overfor fugleinfluenzaen, som det er tilfældet med havørnens slægtning kongeørnen.

– Sandsynligvis vil der de kommende måneder ske dødsfald blandt havørnene på grund af virus-infektionen, men der er så at sige råd til tab i modsætning til blandt kongeørnene. Den milde vinter er dog en gunstig faktor, når vi snakker risiko for spredning af fugleinfluenza, for den får fuglene til at fordele sig i landskabet, siger Kim Skelmose.

– Hvis der havde været hård vinter med isdække og få våger i fjorde og søer, ville fuglene klumpe sig sammen i større flokke, og dermed ville risikoen for smittespredning blive øget markant. På den baggrund må vi håbe, at den grønne vinter med åbne vande varer ved, siger han.