Alene i Skandinavien og Rusland er bestanden af havlit optalt til 1,6 millioner fugle. Danske jægere nedlagde op til fredningen under 1.000 fugle årligt og nu ser DCE, Aarhus Universitet atter på artens fremtid som dansk jagtfugl   

Af Redaktionen

DCE har netop udgivet rapport, hvor de blandt mange andre arter også vurderer eventuel jagttid på havlit, som siden 2018 har været fredet i Danmark

Havlit – en af verdens mest talrige ænder – har i følge optællinger været i tilbagegang frem mod 2008 og det førte til at arten i 2020 blev fredet i Danmark.

På det tidspunkt havde de danske myndigheder allerede reageret på den faldende bestand frem mod 2008, da kun hannerne måtte nedlægges. 

I jagtmijøet vakte det derfor en del forundring, at arten, der på verdensplan skal tælles i flere millioner, skulle fredes, da det danske udtag af bestande var yderst beskedent.

Det årlige jagtudbytte af havlit i Danmark lå i 2018 og 2019 på hhv. 864 og 921 individer. Dette vel at mærke ud af en bestand, som alene i Skandinavien og Rusland, er estimeret til 1,6 millioner. Dertil kommer andre geografiske bestande … 

I den netop udsendte rapport om jagttider vurderet af DCE tiltrækker netop havlit sig derfor ekstra stor opmærksomhed. 

LÆS MERE: DCE RAPPORT VURDERER JAGTTIDER PÅ SKARV, BÆVER OG STOR REGNSPOVE 

Den samlede flywaybestand af havlit omfatter 1,6 mio. individer og inkluderer ynglebestande i det nordlige Skandinavien og Rusland. Bestanden som helhed beskrives som stabil for perioden 2009-2018 og som stærkt faldende over perioden fra 1992/93 til 2007/09. Havlit-bestande på Island og Grønland tilhører en anden flywaybestand og indgår ikke i nævnte antal. KILDE: DCE

Spørgsmålet er om DCE vil understøtte fredningen fra 20202 med de normalt anvendte faglig argumenter … eller om vil de fastholde tidligere konklusion, der påpeger, at de fugle, der overvintrer i dansk farvand, kan holde til at der nedlægges under 1.000 fugle årligt. 

LÆS OGSÅ OM BAGGGRUND FOR FREDNING: DCE HAR IKKE ANBEFALET FREDNING AF HAVLIT, FLØJLSAND OG TAFFELAND

Den lange redegørelse om havlitbestandens udvikling kan læses ved at følge linket herover. Herunder gengives kun konklusionen på DCE’s gennemgang af artens fremtid som jagtfugl i Danmark.  

Vurdering af eventuel jagttid

Havlit blev jagtfredet i Danmark i 2020. Med den stærkt faldende vesteuropæiske bestand skønnes det relevant at fastholde artens nuværende status.

I jagtsæsonerne 2018/2019 og 2019/2020 var det udelukkende tilladt at nedlægge hanner.

Den praksis skønnes at reducere jagtens effekt på havlitbestanden. Havlit påvirkes potentielt af jagtlig forstyrrelse, men den jagtlige forstyrrelses indflydelse på havlitbestanden kan ud fra det nuværende vidensgrundlag ikke kvantificeres.

Den skønnes dog at være ubetydelig, set i et flywayperspektiv. 

KILDE: DCE

Miljøstyrelsen bestilte i 2016 en analyse af bestandsudviklingen for havlit i Danmark, herunder beskrivelser af konditionsforhold og fødevalg og rapporten konkluderer, at overvintrende havlit i Danmark ser ud til at være i god kondition. KILDE: DCE

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »