Holdningerne til jagt på større hjortevildtarter er delte og herunder kan læses hvad bl.a. Foreningen af Danske Buejægere og Dyrenes beskyttelse etc. mener om aktuelt lovforslag

Af Høringsportalen.dk

Buejagt på større hjortevildt Danmarks Jægerforbund og Foreningen af Danske Buejægere støtter, at der indføres mulighed for forsøg med buejagt på større hjortearter og ser ingen grund til at begrænse forsøgsperioden til kron- og dåvildt. Det foreslås at tage sikavildt, vildsvin og muflon med. Samtidig anbefales det, at en ændring af vildtskadebekendtgørelsen overvejes, så regulering af skadevoldende vildt med bue bliver muligt.

Hensigten med den foreslåede forsøgsordning har været at undersøge buejagt på det større hjortevildt. Lovforslaget ændres, så forsøgsordningen også kommer til at omfatte sikavildt.

For vildsvin og muflon er der tale om så små bestande, at udbyttet af at iværksætte forsøg med buejagt på disse to vildtarter må forventes at blive meget begrænset og medføre uforholdsmæssig megen administration i forhold til udbyttet.

De gældende regler i jagt- og vildtforvaltningsloven giver mulighed for at anvende bue til regulering af mindre vildt og råvildt. Indførelse af denne mulighed vil dog kræve en ændring af vildtskadebekendtgørelsen.

Det Dyreetiske Råd har med henvisning til Rådets udtalelse fra 6. juli 2017 om buejagt anført, at nogle medlemmer gerne ser buejagt helt forbudt, mens andre lægger vægt på, at jagt med bue som minimum skal være på samme niveau som jagt med andre våben. Disse medlemmer udtrykker ønske om, at der tilvejebringes mere viden, men udtrykker en række forbehold for indsamling af denne viden. Der er 8 ønske om, at materialet bl.a. skal være en uvildig og valid dokumentation af effektiviteten af buejagt, og data skal sammenlignes med data fra andre våben. Undersøgelserne skal foretages i et samarbejde mellem jægere og forskere. Medlemmerne tvivler på, at der kan indsamles tilstrækkelige data til at belyse forsøget ordentligt. Det forslås derfor, at der foretages kontrollerede undersøgelser, inden selve forsøgsperioden begynder. Endelig anføres det, at hvis der åbnes op for buejagt på større vildt, skal der i den forbindelse stilles krav til buerne og pilene, der tager højde for at disse dyr er større.

Kontrolleret forsøgsordning ønskes

Dansk Ornitologisk Forening er betænkelig ved udvidelse af muligheden for buejagt og henviser til udtalelsen fra Det Dyreetiske Råd. Foreningen finder, at der i givet fald bør være tale om en kontrolleret forsøgsordning med større hjorte under hegn.

Dyrenenes Beskyttelse finder, at der mangler det fornødne vidensgrundlag, og at denne viden skal fremskaffes, før det overhovedet kan overvejes at indføre en forsøgsperiode. Det er afgørende, at denne viden er uvildig og valid, og undersøgelserne skal foretages i et samarbejde mellem jægere og forskere og have karakter af en decideret videnskabelig undersøgelse. Foreningen finder ikke, at en prøveperiode kan erstatte denne undersøgelse. Endvidere finder foreningen det problematisk, at pilene kun overskærer blodkar med forblødning til følge – en aflivningsmetode der ikke er tilladt for husdyr.

Danmarks Naturfredningsforening bemærker, at der er lagt op til forsøg, men at det nok rettere er en permanent ordning uanset, at Det Dyreetiske Råd har anbefalet tilvejebringelse af yderligere viden inden iværksættelse af forsøget.

Høringssvarene om etablering og udformning af forsøg med buejagt på større hjortevildt vil indgå i arbejdet med den nærmere udmøntning af ministerens bemyndigelse. Det vil i den forbindelse blive overvejet, om der skal gennemføres kontrollerede forsøg for at afdække tid til død i forbindelse med afskydning af større hjortevildt med henholdsvis bue og riffel.

Krav til buer og pile vil indgå i overvejelserne i forbindelse med fastsættelse af de nærmere regler for forsøg med buejagt på større hjortevildt.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »