En tinglysning af dine forpagtningsaftaler er en overvejelse værd. Alternativt kan du miste retten til dine flerårige brugsrettigheder

Af LOU Advokafirma

I forbindelse med handler og tvangsauktioner over landejendomme er vi stødt på problemer med utinglyste jagtlejekontrakter, der i nogen tilfælde medfører tab hos lejer, og på den baggrund skal vi kort gennemgå reglerne, så man som lejer undgår unødvendige tab.

Udgangspunktet i Dansk ret er, at rettigheder over fast ejendom skal tinglyses for at opnå gyldighed mod andre aftaler om ejendommen og mod retsforfølgende kreditorer.

Der er dog en undtagelse, hvorefter aftaler om brugsrettigheder over fast ejendom opnår beskyttelse, hvis blot aftalerne er indgået på sædvanlige tidsvilkår. Aftaler om leje af jord er omfattet af begrebet brugsrettigheder og dermed omfattet af undtagelsesreglen.

Det fremgår af Tinglysningsloven, at en opsigelse af brugsrettigheder over landejendomme St. Hansdag til at fratræde næstfølgende 1. maj er et sædvanligt vilkår. For andre typer ejendomme end landejendomme er sædvanlige tidsvilkår fastsat til op til 6 måneder.

Vigtig forskel

Det er altså vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på landejendomme og landbrugsejendomme. Afgørende for, om en ejendom er en landejendom, er ikke ejendommens beliggenhed på land eller i by, eller om ejendommen er en landbrugsejendom i Landbrugslovens forstand, men derimod om den udelukkende eller i det væsentligste formål anvendes til landbrugsdrift.

En jagtlejeaftale, der er stiftet på usædvanlige vilkår, altså for en længere periode end den ovenfor beskrevne, vil således ikke være beskyttet over for senere godtroende aftaleerhververe eller retsforfølgende kreditorer.

Konsekvensen af dette kan blive, at man som lejer kan blive opsagt med den førnævnte frist. Alle udgifter til vildtpleje og lignende vil i forbindelse med en opsigelse være tabt, og der vil ikke være mulighed for at opnå erstatning for disse.

Det kan derfor kun anbefales, at man søger rådgivning hos advokat om, hvorvidt aftalen skal tinglyses.

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »