Fair chase er et begreb, som anvendes af jægere over store dele af verden. Men hvornår lever en jagtform op til den gængse opfattelse af Fair Chase. Klik og døm selv

Af Redaktionen 21. juni 2019

Fair chase er et begreb, som jægere bruger til at definere etisk forsvarlig storvildtjagt.

Men kan man overhovedet tale om en gængs opfattelse af begrebet Fair chase?

Er dette ikke i høj grad et individuelt anliggende? Og bør det ikke være op til den enkelte jæger at definere de etiske rammer for fair udført jagt? Om ikke andet så ud fra devisen om skik følge eller land fly.

Svarer er både ja og nej!

Begrebet Fair chase er efterhånden så indarbejdet, at det er blevet et veldefineret begreb, som mange jægere bakker op om. Lidt ligesom de jagtetiske regler i Danmark.

Nordamerikas ældste jagt- og dyrebeskyttelsesorganisation, Boone og Crockett Club, definerer en “fair chase hunter” som en jæger der:

• Kender og retter sig efter loven og insisterer på, at andre også gør det
• Forstår, at det ikke kun handler om, hvad der er lovligt, men også hvad der er hæderligt og etisk
• Ikke udnytter “urimelige fordele”, som når vildtet ikke har en rimelig chance for flugt
• Respekter alt dyreliv og de økosystemer, som de er afhængige af og udnytter de dyr, der nedlægges
• Ikke måler succes ved jagten på det vildt, der nedlægges, men på ​​kvaliteten af selve ​​jagten
• Respekterer at der ikke er nogen “ingen garanti” for nedlæggelse af vildt ved jagt
• Bruger teknologi på en måde, der ikke mindsker vigtigheden af, ​​at jægeren udvikle sine færdigheder og ikke bare reducerer jagt til kun at skyde
• Kender sine begrænsninger og forsøger at forlænge pyrchen og ikke skuddet
• Tager ansvar for de beslutninger, som man selv træffer under jagt og tager det fulde ansvar for sine handlinger

LÆS mere om JAGT

 

Canned shoots eller canned hunting”, også kendt som” dåsejagt “, kan være lovligt i nogle lande, men jagtformen er ikke repræsentativ for fair chase. Canned hunting involverer “jagten” på et stort dyr, der holdes i fangeskab eller frigives fra fangenskab, for umiddelbart derefter at blive skudt i en kunstig jagtsituation, hvor udfaldet af jagten næsten er givet på forhånd. 

Et varemærke

Boone og Crockett Clubs overordnede definition på begrebet “fair chase” apellerer i høj grad til jægerens vurdering af de enkelte jagtformer, selv om man på hjemmesiden kan læse en række mere specificerende artikler om klubbens holdning til jagt på f.eks. manipulerede vildtarter.

Begrebet Fair chase har dog efterhånden fået en vidtrækkende og ret konkret definition og på Wikipedia kan man bl.a. om begrebet læse, at storvildt som jages under definitionen Fair chace, skal leve vildt og frit.

Vildtets bevægelsesmønstre må ikke være hæmmet af kunstige barrierer, som f.eks. hegn og desuden skal de dyr, som jages, være født og opvokset i naturen.

Begrebet Fair chase er udviklet i Nordamerika, men ses også  anvendt i relation til udbud af jagtrejser på vores breddegrader, hvor ”Fair chase” anvendes som en slags varemærke i lighed med så mange andre varemærker, som vi styrer vores indkøb og adfærd efter.

Hvorvidt de udbudte jagter, man ser markedsført under “Fair chase” også på alle områder lever op til begrebet  skal være usagt, og vil i høj grad også afhænge af hvordan jægeren selv agerer under jagten.

De etiske regler, som jægerne definerer for deres jagtudøvelse, virker stærkt kontrollerende på jagtudøvelsen, da jægerne i høj kontrollerer sig selv og sikre, at jagt ikke alene udøves lovligt men også under forhold, der giver vildtet en fair chance og hvor det vildt, som der skydes til, i reglen dør hurtigt og smertefrit. Når det gælder anvendelse af motordrevet køretøj under jagt er der i reglerne for Fair chase en del forudsætninger, som skal være opfyldt, hvis biler skal anvendes som transportmiddel under jagt.

Hurtigt og smertefrit

Det at jagten foregår på fritlevende og selvproducerende vildtbestande er ikke i sig selv nok til, at jagtformen kan kaldes Fair chase.

Jagtformen skal også være lovlig. Det siger måske sig selv. Desuden er jagt og naturbevarelse blevet to sider af samme sag så uanset hvor sportsligt udført jagten er, skal den være lovlig gennemført, hvis jagtens skal kaldes Fair chase. Men omvendt er det ikke sikkert, at en lovlig gennemført jagt alene er tilstrækkelig.

Chanceskydning til vildt, der befinder sig på meget lange afstande, er der ikke lovgivning imod. Men de ekstremt lange skud kan medføre alt for stor risiko for anskydning i forhold til ønsket om, at dyret, der skydes til, skal dø hurtigt og smertefrit.

Det samme kan være tilfældet med vildt, der er i bevægelse. Også her kan det betyde, at risikoen for dårlige skud stiger og dermed fører til, at jagten ikke kan betragtes som Fair chase.

Fair chase kort fortalt

Bemærkes skal det endnu engang, at Fair chase er udviklet under nordamerikanske forhold, og her gælder i følge Wikipedia og flere andre sider på internettet følgende retningslinjer for begrebet:

Man kan ikke udøve Fair chase:

Når vildtet er fanget i en fælde, i dyb sne eller befinder sig svømmende eller på is.

Fra motordrevet køretøj og motordrevet båd

Ved brug af kunstigt lys

Ved brug af beroligende midler eller giftstoffer

Når vildtet befinder sig i flugt-sikrede indhegninger

Ved brug af motordrevet køretøj eller motordrevet båd, der har til formål at samle eller drive vildtet

Ved anvendelse af fly, der sætter jægeren af i nærheden af spottet vildt eller når flyet anvendes til at lede jægeren på jorden frem til vildtet.

Når man på afstand og via sin computer styrer et våben placeret i naturen. (computerjagt for især handicappede)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »