Jagten i Harte Skov udbydes i en femårig periode. Tilbudsfristen for det 203 ha store område i Trekantsområdet er onsdag den 27. marts 2019 kl. 14.00

Af Naturstyrelsen

Naturstyrelsen Trekantsområdet udbyder jagten i Harte Skov, i alt 203 hektar.

Nærmere information i udbud og bilag nedenunder.

I vilkår for jagten kan man i bila 1 (Udkast til jagtlejekontrakt) bl.a. løse følgende:

Specielt for dette lejemål gælder: (Pkt. 1-10 eks. på aktivitets- og afskydningsbegrænsninger)

  1. Udlejer kan efter nærmere aftale give jagtudøverne tilladelse til begrænset motorkørsel på eget ansvar på skovens veje i forbindelse med jagt.
  2. Der må holdes indtil 60 enkeltmandsjagter indenfor samme jagtsæson. Ved enkeltmandsjagter forstås jagt med maksimalt 2 deltagere. Enkeltmandsjagt må udøves af lejer og/eller medinteressenter og eventuelt én gæst. Jagt med mere end to deltagere er fællesjagt.
  1. Der skal føres jagtdagbog over enkeltmandsjagterne. Ande-, due- og gravjagt tæller som 1 jagtdag uanset antal deltagere, dog max. 5 deltagere. Andetræk må ikke udøves hyppigere end hver 3. uge ved det enkelte vandhul eller vandhulsområde.
  2. Der må afholdes 5 fællesjagter i løbet af jagtsæsonen med indtil 25 deltagere. Der være 3 uger imellem hver jagt, medmindre andet aftales med udlejer.
  3. Der fastsættes følgende årlige afskydningskvote/-er: 24 stk. råvildt, hvor kønsfordelingen så vildt muligt skal være 25% bukke, 25% råer og 50% lam. Der må nedlægges 2 stk. dåvildt, hvor det må være kalv eller då. Såfremt udlejer konstaterer væsentlige vildtskader, kan kvoten forhøjes.
  4. Der må ikke nedlægges kronvildt og sikavildt.
  5. Der må ikke nedlægges dåhjort større end spidshjort.
  6. Fællesjagter kun med henblik på regulering af ræv tillades ikke.
  7. Skydetårne og stiger må kun opsættes efter aftale med udlejer.
  8. Der må ikke drives jagt på søndage og helligdage.

Udlejer kan ændre disse bestemmelser med virkning fra det følgende jagtår. Såfremt der indføres nye væsentlige begrænsninger i jagtudøvelsen, kan lejeren uanset opsigelsesvarslet i § 1, opsige lejemålet med én måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Opsigelse efter nærværende bestemmelse kan dog ikke finde sted alene på grundlag af justering af tildelte afskydningskvoter for hjortevildt.

Udbudsannonce

Jagtlejekontrakt (Udkast)

Faktaark og arealbeskrivelse

Jagtjournal til indberetning af vildtudbytte

Oversigtskort

Detailkort

Tilbudsblanket

Tilbud skal være Naturstyrelsen Trekantsområdet i hånde senest onsdag den 27. marts 2019 klokken 14.00.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Trekantsområdet, Skovfoged Simon Bo Sørensen, e-mail: simbs@nst.dk. Alle spørgsmål bedes stilles skriftligt.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »