Naturstyrelsen udlejer jagt på 162 ha stort naturareal med bl.a. 3 stykker kronvildt, 3 stykker dåvildt og 10 stykker råvildt på kvoten

Af Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen Vendsyssel udbyder jagten i Tversted Rimmer

Tilbudsfrist 20. marts 2019 kl 9.00

Udbudsannonce, jagtlejekontrakt, kort, faktaark, og tilbudsblanket kan findes og udskrives ved at klikke ind på de enkelte arealer her nedenfor.

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Vendsyssel, Sct. Laurentiivej 150, 9990 Skagen i hænde 20. marts kl. 9.00.

Beskrivelse af lejemålet (se udbudsannonce i link herunder) 

Naturstyrelsen Vendsyssel udbyder jagten i Tversted Rimmer. Lejemålet udgør ca. 162 ha. Området er et rimme/dobbe landskab. Derfor er der en del aflange moseområder og tilsvarende højderygge i området. Arealet er samlet og afgrænses mod vest af landbrugsarealer, mod nord af skovarealer og Præstevejen samt mod øst af Europavej. Den nordøstlige del af lejemålet er skovbevokset primært med sitka- og rødgran med indblandet løvtræholme. Langs skovkanterne er der løvtræbælter. På arealet findes 2 mindre søområder.

Heden på knapt 100 ha helårsgræsses med 0,15 storkreatur/ha om vinteren og 0,3 storkreatur/ha om sommeren.

Der er anlagt en mindre vandrerute i området samt en mindre riderute.

Jagten udlejes på konsortievilkår eller jagtforeningsvilkår. De nærmere vilkår fremgår af §3 i udkastet til jagtlejekontrakt.

Der er en mindre jagthytte i dårlig stand. Den er placeret i lejemålets nordøstlige hjørne.

På arealet forekommer de almindelige vildtarter – primært kronvildt, dåvildt, råvildt, ræv, hare og sneppe.

Øvrige vilkår fremgår af jagtlejekontrakten.

Publikum har generelt fri adgang til at færdes på Naturstyrelsens arealer, og arealet kan derfor ikke afspærres, og der skiltes ikke i forbindelse med jagtafholdelse. Skovens gæster er altid velkomne, og Naturstyrelsen forventer at de får en god oplevelse, når de møder jægere på deres tur.

Kort over arealet kan ses i bilag B.

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra fra 1. april 2019 til 31. marts 2024. Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode jf. Jagtlejekontraktens § 2.

Jagtleje

Jagtlejeafgiften i perioden 1. september 2017 – 31. august 2018 udgjorde 54.360 kr.

Nedlagt vildt

De seneste 3 års afskydning er 2 stk kronvildt, 32 stk råvildt 6 ræve, 5 harer og 9 snepper.

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt i bilag D.

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Vendsyssel, Sct. Laurentiivej 150, 9990 Skagen i hænde senest onsdag den 20. marts 2019 kl. 9.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbudsblanketten kan sendes pr. mail til VSY@NST.DK. Bud bedes angivet i emnefelt med ”Tilbud på jagten i Tversted Rimmer – må ikke åbnes førtilbudsfristens udløb”.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud efter procedure magen til reglerne i Cirkulære om salg af statens ejendomme af 25. januar 2010 eller Naturstyrelsen vælger, at annullere nærværende udbud jf. nedenstående om annullation.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af de i jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Naturforvaltningsenheden har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere nærværende udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på naturforvaltningsenheden eller andre naturforvaltningsenheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden saglig begrundelse for annullation.

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt, der er vedlagt i bilag A.

 

I Bilag A herunder (Specielt for dette lejemål gælder) kan man læse:

Motorkørsel:

Naturforvaltningsenheden kan efter nærmere aftale give de jagtberettigede tilladelse til begrænset motorkørsel på eget ansvar på skovens veje i forbindelse med jagt og transport af jagtlige indretninger (hochsitz o. l.). Til al anden transport må der ikke anvendes motorkøretøjer.

Enkeltmandsjagt:

 •   Der må frit udøves enkeltmandsjagt i form af pürsch- og anstandsjagt i perioden 16. maj –15. juli. (Med mindre arealet udlejes til en jagtforening, da vil begrænsningen være 25jagtdage).
 •   Fra 1. oktober til 31. januar må der på kron-, då- og råvildt alene udøves enkeltmandsjagt iform af anstandsjagt fra opstillede stiger og godkendte poster. (Med mindre arealet udlejestil en jagtforening, da vil begrænsningen være 40 jagtdage).
 •   Derudover tillades 20 enkeltmandsjagter indenfor samme jagtsæson alene gældende forjagt med haglbøsse. (særligt begrænset område kan aftales med enheden).
 •   Enkeltmandsjagt må udøves af jagtlejer/medinteressenter og eventuelt gæster.
 •   Jagt med mere end 2 deltagere anses som fællesjagt
 •   Der skal føres jagtdagbog over enkeltmandsjagter
 •   Ved 1 jagtdag forstås 1 jæger der jager inden for samme døgn. Til eksempel giver 3 jægere på samme dag således 3 jagtdage.
 •   Arealet inddeles efter aftale med i op til 4 enkeltmandsjagtområder. I de pågældende områder må der kun jage en jæger ad gangen. Kortbilag fremsendes til NST Vendsyssel inden 1. jagtsæson. Ved jagt med haglbøsse må 2 jægere jage sammen i ét område.Ande-, due- og gravjagt:
 • Ande-, due- og gravjagt tæller som 1 jagtdag uanset antal deltagere, dog max. 4 deltagere. Andetræk må ikke udøves hyppigere end hver 3. uge ved det enkelte vandhulsområde.Fællesjagter:
 • Der må afholdes op til 4 fællesjagter i løbet af perioden 1. oktober til 31. januar med indtil 15 deltagere. Valgfrit mellem hagl- og riffeljagter. Jagterne tilrettelægges så der mindst er 3 uger mellem jagterne.
  Som deltagere medregnes alle som deltager i jagten: skytter, schweisshundefører, drivere og trykkere.
  Der må ikke afholdes fællesjagter i skolernes efterårsferie og på helligdage omkring jul og nytår.

Vildtet:

Der fastsættes følgende afskydningskvoter:

Kronvildt gældende for hele lejeperioden: 1 større hjort (hjort med mindst 6 sprosser på 1 stang). 1 spidshjort, 3 hinder og 6 kalve. Dog maksimalt 3 stykker kronvildt pr. år. Ved en overskridelse af hjortekvoten eller ved nedlæggelse af hjort, som ikke opfylder betingelserne, konfiskeres hjorten inkl. trofæet. Dette gøres ved at trofæet inddrages og vildtkroppen beholdes af jagtlejer, men afregnes med udlejer. Nedlagte hjorte skal meddeles udlejer via mail og foto inden 24 timer efter de er nedlagt.

Dåvildt gældende for hele perioden: 2 spidshjorte, 3 dåer og 6 kalve. Dog maksimalt 3 stykker dåvildt pr. år.

Råvildt: 10 stk/år og det skal tilstræbes at der nedlægges 25% bukke, 25% råer og 50% lam. Såfremt udlejer konstaterer væsentlige afvigelser herfra kan det medføre indskrænkninger i kvoten.

Sikavildt: fri afskydning

Øvrige vildtarter: fri afskydning

Stiger og skydeplatforme:

Antal, materialer, udformning og placering skal aftales med naturforvaltningsenheden.

Udlejer kan ændre disse bestemmelser med virkning fra det følgende jagtår. Såfremt der indføres nye væsentlige begrænsninger i jagtudøvelsen, kan lejeren uanset opsigelsesvarslet i § 1, opsige lejemålet med én måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Opsigelse efter nærværende bestemmelse kan dog ikke finde sted alene på grundlag af justering af tildelte afskydningskvoter for hjortevildt.

Udbudsannonce Tversted Rimmer 2019.pdf

Bilag A Jagtlejekontrakt Tversted Rimmer 2019.pdf

Kortbilag B1 oversigt Tversted Rimmer 2019.jpg

Kortbilag B2 Tversted Rimmer orto 2019.jpg

Bilag C – Faktaark og arealbeskrivelse Tversted Rimmer.pdf

Bilag D Tilbudsblanket Tversted Rimmer m. GDPR-2019.pdf

Tilbudsblanket fremsendes senest den 20. marts 2019 kl 9.00 til Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen Vendsyssel, Sct. Laurentiivej 148-150, 9990 Skagen, mail vsy@nst.dk

Kuverten/mailen bedes mærket: ”Tilbud på jagten i Tversted Rimmer – må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb”.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Naturstyrelsen Vendsyssel via E-mail:  vsy@nst.dk eller msh@nst.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »