Jagt i Nakke Skov. 55 ha og omfatter skov og naturareal, udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2017 til 31. marts 2022

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Vestsjælland, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. i hænde senest den 20. februar 2017, kl. 13.00.

1. Beskrivelse af lejemålet

Nakke Skov er beliggende ca. 10 km øst for Nykøbing Sj. Arealet som udlejes til jagt udgør ca. 55 ha og omfatter skov og naturareal nord for Hovvigvej. Nakke Skov er en relativt ung skov etableret midt i 1990’erne. Skoven består primært af løv med indblandet nål og spredte lysåbne arealer. Arealet benyttes meget af ryttere og andre brugergrupper.

Der må ikke drives jagt i weekender, på helligdage, i skolernes efterårsferie (uge 42), samt 23/12 – 1/1 begge dage incl.
Der må afholdes enkeltmandsjagter i form af pürchjagt og anstandsjagt på råvildt og ræv.
Andetræk må ikke udøves hyppigere end hver 3. uge.
Der må afholdes 4 fællesjagter i løbet af jagtsæsonen med indtil 10 skytter.
Der fastsættes følgende årlige afskydningskvoter: 2 forårsbukke og 5 efterårsdyr (lam og råer).
Der må ikke nedlægges kron- og dåvildt.
Der må drives buejagt som enkeltmandsjagt, pürchjagt eller anstandsjagt uanset bestemmelserne i ovenstående punkt 2. omhandlende jagtforbud i weekender, ferier og helligdage. Alle afgivne pile skal findes. Vildt må kun skydes på jorden.
Ræv må reguleres i februar efter gældende lovgivning grundet nærhed til Hovvig Vildtreservat.
Kørsel i skoven er ikke tilladt.
Der må ikke fodres.
Skydestige kan sættes op efter aftale.

Kort over arealet kan ses i bilag 2

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt, der er vedlagt i bilag 1.
Lejeperiode
Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2017 til 31. marts 2022.

Lejemålet kan forlænges efter vurdering med en yderligere 5-årig periode jf. Jagtlejekontraktens § 2.

2. Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt i bilag 3.
Tilbudsblanketten skal sendes/afleveres i lukket kuvert mærket “Jagtudlejning Nakke Skov”.

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Vestsjælland, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. i hænde senest den 20. februar 2017, kl. 13.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud efter procedure magen til reglerne i Cirkulære om salg af statens ejendomme af 25. januar 2010 eller Naturstyrelsen vælger, at annullere nærværende udbud jf. nedenstående om annullation.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af de i jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Naturforvaltningsenheden har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

3. Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere nærværende udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på naturforvaltningsenheden eller andre naturforvaltningsenheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden saglig begrundelse for annullation.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Vestsjælland, Hans Henrik Erhardi på mail: erh@nst.dk.

Alle spørgsmål bedes stillet skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelige på Naturstyrelsens hjemmeside.

Bilag 1 – Udkast til jagtlejekontrakt
Bilag 2 – Kort over Nakke Skov
Bilag 3 – Tilbudsblanket

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »