Cirka 160 ha jagt udlejes på Møn med ret til årligt at nedlægge 4 bukke, 3 råer og 6 lam

Af Naturstyrelsen.dk

Storstrøm udlejer jagten i Ulvshale skov og Fællesgræsningen – Ulvshale, Møn

Tilbudsfrist: den 28. marts 2019 kl. 12.00

Beskrivelse af lejemålet

Lejemålet udgøres af en part af den nordlige del af Ulvshale skov samt et engareal kaldet ”fællesgræsningen” – i alt 160 ha. Heraf ca. 85 ha skov og 75 ha eng. Ulvshale skov er udlagt som urørt naturskov – og får som sådan lov til at vokse ”vildt”. En del af skoven og hele ”fællesgræsningen” er hegnet og afgræsses med kreaturer og heste af naturplejehensyn. Hestene (pt. 6 stk.) går på arealet hele året. (se oversigtskort bilag 1 og detailkort bilag 2).

I lejeperioden vil der kunne forekomme yderligere hegning samt flere dyr på det lejede areal.

Det udlejede areal grænser op til et større sommerhusområde – så der kan forventes et vist publikum – især i skoven.

Der er ingen faciliteter i form af jagthytte eller lignende på arealet.

oversigtskort, bilag 1

detailkort, bilag 2

jagtlejekontrakten, bilag 3

tilbudsblanket, bilag 4

Jagtretten omfatter kun råvildt, ræv og krage.

Der må maksimalt skydes 13 stk. råvildt pr. år. Heraf 4 bukke, 3 råer og 6 lam.

Ingen begrænsninger på ræv og krage. Vedr. øvrige begrænsninger i jagtudøvelsen henvises til § 6 og 8 i jagtlejekontrakten (bilag 3).

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2019 til 31. marts 2024.

Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode jf. jagtlejekontraktens § 2.

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt i bilag 4.

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Storstrøm, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F., mail: sts@nst.dk i hænde enten senest 28. marts 2019 kl. 12.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud efter procedure magen til reglerne i Cirkulære om salg af statens ejendomme af 25. januar 2010 eller Naturstyrelsen vælger, at annullere nærværende udbud jf. nedenstående om annullation.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af de i jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Naturforvaltningsenheden har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere nærværende udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på naturforvaltningsenheden eller andre naturforvaltningsenheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden saglig begrundelse for annullation.

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt, der er vedlagt i bilag 3.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Storstrøm, vildtkonsulent Lars Richter Nielsen, mail: LRN@nst.dk.

Alle spørgsmål bedes stilles skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside under jagtudleje.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »