Jagt udlejes ved Blåvandshuk

685 ha. jagt udlejes ved Blåvandshuk for en 5-årig periode. Tilbudsfristen er mandag den 29. april

KLIK og læs mere om JAGT UDLEJES 

Af Naturstyrelsen

Det samlede areal udgør ca. 685 ha. og jagten udbydes for en 5-årig periode. Tilbudsfristen er mandag den 29. april 2019 klokken 10.00.

Naturstyrelsen Blåvandshuk udlejer jagten i Blåbjerg Plantage (vest) på ca. 685 ha. Nærmere information ses i nedenstående udbudsbudsannonce og tilhørende bilag.

Nedenstående er hentet direkte fra bilag 1, hvor der bl.a. kan læses følgende om selve jagten.

Jagtens udøvelse

§ 6.

Jagt skal ske under hensyntagen til enhver tid gældende lovgivning, herunder jagtloven med tilhørende bekendtgørelser.

Ved anskydning af klovbærende vildt skal lejer sørge for at tilkalde en registreret schweisshundefører, jf. bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt. Anskudt vildt, som er eftersøgt men ikke fundet, skal umiddelbart herefter meldes til udlejer.

Udlejer kan forbyde lejer at anvende en bestemt hunderace eller en bestemt hund på det udlejede område, hvis udlejer finder det nødvendigt.

Jagt med jagtriffel og kombinationsvåben må kun udøves af personer, der har bestået riffelprøven. Kravet om bestået riffelprøve gælder også jægere, der har opnået påtegning på jagttegnet om tilladelse til riffeljagt uden aflæggelse af prøve.

På søer med en åben vandflade større end 2 ha med tilgrænsende rørskov o.l. er det alene tilladt at jage skovsnepper. Søer og tilgrænsende arealer omfattet af denne regel er markeret på vedlagte kort.

Der må ikke opsættes overvågningskameraer, det vil sige fjernbetjent eller automatisk virkende tv- kameraer, fotografiapparat eller lignende apparat, herunder vildtkameraer, som optager billeder på Naturstyrelsens arealer.

Specielt for dette lejemål gælder:

Det lejede areal er en del af det område, der er omfattet af aftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Forsvarsministeriet om Forsvarets brug af Naturstyrelens arealer i Oksbøl-området. Militære aktiviteter vil som følge heraf kunne forekomme på det lejede jagtareal, ligesom egentlige anlæg vil kunne etableres, f.eks. i form af nye spor og veje. Lejer har ikke krav på erstatning for de gener i hans jagtudøvelse, som Forsvarets aktiviteter evt. kan påføre ham.

 1. Lejer må optage 6 medinteressenter i lejemålet.
 2. I perioden 16. maj – 15. juli må der afholdes indtil 120 enkeltmandsjagter.
 3. I perioden 1. september – 28. februar må der afholdes indtil 200 enkeltmandsjagter.
 4. I perioden 20. oktober – 31. januar må der, med mindst 3 ugers mellemrum, afholdes 3fællesjagter fordelt således: 2 bevægelsesjagter samt 1 fælles anstandsjagt.
 5. Fællesjagter må ikke afholdes i weekender eller i perioden 23. december – 1. januar.
 6. Bevægelsesjagt defineres som en fællesjagt med højst 2 såter, som afdrives én gang i løbetaf en dag. Fælles anstandsjagt defineres som anstandsjagt med flere deltagere, hvor vildtetikke forsøges sat i bevægelse.
 7. Der må maksimalt deltage 35 våbenførende jægere på hver fællesjagt, dog må der påbevægelsesjagt med 2 såter højst deltage 30 våbenførende jægere.
 8. Bevægelsesjagterne afholdes samtidig med arealerne Blåbjerg M og Nyminde på datoer fastsat af udlejer i perioden ultimo oktober til primo december, mens den fælles anstandsjagt afholdes efter eget valg i perioden 16. december – 31. januar dog under hensyntagen til § 6 pkt. 5.
 9. Ved enkeltmandsjagt forstås én sneppejæger eller én riffeljæger på pürsch/anstandsjagt enten morgen eller aften. 2 jægere på f.eks. morgenpürsch giver en sum på 2 enkeltmandsjagter. Der må højst være 4 våbenførende jægere på enkeltmandsjagt samtidig, og jagtlejer skal føre journal over forbrug af enkeltmandsjagter.
 10. Højst 2 hold må jage snepper samtidig. Et hold defineres som én hund og højst 2 våbenførende jægere.
 11. Enhver jagt skal forud anmeldes til enheden (efter aftale f.eks. pr. sms eller mail).
 12. Naturforvaltningsenheden kan efter nærmere aftale give jagtudøverne tilladelse tilbegrænset motorkørsel på eget ansvar på skovens veje i forbindelse med jagt.Køretilladelser skal være anbragt i forruden på køretøjet, således at det kan aflæses udefra.
 13. Inden 1. september vil jagtlejer modtage jagtsæsons afskydningsregler- og kvote påkronvildt og evt. dåvildt.
 14. Alle skud til hjortevildt skal eftersøges med registreret schweisshund og indmeldes tilNaturstyrelsen, medmindre vildtet ligger synligt forendt.
 15. Alt nedlagt kron- og dåvildt tilfalder naturforvaltningsenheden, og skal straks efter jagtensafslutning afleveres i opbrækket stand ved Vildthuset i Vejers efter nærmere aftale.
 16. Opbrækning og udfyldelse af Jægererklæring for nedlagt kron- og dåvildt skal foretages afen person med godkendt dansk uddannelse i vildtsygdomme og hygiejne(”Hygiejnekursus”), og naturforvaltningsenhedens instrukser for opbrækning skal efterkommes.
 17. Gevirer fra hjorte nedlagt i overensstemmelse med sæsonens afskydningsregler tilfalder jagtlejer uden beregning.
 18. Hovedet må ikke fjernes fra nedlagt kronvildt, før en medarbejder ved naturforvaltningsenheden har aldersbedømt det nedlagte kronvildt.
 19. Opsætning af skydestiger/tårne må kun ske efter forudgående aftale med enheden og ved kontraktudløb/-ophør skal de af lejeren opstillede skydestiger/tårne fjernes medmindre andet er aftalt. Alt vedligehold af skydestiger/tårne udføres og bekostes af jagtlejer. Alle skydestiger/tårne på lejemålet skal holdes i forsvarlig stand og anvendes på eget ansvar.

Naturforvaltningsenheden kan ændre disse bestemmelser med virkning fra det følgende jagtår. Såfremt der indføres nye væsentlige begrænsninger i jagtudøvelsen, kan lejeren uanset opsigelses- varslet i § 1, opsige lejemålet med én måneds varsel til udgangen af en kalender måned. Opsigelse efter nærværende bestemmelse kan dog ikke finde sted på grundlag af justering af tildelte afskydningskvoter for hjortevildt eller militær aktivitet.

Tilbudsfristen er mandag den 29. april, hvis man vil byde på 685 ha. jagt ved Blåvandshuk. KLIK og læs mere om JAGT UDLEJES 

KLIK og læs mere om JAGT PÅ OFFENTLIGE AREALER

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »