Naturstyrelsen Vendsyssel udbyder jagten i Bunken Klitplantage, hvor der bl.a. må nedlægges 24 stykker råvildt og fem stykker dåvildt

Af Naturstyrelsen 

Tilbudsfrist 26. marts 2019 kl 13.00

Udbudsannonce, jagtlejekontrakt, kort, faktaark, og tilbudsblanket kan findes og udskrives ved at klikke ind på de enkelte arealer her nedenfor.

I bilag a, som der linkes til herunder, kan man bl.a. læse følgende:

Specielt for dette lejemål gælder:

Motorkørsel:
Naturforvaltningsenheden kan efter nærmere aftale give de jagtberettigede tilladelse til begrænset motorkørsel på eget ansvar på skovens veje i forbindelse med jagt og transport af jagtlige indretninger (hochsitz o. l.). Til al anden transport må der ikke anvendes motorkøretøjer.

Enkeltmandsjagt

 • Der må frit udøves enkeltmandsjagt i form af pürsch- og anstandsjagt i perioden 16. maj –15. juli. (Med mindre arealet udlejes til en jagtforening, da vil begrænsningen være 100 jagtdage).
 • Fra 1. oktober til 31. januar må der på då- og råvildt alene udøves enkeltmandsjagt i formaf anstandsjagt fra opstillede stiger og godkendte poster. (Med mindre arealet udlejes til en jagtforening, da vil begrænsningen være 100 jagtdage).
 • Derudover tillades 100 enkeltmandsjagter indenfor samme jagtsæson alene gældende for jagt med haglbøsse. (særligt begrænset område kan aftales med enheden).
 • Enkeltmandsjagt må udøves af jagtlejer/medinteressenter og eventuelt gæster.
 • Jagt med mere end 2 deltagere anses som fællesjagt
 • Der skal føres jagtdagbog over enkeltmandsjagter
 • Ved 1 jagtdag forstås 1 jæger der jager inden for samme døgn. Til eksempel giver 3 jægere på samme dag således 3 jagtdage.
 • Arealet inddeles efter aftale med i op til 4 enkeltmandsjagtområder. I de pågældende områder må der kun jage en jæger ad gangen. Kortbilag fremsendes til NST Vendsyssel inden 1. jagtsæson. Ved jagt med haglbøsse må 2 jægere jage sammen i ét område.Ande-, due- og gravjagt:

  Ande-, due- og gravjagt tæller som 1 jagtdag uanset antal deltagere, dog max. 4 deltagere. Andetræk må ikke udøves hyppigere end hver 3. uge ved det enkelte vandhulsområde.

  Fællesjagter:

  Der må afholdes op til 4 fællesjagter i løbet af perioden 1. oktober til 31. januar med indtil 15 deltagere. Valgfrit mellem hagl- og riffeljagter. Jagterne tilrettelægges så der mindst er 3 uger mellem jagterne.

  Som deltagere medregnes alle som deltager i jagten: skytter, schweisshundefører, drivere og trykkere.

  Der må ikke afholdes fællesjagter i skolernes efterårsferie og på helligdage omkring jul og nytår.

  Vildtet

  Der fastsættes følgende afskydningskvoter:

 • Råvildt:
  Der fastsættes følgende årlige afskydningskvote: 24 stk råvildt. Det skal tilstræbes at der nedlægges 25% bukke, 25 % råer og 50% lam. Såfremt udlejer konstaterer væsentlige afvigelser herfra kan det medfører indskrænkninger i kvoten.
 • Dåvildt:
  Årlig afskydningskvote er for nuværende: 5 stk dåer, kalve og spidshjorte – heraf dog max 2 spidshjorte.
 • Kronvildt er ikke omfattet af jagtlejekontrakten og må ikke nedlægges.
 • Øvrige vildtarter:Der er fri afskydning af øvrige jagtbare vildtarter.

  Stiger og skydeplatforme

  Antal, materialer, udformning og placering skal aftales med naturforvaltningsenheden.

  Udlejer kan ændre disse bestemmelser med virkning fra det følgende jagtår. Såfremt der indføres nye væsentlige begrænsninger i jagtudøvelsen, kan lejeren uanset opsigelsesvarslet i § 1, opsige lejemålet med én måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Opsigelse efter nærværende bestemmelse kan dog ikke finde sted alene på grundlag af justering af tildelte afskydningskvoter for hjortevildt.

Udbudsannonce Bunken 2019.pdf

Bilag A Jagtlejekontrakt Bunken Plantage 2019.pdf

Kortbilag B1 oversigt Bunken 2019.jpg

Kortbilag B2 Bunken orto 2019.jpg

Bilag C – Faktaark og arealbeskrivelse Bunken Klitplantage.pdf

Bilag D Tilbudsblanket Bunken m. GDPR-2019.pdf

Tilbudsblanket fremsendes senest den 26. marts 2019 kl 13.00 til Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen Vendsyssel, Sct. Laurentiivej 148-150, 9990 Skagen, mail vsy@nst.dk

Kuverten/mailen bedes mærket: ”Tilbud på jagten i Bunken Klitplantage – må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb”.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Naturstyrelsen Vendsyssel via E-mail:  vsy@nst.dk eller msh@nst.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »