Miljø- og Fødevareministeriet sender udkast til bekendtgørelse om jagttegn i høring

Af Miljø- og fødevareministeriet

Høring over udkast til bekendtgørelse om jagttegn

Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed udkast til bekendtgørelse om jagt- tegn i høring fra den 20. januar 2020 til den 2. marts 2020.

Med udkastet til bekendtgørelse foreslås en række ændringer af den gældende bekendtgørelse nr. 1195 af 23. september 2018 om jagttegn.

Den nye bekendtgørelse forventes at kunne træde i kraft den 1. juli 2020.

Udkastet til bekendtgørelse er i offentlig høring via Høringsportalen, www.hoeringsportalen.dk. Derudover er udkastet sendt til de organisationer, myndigheder m.v., der er anført på vedlagte høringsliste.

Høringssvar bedes sendt senest den 2. marts 2020 kl. 12.00 pr. e-mail til mfvm@mfvm.dk med angivelse af j.nr. 2019-8795 i emnefeltet.

Miljø- og Fødevareministeriet gør opmærksom på, at høringssvar offentliggøres på Høringsportalen, hvilket indebærer, at en afgivelse af høringssvar samtidig opfattes som et samtykke til offentliggørelse, herunder af navn og mailadresse.

De væsentligste ændringer i bekendtgørelsesudkastet

Vildtforvaltningsrådet indstillede på sit møde den 28. marts 2019, efter indstilling fra arbejdsgruppen for ny jagtprøve, at jagttegnsbekendtgørelsen ændres ift. dels adskillelse af henholdsvis riffelprøven og buejagtprøven fra haglskydeprøven, dels generel forenkling af jagtprøveforløbet.

Hovedtrækkene i de foreslåede ændringer er:

1) Større fleksibilitet i forbindelse med jagtprøven (regelforenkling, herunder af- skaffelse af begrænsningerne for antal prøveforsøg i hver prøveperiode).
2) Større fleksibilitet i forbindelse med skydeprøver (sidestilling af haglskyde- prøve, riffelprøve og buejagtprøve).

Aflæggelse af haglskydeprøve vil således kun være påkrævet i det omfang, man øn- sker at gå på hagljagt. Påtegning om riffeljagt henholdsvis buejagt kan således op- nås alene ved gennemføre og bestå riffel- eller buejagtprøven m.v.

Med udkastet vil jagtprøven blive enklere at tilmelde sig, idet mange af de gæl- dende frister bliver mere fleksible. Derudover indføres ændringer ift. antal prøve- forsøg, således at fra den dato, hvor en jagttegnskursuslærer har godkendt en aspi- rants gennemførelse af det obligatoriske kursus, vil aspiranten have 18 måneder til at aflægge op til 3 skriftlige – og 3 praktiske forsøg til jagtprøven.

I relation til ”overgangsfasen” vil det være sådan, at jagttegnskursuslærerens god kendelse af obligatorisk jagtkursus vil gælde i 18 måneder for aspiranter, som ind- berettes foråret 2020. Aspiranter, der ikke har bestået den skriftlige prøve, vil efter 1. juli 2020 have 2 yderligere forsøg.

Aspiranter, der har bestået den skriftlige prøve, men ikke bestået 1 eller 2 aflagte praktiske prøver vil efter 1. juli 2020 have yderligere 1 eller 2 praktiske forsøg.

Aspiranter, som er indberettet, men som ikke har tilmeldt sig et kursus før 1. juli 2020 vil have 3 prøveforsøg efter 1. juli 2020.

Skydeprøverne vil kunne aflægges, uagtet hvornår jagtprøven er bestået.

Med udkastet lægges desuden op til at justere reglerne om buejagtprøven, så disse regler i videst muligt omfang følger reglerne for jagtprøven henholdsvis haglskyde- prøven og riffelprøven.

I forlængelse af Vildtforvaltningsrådets anbefalinger er bekendtgørelsen generelt gennemgået ift. ensartethed og struktur i reglerne, konsekvensrettelser samt opda- tering af reglerne ift. lovteknik, direktivforpligtelser, hjemmelsgrundlag m.v.

Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser

Et foreløbigt udkast til bekendtgørelse har været sendt i præhøring i Erhvervssty- relsens Team Effektiv Regulering (TER) med henblik på en foreløbig vurdering af de administrative konsekvenser. Erhvervsstyrelsen har vurderet, at ændringerne ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Miljø- og Fødevareministeriet har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastet, da ændringerne ikke vurderes at påvirke virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle og anvende digitale teknologier og forretningsmodeller.

Eventuelle spørgsmål til høringen kan rettes til mfvm@mfvm.dk med angivelse af j.nr. 2019-8795 i emnefeltet.

KILDE: Signe Mikkelsen Svane Fuldmægtig

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »