Tilskuddet til vildtplanter reduceres fra 80% til 50% medmindre man planter for musene. Da kan man få 90% i tilskud fra jagttegnsmidlerne.

Skov- og Naturstyrelsen reviderer nu tilskudsordningen til plantning af træer og buske for vildtet, så tilskuddet i fremtiden reduceres fra 80% til 50% af planternes pris. Bortset fra hvis der plantes for musene, så kan man nemlig få støtte på 90%.

Jagttegnsmidlerne er dermed på vej til at blive kanaliseret over til fordel for hasselmusen og birkemusen.

Skov- og Naturstyrelsen har i mange år administreret tilskudsordningen, og især jægerne har plantet utallige træer og buske på deres revirer til gavn for vildtet og biodiversiteten. Ikke bare vildtet har nydt godt af denne ihærdighed, for når markhjørnerne tilplantes, kommer det alle til gode.

Ordningen har været finansieret af jægere selv via jagttegnsmidlerne. Styrelsen ændrer nu tilskudsordningen ”Plant for Vildtet”, gældende fra efteråret 2010 således at der nu kun ydes tilskud til 50% af planteprisen. Der er dog stadig mulighed for at få del i et større tilskud, men kun hvis der plantes specifikt for at tilgodese hasselmus og birkemus.

De to slags mus findes kun i ganske begrænsede områder (se herunder), hvorfor jægerne i resten af landet må indstille sig på et permanent lavere tilskud til plantning i fremtiden.

Hasselmusen er en gnaver, og den eneste art i Danmark som tilhører syvsoverne. I Danmark findes hasselmusen formentlig kun på Midt- og Sydsjælland, i den østlige del af Jylland og på Sydfyn. Den spreder sig ved at klatre i vegetationen.

Korridorer mellem egnede levesteder er derfor nødvendige for at sikre spredningsmuligheder, så levedygtige bestande kan opretholdes, hvor arten forekommer fåtalligt i mindre skove.

Birkemusen findes kun to steder i Danmark, nemlig i det vestlige Limfjordsområde, og i den sydlige del af Jylland. Dens særlige kendetegn er den lange sorte rygstribe, samt at halen er længere end kroppen.

Birkemusen foretrækker lysåben, ældre skov med rig bundvegetation, kratbevoksede moser, enge og dyrkede marker. Da birkemusen er sjælden og kun kendt fra få områder i Danmark, er det vigtigt at bevare naturforholdene i netop disse områder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »