Naturstyrelsen udlejer Jagten i Ravnsholte Skov, som er på 122 ha. Det oplyses, at der må nedlægges 3 råbukke pr. sæson, men maks én dåhjort i hele kontraktperioden, der er sat til 5 år

Af Naturstyrelsen

Jagten i Ravnsholte Skov (122 ha) udlejes for en 5-årig periode.
Frist for afgivelse af tilbud: onsdag den 25. april 2018 kl. 12.00.

Frist for afgivelse af tilbud: onsdag den 25. april 2018 kl. 12.00.

Beskrivelse af lejemålet

Ravnsholte Skov er beliggende midt i et større skovkompleks i det midtsjællandske sydvest for Roskilde. Skoven er en afvekslende blanding af ældre løv- og nåletræsbevoksninger beliggende i kupperet terræn. Skoven er traditionel gammel løvskov, hvor det kupperede dødislandskab også har skabt enkelte dybe skovsøer.

I skoven er der en stærk og sund bestand af råvildt, ligesom dåvildt udgør en fast bestanddel af faunaen. Kronvildt ses periodevist.

Jagten i Ravnsholte Skov udlejes for perio­den 1. maj 2018 til 31. marts 2023.

Jagtlejekontrakten indgås for en 5-årig periode. Lejeperioden kan forlænges én gang med en yderligere periode på op til 5 år.

Af jagtbare klovbærende vildtarter er det kronvildt, dåvildt og råvildt, som omfattes af jagtlejen.
Endvidere gælder:

Der må i perioden 16. maj til 15. juli afholdes 3 enkeltmandsjagter pr. uge. I perioden 1. september til 31. januar må der afholdes 20 enkeltmandsjagter. Ved enkeltmandsjagter forstås jagt med maksimalt 2 deltagere. Enkeltmandsjagt må udøves af lejer og/eller medinteressenter og eventuelt én gæst. Enkeltmandsjagter kan afholdes som f.eks. anstand/pürsch eller sneppejagt.

Der må ikke drives jagt i skolernes efterårs- og juleferie.

Der skal føres jagtdagbog over enkeltmandsjagterne. Ande-, due- og gravjagt tæller som 1 jagtdag uanset antal deltagere, dog max. 4 deltagere. Andetræk må ikke udøves hyppigere end hver 3. uge ved den enkelte sø.
Der må afholdes 5 fællesjagter i løbet af jagtsæsonen med indtil 12 deltagere.

Der fastsættes følgende årlige afskydningskvote/-er:

Råvildt: 12 stk heraf maksimalt 3 forårsbukke
Då eller kalv: 2 stk.
Dåhjort: 1 stk. i hele kontraktperioden – nedlagt hjort skal meddeles Naturforvaltningsenheden via mail og foto indenfor 24 timer.
Kronvildt: 1 stk. kalv årligt
Fri afskydning på øvrige jagtbare arter

Såfremt udlejer konstaterer væsentlige vildtskader, kan kvoten forhøjes.
Skydetårne og stiger må kun opsættes efter godkendelse af udlejer, herunder også materialer, udformning og placering.
Der må ikke anvendes løse hunde
Stor shelterplads og bålhytte ligger i kanten af lejemålet, og kan benyttes på samme vilkår som skovens øvrige brugere.

Afgivelse af tilbud
Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten (bilag B).
Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Vestsjælland, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. i hænde senest onsdag den 25. april 2018 kl. 12:00.

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Ved brug af almindelig post skal tilbudsgiveren udenpå kuverten skrive: “Tilbud jagtleje Ravnsholte Skov”.
Ved brug af e-mail vsj@nst.dk skal tilbudsgiveren i emnefeltet skrive: “Tilbud jagtleje Ravnsholte Skov – må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

Tilbudsgiveren har i alle tilfælde ansvaret for, at tilbud kommer rettidigt frem.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud eller Naturstyrelsen vælger at annullere udbuddet, jf. nedenfor om annullation.

Supplerende overbud gennemføres, hvis et eller flere tilbud er på over 100.000 kr.. Overbudsrunde gennemføres ved at de tilbudsgivere, hvis tilbud ligger inden for de højeste 20 % af det højeste afgivne bud, får meddelelse om et tidspunkt, hvor de senest kan afgive et supplerende tilbud.
Proceduren i cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme finder i øvrigt anvendelse efter forholdets natur.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre udbuddet annulleres.
Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Udlejer har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere et udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på den lokale enhed eller andre lokale enheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden ikke usaglig begrundelse for annullation.
Jagtlejekontrakt
Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af jagtlejekontrakten (se bilag C).
Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Vildtkonsulent Henrik Jørgensen, mail hej@nst.dk.

Alle spørgsmål skal stilles skriftligt.

Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Statsskovene/Jagtudleje/, hvor der også kan ses følgende:

Bilag A – Oversigtskort
Bilag A1 – Detailkort
Bilag B – Tilbudsblanket
Bilag C – Jagtlejekontrakt
Bilag D – Faktaark

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »