Jagtforeningen Jyllinge Holme, der driver naturpleje og jagt på Jyllinge Holme, har skåret antallet af græssende får ned fra 35 til 21, fordi der ikke er græs til flere får, da det ædes af bramgæs.

Tekst og foto: Henning Kørvel

Jagtforeningen Jyllinge Holme, der driver naturpleje og jagt på Jyllinge Holme, har skåret antallet af græssende får ned fra 35 til 21, fordi der ikke er græs til flere får, da det ædes af bramgæs. Holmene er omdrejningspunkt for foreningen og dens virke, men med nød og næppe lykkedes det i 1995 at redde jagten på øen, der ellers var udset til jagtfrit kerneområde. Foreningen meldte sig i 2014 ud af Danmarks Jægerforbund, og 26. juni markeres ved en reception for medlemmerne Jagtforeningen Jyllinge Holmes 80-års dag.

Bramgæs, som fra oktober til maj står på Jyllinge Holme i et antal af 5.000-6.000, æder så meget græs, at Jagtforeningen Jyllinge Holmes fårelav har været nødt til at skære antallet af græssende får ned fra 35 til 21.

– Fordi Jyllinge Holme er Natura 2000-område må der ikke fodres, men da der på grund af tørke i 2018 ikke var græs tilbage på Lilleø, søgte vi og fik tilladelse af Miljøministeriet til at fodre fårene i fire uger. Vi fik dog afslag på en forlængelse af tilladelsen i yderligere fire uger, siger Hans Aare, formand for Jagtforeningen Jyllinge Holme, der 26. juni runder 80 år, hvilket bliver markeret ved en indbudt reception 26. juni for foreningens 150 medlemmer.

Foreningens navn mere end antyder, at dens virke er uløseligt forbundet med Jyllinge Holme (28 tønder land), der ejes af Jyllinge Menighedsråd, og som jagtforeningen lejer for 15 kroner om året. Udover afgræsning af får udføres bekæmpelse af sølvmåger ved oliering af æg i rederne. Desuden er rotter bekæmpet på Lilleø, og ræve reguleres på Eskilsø. Endvidere bekæmper jagtforeningen tidsler og brændenælder på holmene ved at grave dem op.

Lilleø og holmene har været en tur igennem skærsilden, fordi de var stridsspørgsmålet, da der i 1991 skulle udpeges jagtfrie kerneområder. En indstilling til, at området skulle være jagtfrit kom fra Amtsnaturudvalget for hovedstadsregionen.

Jagtforeningen Jyllinge Holme strittede imod, og med møje og besvær nåede man i 1995 frem til, at der dannedes en bredt sammensat brugergruppe, og at Jyllinge Holme blev undtaget fra jagtforbuddet, men her kan dog kun jages ænder og gæs fra 1. oktober. Og opsøgende jagt fra skydepram er forbudt.

– Cirka 20 af vores medlemmer driver jagt på holmene, og der skydes i dag flere gæs end ænder, siger Hans Aare, der har været formand for foreningen siden 1976.

På Jyllinge Holme står der fra oktober-maj 5.000-6.000 bramgæs, der æder så meget græs, at det har været nødvendigt for jagtforeningen at skære ned på antallet af får, der afgræsser øen.

Juletræer genbruges

På et tidspunkt kom der rotter til Lilleø, men de blev bekæmpet, og resultatet udeblev ikke, fordi hættemågen vendte tilbage som ynglefugl. Her yngler også vadefugle, hvilket for eksempel gælder for klyder og viber, og så er her mange ynglende edderfugle. Jørn Kjær skønner, at der yngler over 1.000 par edderfugle på holmene, men 1. oktober er de væk, hvilket vil sige, at de så antagelig ligger i Isefjord.

Redeskjul på Lilleø sørger Jagtforeningen Jyllinge Holme for, når foreningen efter jul får de brugte juletræer af Jyllinges borgere. Juletræerne graves så ned med toppen nedad, og de nedhængende grene således yder skjul til fugle, der ruger under dem, og fårene æder nåle, grene og bark, og når træernes rolle som redeskjul er udtjent, så brændes de af på Sankt Hansbål, og de har således været brugt og genbrugt fire gange.Jyllinge HolmeOver 1.000 par edderfugle ruger på Jyllinge Holme, men før 1. oktober er de trukket videre til Isefjord.  

På Eskilsø regulerer foreningen ræve. Det startede i 2010, og indtil dato har foreningens medlemmer skudt 35 ræve, der invaderer øen, når fjorden er islagt. På den måde har Lilleø fået en bestand af harer, der har bredt sig til flere hundrede. Råvildt har også indtaget Eskilsø, idet dyr er svømmet derover fra Østskoven, og Hans Aare skønner, at der på øen i dag står cirka 15 stykker råvildt.

Jyllinge Holme meldte sig i 2014 ud af Danmarks Jægerforbund. Opførelsen af Jagtens Hus på Kalø fyldte bægeret.

– Jægerforbundet var en af de største forhindringer for, at vi kunne beholde jagten på holmene. Det var en stor skuffelse, men takket være Miljøministeriet og HB-medlem Leif Engsbye og kredsbestyrelsen i Kreds 7 lykkedes det at bevare jagten, men vi var stadig utilfredse med Jægerforbundet, hvilket skyldes manglende gennemslagskraft i Vildtforvaltningsrådet.

Mindre fokus på strandjagt

– Jægerforbundet har simpelthen ikke den nødvendige viden til at tage dialogen med Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening, hvilket betyder, at Jægerforbundet gang på gang kommer til kort med jagttiderne, og rent galt blev det, da Claus Lind Christensen accepterede at frede sølvmågen. Naturstyrelsen havde lige iværksat oliering af sølvmågeæg i flere områder i Danmark, blandt andet på Jyllinge Holme.

– I år er antallet af sølvmågereder reduceret fra 500 til 300, og der er i år blevet olieret 900 æg, men fordi det har vist sig, at sølvmågerne har fourageret på to nu nedlagte minkfarme, er vi spændte på det videre forløb, fordi mågerne ikke kan hente deres føde på fjorden, siger Hans Aare og konstaterer, at fredningen af sølvmågen heldigvis blev ophævet efter to år.

Jagtforeningen Jyllinge Holme er endvidere utilfreds med Jægerforbundet på grund af organisationens natursyn.

– Man fokuserer mere på store udsætninger af fasaner og gråænder og mindre på den lille mands jagt på stranden. Det resulterede i, at mange arter er blevet fredet uden beviselig grund, og Jægerforbundet har ikke arbejdet tilstrækkeligt for at få genindført jagt på arter med store bestande, der tåler jagt.

– For otte år siden fik Jægerforbundet ny formand (Claus Lind Christensen, red.), og vi håbede, at nye vinde ville blæse. Formanden var jo gammel strandjæger, men det viste sig hurtigt, at intet var ændret, og da hovedbestyrelsen i Jægerforbundet besluttede, at man skulle have nyt domicil og  trods store protester besluttede at købe Kalø Jagtgård, rive den ned og bygge Jagtens Hus på Djursland, så var bægeret fyldt.

– Man kunne have fået et gods på Fyn for de penge, som Jægerforbundet havde i kassen. I stedet for har man nu gæld og et foreningshus, der ligger så afsides, at man kun kan komme til stedet med bil, og fordi vi ikke mente, at vi længere kunne forsvare over for vores medlemmer, at vi var medlem af Danmarks Jægerforbund, besluttede 76 procent af stemmerne på generalforsamlingen udmeldelse af Jægerforbundet pr. 31. december 2014, siger Hans Aare.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »