Landets største slørvinge, den sjældne Perlodes microcephala hører til i smådyrernes superlige og er for første gang fundet i Grene Å i Sydjylland, hvilket er sikker tegn på rent vand

Af Miljøstyrelsen

-Netop denne art slørvinge hører til den mest kræsne. Når vi finder den i et vandløb, er det et sikkert tegn på, at vandet er rent, og at vandløbet myldrer med alt slags liv, siger vandløbsbiolog Kasper Bjerre fra Miljøstyrelsen.

Slørvingen er tidligere fundet flere gange i Varde Å, som Grene Å løber ud i længere nedstrøms. Det er formentlig fra Varde Å, slørvingen har spredt sig.

I smådyrenes superliga

Slørvingen er med sine op til fire centimeter den største slørvinge i Danmark. Slørvingen hører til i smådyrenes superliga, som blandt biologer går under navnet nøglegruppe 1. Det er denne gruppe dyr, der stiller størst krav til vandløbet som levested.

Slørvingen er også vendt tilbage til Nordjylland, hvor den for fire år siden blev fundet i Villestrup Å efter 50 års fravær.

Skjern Å, Gudenåen og Storå er andre jyske åer, hvor slørvingen har bredt sig efter, at vandkvaliteten er blevet forbedret.

Miljøstyrelsen indsamler faunaprøver i vandløb i hele Danmark som en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur, der forkortes NOVANA. I løbet af 2018 vil cirka 1.700 vandløbsstrækninger blive undersøgt for smådyr.

Læs mere om overvågningen af naturen og vandmiljøet 

Undersøgelserne af smådyrene indgår i grundlaget for vandplanlægningen, der skal sikre god økologiske tilstand i de danske vandløb, søer, grundvand og kystvande.

Læs mere om vandområdeplanerne

Fakta om smådyrsundersøgelser

Smådyr omfatter blandt andet insekter, orme, krebsdyr og muslinger.

Smådyr er et godt redskab til overvågning af vandløbenes økologiske tilstand, da forskellige arter af smådyr, har forskellige krav til deres levesteder. Nogle arter kan overleve i forurenet stillestående vand med dårlige iltforhold, mens andre arter af smådyr kun findes i rene vandløb med gode strømforhold.  Samtidig har smådyr en relativ lang livscyklus fra måneder til år afhængig af arten.

Smådyrenes antal og sammensætning giver derfor et samlet billede af de økologiske forhold over en længere periode. Smådyrenes sammensætning udtrykkes i DVFI (Dansk Vandløbs Fauna Indeks) og giver en værdi på 1-7, hvor 1 svarer til dårlig økologisk tilstand og 7 svarer til høj økologisk tilstand.

%d bloggers like this: