Bestanden af ynglende klyder er gået tilbage i Vadehavet. Et enkelt lyspunkt er, at i Øresunds-regionen går bestanden op

Af Redaktionen

Klyden (Recurviostra avosetta) blev fredet i Danmark i 1922, og siden da steg antallet af ynglende klyder.

Klyder er trækfugle, og de ankommer til Danmark i marts-april. Efter ynglesæsonen samles fuglene på fældepladser, og i september-november trækker de til vinterkvartererne i Sydvesteuropa og Vestafrika.

De fleste klyder yngler i den vestlige del af Jylland.

Ynglebestanden har været oppe på godt 5.000 par sidst i 1980’erne, men er i dag faldet til under 4.000 ynglepar.

Ekstreme vejrsituationer med stigende højvande, ræve og mink menes at være nogle af hovedårsagerne til klydens tilbagegang i Danmark, som faktisk er det eneste sted i Europa, hvor bestanden ikke er stabil.

I sensommeren kan ses flere tusinde fældende klyder, hvoraf flest ses i Vadehavet.

Klydens levevis

Klyden yngler ved lavvandede fjordkyster og i laguner, hvor der er åbne enge med lav vegetation.

Klyden har et specielt næb, som indvendigt er besat med lameller, og ved at føre næbbet fra side til side i det øverste af mudderet fanger fuglen bunddyr som børsteorm, krebsdyr og bløddyr.

Fuglene yngler i kolonier, ofte på småøer  hvor ræve og andre rovdyr ikke kan nå ud eller på strandenge.

Ynglesuccesen afhænger blandt andet af vandstanden, og pludselige oversvømmelser kan ofte være årsagen til fejlslagen yngel.

“I løbet af juli-september fælder klyden hele fjerdragten. Fældepladsen ved Rømødæmningen er en af verdens største, og her kan flokken af fældende fugle være på over 11.000 fugle.”

Det er vigtigt, at kolonien er uforstyrret. Det gælder både i yngleperioden og i den periode, hvor fuglene fælder, lige inden de trækker sydpå igen.

Klyden

Hvad kan hjælpe klyden?

Græsning eller høslæt af strandengene uden for yngletiden vil medvirke til at forbedre forholdene for klyder, eftersom fuglene foretrækker at yngle i vegetation, der ikke er over 10 cm.

Man kan også hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra kolonien i yngletiden fra midten af marts til midten af juli.

Det vil også gavne arten, at man undlader at færdes inden for en afstand af 500 meter fra rastepladserne, hvor fuglene fælder, fra midten af juli til midten af september.

Kilde: Miljøstyrelsen


FØLG NETNATUR.DK OG FUGLEAPP PÅ FACEBOOK
Gå ind på Netnatur eller FugleApp’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »