Klimaændringerne har medvirket til at sende knaranden fra sine kerneområder i syd nordpå til danske vådområder. For årtier siden var arten yderst fåtallig i Danmark

Af Jan Skriver, dof.dk

De senere år er antallet af knarænder i Danmark om efteråret mangedoblet. Hvor en lokalitet tidligere husede måske 25 knarænder, når det gik højt, så kan der på samme lokalitet i dag ofte være op imod 500 eksemplarer af arten.

Mens andre andrikker hos svømmeænderne er farvestrålende og yderst iøjefaldende, er knaranden diskret farvet og trods sit navn en stille eksistens.

Men det er ikke til at overse, at knaranden er en af de mest succesfulde vandfugle i den danske natur de senere årtier.

– For få årtier siden var knaranden stort set udelukkende udbredt i den sydøstlige del af Danmark med Lolland, Langeland og Det Sydfynske Øhav som absolutte hovedområder. I dag findes den over hele Danmark, primært langs kysterne i laguner og i næringsrige søer. Den optræder ofte i større antal i Limfjorden og de vestjyske fjorde, siger Thomas Vikstrøm, der er biolog og projektleder i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

– Hvor knaranden tidligere var meget spredt i sin danske udbredelse, er den i dag langt mere jævnt fordelt. Under Atlas I i 1970’erne blev den fundet ynglende i 47 kvadrater. Under Atlas II i 1990’erne blev den fundet i 147 kvadrater, mens det seneste Atlas III har budt på ynglende knarænder i 325 af de 2.255 kvadrater, som Danmark har været opdelt i under den fire år lange undersøgelse frem til og med 2017, siger Thomas Vikstrøm.

Også DOF´s punkttællinger understreger knarandens fremgang. Siden 2009, da arten var blevet så udbredt, at den blev inkluderet i de årlige tællinger, er antallet af registrerede individer fordoblet.

Biologen påpeger, at knarandens fremgang og geografiske spredning hænger sammen med klimaændringer i retning af lunere og vådere vejr.

– Knaranden er glad for varme, og den er i stil med flere andre sydlige og østlige arter rykket flere hundrede kilometer mod nord i sin udbredelse i Europa, siger Thomas Vikstrøm.

En nybygger fra stepperne i øst

Oprindeligt stammer knaranden fra steppesøerne i de centrale dele af Rusland, men for 100-150 år siden begyndte den at brede sig mod vest, og år for år koloniserede knaranden flere og flere næringsrige søer i Europa syd for Danmark.

I 1933 blev knaranden for første gang med sikkerhed konstateret ynglende i Danmark, da et par blev fundet på øen Klægbanken i Ringkøbing Fjord.

De senere år er antallet af knarænder i Danmark om efteråret mangedoblet. Hvor en lokalitet tidligere husede måske 25 knarænder, når det gik højt, så kan der på samme lokalitet i dag ofte være op imod 500 eksemplarer af arten.

De fleste knarænder fra vores breddegrader holder vinter i England, Holland og Frankrig, hvor antallet af overvintrende fugle siden 1970’erne er mangedoblet ifølge opgørelser fra Wetlands International, der med mellemrum fører bestandstallene for en lang række arter af vandfugle ajour på globalt plan.

Ved Middelhavet og Sortehavet skønnes der at være vinterforekomster på op imod 150.000 knarænder, der er ynglefugle fra Centraleuropa og Rusland.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »