Siden 1985 har den del af våbenloven, der omhandler knive (§ 4 stykke 1) gennemgået et vokseværk, der er totalt urealistisk

Af Ib Nordentoft Andersen (arkiv)

I 1985 fandt lovgiverne at en sætning på 10 ord dækkede behovet, men i 2013 er dette påståede behov steget til utrolige 194 ord. Denne voldsomme tryksværteinflation har som bekendt ingen virkning haft i bekæmpelsen af knivkriminalitet – ja, man fristes til at sige tværtimod – men har kun efterladt lovlydige borgere totalt forvirrede og med stor risiko for uforvarende at overtræde loven. Så en gennemgang af knivlovens nuværende indhold kan måske være gavnlig

Forvirringen er efterhånden så stor, at de myndigheder, der virkelig burde kende lovens bogstav, selv har besvær med at tolke den. F.eks. bragte politiets hjemmeside for et par år siden nogle ellers meget hjælpsomme råd til borgerne, men måtte senere foretage ændringer grundet visse fejlfortolkninger! Det kan derfor ikke forbløffe, at min 82årige nabo ikke tør tage sine køkkenknive med til byen til slibning, og andre har taget deres multiværktøj ud af bilens værktøjskasse. Men lad os se på, hvad der egentlig står i loven, og ikke mindst, hvad det betyder.

Bekendtgørelse nr. 997 af 19/10/2009 Gældende

§ 15. Det er forbudt uden tilladelse fra politidirektøren at erhverve, besidde, bære eller anvende:

1. skarpe våben eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,

2. knive med tværstillet greb beregnet til stød (push daggers),

3. springknive og springstiletter,

4. faldknive og faldstiletter,

5. enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at klingen i normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd, og foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),

6. knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd,

7. kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lignende,

8. kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand,

9. slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lignende,

10. våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm, og

11. spraydåser til selvforsvarsbrug, herunder tåregasampuller, -spraydåser og -patroner.

Stk. 2. De våben mv., der er nævnt i stk. 1, må kun overdrages til andre eller overlades til andre, hvis erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse fra politidirektøren.
Stk. 3. Dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, kan uanset stk. 1, nr. 1, uden tilladelse anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning, hvis de er udformet hertil. Tilsvarende gælder uanset stk. 1, nr. 9, for slagvåben til jagt eller lystfiskeri. De nævnte våben kan erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug. De kan endvidere overdrages eller overlades til andre, hvis det må antages, at erhververen eller modtageren kun vil anvende dem som anført.

Vi kan altså konstatere, at ifølge denne bekendtgørelse kan enhver person, uanset alder, besidde en kniv på max. 12cm længde, hvad enten det er en dolk eller foldekniv, og hvad enten den kan låses eller ej!

Alle andre knive og våben nævnt i § 15 punkt 1 til 11 er altså forbudt, dog med visse undtagelser som fremgår af § 15 stykke 3.
Så f.eks. jægere og lystfiskere må besidde og- i begrænset omfang – anvende dolke og foldeknive med bladlængde på over 12cm (der findes faktisk ingen lovmæssig maksimumgrænse for knivbladslængde for jægere og fiskere) samt de i stykke 9 nævnte slagvåben som totenschlægere og gummiknipler til aflivning af vildt og fisk.
Inden for privat område som køkken og have må enhver person besidde og anvende økser og knive uanset bladlængde.

De senere års eksplosion i vold, herunder knivdrab, har ført til en stramning af reglerne for hvilke knive, der må medbringes hvor. Der har derfor været adskillige ændringer og stramninger siden mordet på en italiensk turist i 2003, og den i øjeblikket gældende bekendtgørelse er:

Lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22/10/2012 Gældende

§ 4. På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende er det forbudt at bære eller besidde kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.

Disse regler gør det strafbart uden lovlig grund at medbringe bl.a. følgende knive på et offentligt tilgængeligt sted:

Samtlige disse fire knive er lovlige at besidde og anvende af alle borgere, men må ikke, uden lovlig grund, medbringes på offentligt tilgængelige steder. Den øverste både fordi det er en dolk og den er 7,8cm lang. Den røde foldekniv kan låses og er også for lang. Hobbykniven er kun 5,9cm lang, men kan låses og er enhåndsbetjent. Den lille baby er kun 5,1cm lang, men det er en dolk.

Samtlige disse fire knive er lovlige at besidde og anvende af alle borgere, men må ikke uden lovlig grund medbringes på offentligt tilgængelige steder. Den øverste både fordi det er en dolk og den er 7,8 cm lang. Den røde foldekniv kan låses,og er også for lang. Hobbykniven er kun 5,9 cm lang, men kan låses og er enhåndsbetjent. Den lille baby er kun 5,1cm lang, men det er en dolk.

Disse tre foldeknive/multiværktøj må godt medbringes på offentligt tilgængelige steder, da de alle kommer under kategorien; foldeknive med et blad på maksimum 7cm som ikke kan låses i udfoldet position.

Disse tre foldeknive/multiværktøj må godt medbringes på offentligt tilgængelige steder, da de alle kommer under kategorien; foldeknive med et blad på maksimum 7 cm som ikke kan låses i udfoldet position.

Disse tre dolke er alle under 12cm og må derfor besiddes og anvendes af alle personer, men på offentlig tilgængelige steder kun i forbindelse med ”erhverv, jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller anden lignende anerkendelsesværdigt formål”. Denne knivtype er den maksimale størrelse der må anvendes i forbindelse med spejderlejr og lignende. Lige netop udtrykket ”lignende anerkendelsesværdigt formål” er hvor man må håbe den betænksomme politimand bruger sin sunde fornuft.

Disse tre dolke er alle under 12 cm og må derfor besiddes og anvendes af alle personer, men på offentligt tilgængelige steder kun i forbindelse med “erhverv, jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller anden lignende anerkendelsesværdigt formål”. Denne knivtype er den maksimale størrelse, der må anvendes i forbindelse med spejderlejr og lignende.
Lige netop udtrykket “lignende anerkendelsesværdigt formål” er, hvor man må håbe den betænksomme politimand bruger sin sunde fornuft.

Disse knive er alle over de normale maksimum 12cm og må kun anskaffes, besiddes, bæres og anvendes i forbindelse med erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning, hvis de er udformet hertil. Den øverste typiske køkkenkniv med et 20,5cm langt men kun 1mm tykt blad vil næppe kunne betragtes som udformet til ret meget bortset fra reelt køkkenbrug. I midten en fleksibel fiskekniv med tyndt blad og nederst en 16cm lang robust jagtkniv, velegnet til at forlægge større vildt. Altså tre knive med et genkendeligt arbejdsområde. Men også her kan der opstå behov for alle parters sunde fornuft.

Disse knive er alle over de normale maksimum 12cm og må kun anskaffes, besiddes, bæres og anvendes i forbindelse med erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning, hvis de er udformet hertil.
Den øverste typiske køkkenkniv med et 20,5 cm langt men kun 1mm tykt blad vil næppe kunne betragtes som udformet til ret meget bortset fra reelt køkkenbrug. I midten en fleksibel fiskekniv med tyndt blad og nederst en 16cm lang robust jagtkniv, velegnet til at forlægge større vildt. Altså tre knive med et genkendeligt arbejdsområde. Men også her kan der opstå behov for alle parters sunde fornuft.

De følgende knive er alle af en type der ikke må overdrages, anskaffes, besiddes, bæres eller anvendes i Danmark.

Butterfly kniv.  Butterfly kniv

Push daggerpush dagger

Enhåndsbetjent foldeknivEnhåndsbetjent foldekniv

Springkniv Springkniv

Kastekniv Kastekniv

Lovens uheldige konsekvenser for lovlydige borgere:

Det voksende antal “blankvåben” der gennem årene fra 1985 til 2013 er blevet ulovliggjort er alenlangt og ofte tvivlsomt og totalt uforklarligt; f.eks. kasteknive, kasteøkser og lignende: Enhver der har prøvet at kaste med knive er udmærket klar over, hvor svært det er at få kniven til at sidde i et træ på selv meget kort afstand, og en såkaldt kastekniv gør det faktisk ikke lettere. Det er nok nærmere erindringerne fra barndommen cowboy-film der har påvirket lovgiverne og ikke en våbenteknisk vurdering af “våbnets” farlighed. Og det kunne være meget underholdende at få en trafikbetjent til på stående fod at beskrive formen på en kasteøkse, der jo, på trods af den danske betegnelse, er et stykke normalt træfældningsværktøj i Canada. Og det afsluttende udtryk “lignende”? dækker det over koreanske hatte model James Bond?

Paragraffen der forbyder de fleste typer knive på offentligt tilgængelige steder er nok det punkt, der har kriminaliseret flest uskyldige borgere. Pludseligt kunne en 3 centimeter hobbykniv sende en lovlydig borger i ubetinget fængsel, hvis han f.eks. blot stoppede hos købmanden på vej hjem fra arbejde. Første gang paragraffen dukkede op i loven var 1987 og paragraffens udformning og ikke mindst strafudmålingen vidner om populistisk lovsjusk af værste slags. Stramningen af strafudmålingen i juni 2009 var uforståelig, men realistiske jurister bl.a. ved højesteret blev dog heldigvis, noget forsinket, inddraget og lovens fortolkning afslappet i 2010 og bødemuligheden genindført i marts 2012.

Legal status april 2013:

Efter korrektion af lovens værste Ups’er i juni 2010 er det nu muligt for jægeren, lystfiskeren og spejderen at foretage kortere indkøb og andre ophold med deres kniv,“hvis dette ud fra en samlet vurdering af omstændighederne må anses for rimeligt” (Rigsadvokatens formulering).

For at undgå misforståelser er det dog anbefalelsesværdigt at lægge kniven i en taske eller lade den ligge skjult i bilen ved et besøg hos bageren på vej hjem fra morgenens bukkejagt.

Personer, der er henvist til at benytte offentlige transportmidler, bør nok lade nyindkøbte køkkenknive forblive i den originale indpakning, indtil de er nået hjem, og knive, der skal bringes til slibning, bør indpakkes i en taske på en sådan måde, at de ikke umiddelbart er til at få adgang til.

Slutteligt er det interessant at notere sig, at de amerikanske myndigheder – totalt terrorfikseret som de ellers er – fra 25. april vil tillade lommeknive på trafikfly, såfremt de er af samme type som de lommeknive, Danmark tillader, dog med en begrænsning af bladstørrelse på max. 6 cm længde og største bladbredde på 1,25 cm.

Art 18.956 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »